project เด็กและเยาวชน

Chef Scholarship ปั้นเด็กให้เป็นเชฟ

เพิ่มโอกาสเด็กๆนอกระบบที่มีฝันอยากเป็นเชฟ แต่มีข้อจำกัดของฐานะทางการเงิน ให้สามารถทำตามความฝันด้วยการสนับสนุนทุนฝึกงานในร้านอาหารขึ้นชื่อ เพื่อเรียนรู้กษะ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการมืออาชีพ เพื่อต่อยอดLocal chef ให้น้อง ๆ ที่อยากมีอาชีพที่บ้านและเพิ่มพื้นที่ทางธุรกิจให้กับคนในชุมชนต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 25 เม.ย. 2566 ถึง 09 พ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

238,674 บาท

เป้าหมาย

373,450 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 64%
0 วัน จำนวนผู้บริจาค 392


เพิ่มโอกาสเด็กๆนอกระบบที่มีฝันอยากเป็นเชฟ แต่มีข้อจำกัดของฐานะทางการเงิน ให้สามารถทำตามความฝันด้วยการสนับสนุนทุนฝึกงานในร้านอาหารขึ้นชื่อ เพื่อเรียนรู้กษะ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการมืออาชีพ เพื่อต่อยอดLocal chef ให้น้อง ๆ ที่อยากมีอาชีพที่บ้านและเพิ่มพื้นที่ทางธุรกิจให้กับคนในชุมชนต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ฉันรู้ว่า...ฉันชอบทำอาหาร

ฉันรู้ว่า...ฉันอยากเป็นเชฟ 

ฉันมีความสุข...ที่เห็นคนกินอาหารของฉัน

ฉันมีความฝันที่อยากไปเรียนรู้การทำอาหารกับเชฟมืออาชีพ เพื่อพัฒนาตัวฉันเองให้ดีขึ้น

เด็กนอกระบบมีความหวังที่จะประกอบอาชีพเป็นแรงงานในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่และนอกพื้นที่ แต่ด้วยยังขาดประสบการณ์จึงถูกปฏิเสธในการทำงาน สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จึงอยากเพิ่มโอกาสเด็กๆนอกระบบที่มีฝันอยากเป็นเชฟ เนื่องจากมีข้อจำกัดของฐานะทางครอบครัวยากจน จึงทำให้เด็กกลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถทำตามความฝัน ด้วยการชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนทุนให้เด็กๆนอกระบบการศึกษามีโอกาสในการต่อยอดLocal chef มีพัฒนาทักษะ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการด้านการบริการงานครัวอย่างมืออาชีพ ในร้านอาหารขึ้นชื่อ เพื่อการสร้างการทำงานลัมีอาชีพการทำงานในอนาคต และการเพิ่มพื้นที่ทางธุรกิจให้กับคนในชุมชนต่อไป

เราได้ความร่วมมือกับ ร้านสำรับสำหรับไทย เป็นต้น ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ไปฝึกฝน พัฒนาทักษะเฉพาะทาง และคล่องแคลวอย่างมืออาชีพ และสามารถต่อยอดงานในชุมชนของตนเองได้ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. คัดเลือกเยาวชนเยาวชนนอกระบบ จำนวน 15 คน ที่ผ่านเข้าฝึกอบรมโครงการเชฟชุมชน(local chef)ที่มีความตั้งใจ มุ่งมานะที่โดดเด่น และมีทักษะที่สามารถไปฝึกต่อในขั้นต่อได้

  2. ศึกษาดูงานในสถานประกอบ และฝึกประสบการณ์จริงระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในสถานประกอบการร้านอาหารนอกพื้นที่ เช่น ร้านสำรับสำหรับไทย, ร้าน Locus native food lab เป็นต้น

 3. ติดตามการฝึกประสบการณ์เยาวชนนอกระบบ ทั้ง 15 คน


ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเดินทาง จำนวน 5,000 บาท(ไป – กลับ) จากยะลาและกรุงเทพ 15 คน 75,000.00
2 ค่าที่พักระหว่างฝึกประสบการณ์ จำนวน 15 คืน x ห้องละ 1,200 บาท 8 ห้อง 90,000.00
3 ค่าอาหาร ระหว่างฝึกประสบการณ์ จำนวน 500 บาท x 15 วัน 15 คน 112,500.00
4 ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานหลังฝึกประสบการณ์ 3,500 บาท 15 คน 52,000.00
5 ทุนสนับสนุน และติดต่อประสานงานระหว่างดำเนินโครงการ - 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
339,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
33,950.00

ยอดระดมทุน
373,450.00

บริจาคให้
Chef Scholarship ปั้นเด็กให้เป็นเชฟ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน