project ผู้พิการและผู้ป่วย

“สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” เพื่อพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2565)

โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาของคนทั่วโลก และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันกับ 1 ของคนไทยผู้เสียชีวิตส่วนมากจะมีฐานะยากจนหรือมีรายได้ระดับปานกลาง จากการดำเนินโครงการแจกสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งครั้งแรกในปี 2560 จำนวน 13,000 เล่มให้กับผู้ป่วยในรพ. 5 ภูมิภาค จำนวน 13 รพ. ผลสำรวจผู้ใช้งานสมุดบันทึกฯ พบว่าร้อยละ 94.50 เห็นด้วยว่าโครงการนี้ทำให้ผู้ป่วยมีความหวัง กำลังใจในการดำเนินชีวิต และร้อยละ 91.74 มีความรู้ความเข้าใจโรคมะเร็ง สามารถวางแผนและติดตามผลได้อย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เห็นว่าสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งนี้ ช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินสามารถให้เป็นสมุดส่งตัวของผู้ป่วยได้

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.พ. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

121,179 บาท

เป้าหมาย

470,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 26%
42 วัน จำนวนผู้บริจาค 201

ความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรมโครงการสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

2 มีนาคม 2022

กิจกรรมโครงการ

 • เดือนกรกฏาคม – กันยายน 64 ดำเนินการหาความร่วมมือเพื่อขอการสนับสนุนโครงการ (ยังไม่ครบตามเป้าของโครงการ จึงต้องดำเนินการเสาะหาการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนเพิ่มเติม)
 • เดือนสิงหาคม – กันยายน 64 ดำเนินการประสานสถาบันทางการแพทย์เพื่อขอข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การดูแลตัวเอง วิธีการรักษาและปฏิบัติตัว และฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • เดือนกันยายน – ตุลาคม 64 ดำเนินการออกแบบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง
 • เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 64 ดำเนินการจัดพิมพ์สมุดบันทึกฯ
 • เดือนกุมภาพันธ์ 65 เปิดตัวสมุดบันทึกและเริ่มดำเนินการแจกจ่ายไปตามรพ. เป้าหมาย
 • เดือนมีนาคม 65 จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ผู้ป่วยมะเร็งใน 11 รพ.เป้าหมาย

ภาพประกอบ


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องกันมา 10 ปี โดยคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งปีละประมาณ 130,000 คนต่อปี มีผู้เสียชีวิตปีละ 67,000 ราย (กรมควบคุมโรค, 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) โดยหลังจากที่ผู้ป่วยถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งมักจะรู้สึกตื่นตระหนก หมดกำลังใจ บางครั้งอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักมากขึ้น หรือไม่รับการรักษาทำให้โรคลุกลามมากขึ้น และยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากขาดความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็ง อีกทั้งยังมีทัศนคติและความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรค และการรักษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการรักษาและอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างมาก.

ด้วยเหตุนี้อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ก่อตั้งโดยคุณไอรีล ไตรสารศรี ซึ่งเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจาย ที่ได้ผ่านช่วงเวลายากลำบากระกว่าการรักษา ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับมะเร็ง และเกิดแรงบันดาลในการจัดทำ “โครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ ในการจัดพิมพ์ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง Survivor Planner” เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ดูแล ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเป็นระบบ โดยการจดบันทึกข้อมูลที่สำคัญระหว่างการรักษา และยังบันทึกความรู้สึกนึกคิด ได้ระบายความในใจ ทำให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองและสร้างพลังใจที่ยิ่งใหญ่ต่อสู้กับโรค นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ผู้ดูแล จำนวน 13 ครั้ง โดยมีผู้ป่วยมะเร็งเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,234 ราย
จากการดำเนินโครงการแจกสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งครั้งแรกในปี 2560 ผลสำรวจผู้ใช้งานสมุดบันทึกฯ พบว่าร้อยละ 94.50 เห็นด้วยว่าโครงการนี้ทำให้ผู้ป่วยมีความหวังกำลังใจในการรักษามากขึ้น จากการเข้าร่วมงานเสวนาและการใช้สมุดบันทึกช่วยให้ผู้ป่วยคลายความกังวลใจในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา และช่วยให้ผู้ป่วยมีความหวังในการดำเนินชีวิต และร้อยละ 91.74 ทำให้มีความรู้ความเข้าใจโรคมากขึ้น โดยให้ความเห็นว่าสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งทำให้ผู้ป่วยสามารถวางแผนและติดตามผลได้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 80.73 เห็นว่าโครงการทำให้ได้รู้จักผู้ป่วยด้วยกันมากขึ้น เช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เห็นว่าสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งนี้ ช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินสามารถให้เป็นสมุดส่งตัวของผู้ป่วยได้

ตัวอย่างสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ตามที่ได้กล่าวถึงปัญหาข้างต้น อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ ได้ดำเนินโครงการสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุง 2565) โดยมีการ

 1. ปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านการดูแลตัวเอง การรับประทานอาหาร ข้อห้ามข้อควรระวัง เทคโนโลยีการรักษาใหม่ๆ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูล โดยสถาบันการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ผู้ดูแลผู้ป่วย และอดีตผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อทำให้ให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านง่าย ทำให้เห็นความสำคัญและทำความเข้าใจในโรคมะเร็ง ทำให้สามารถสื่อสารกับแพทย์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
 2. ออกแบบเพื่อให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสมและปรับใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ โดยลดการใช้ศัพท์ทางการแพทย์และเรียบเรียงให้อ่านง่าย จนกึงการออกแบบใช้มีความสดใจน่าใช้งาน
 3. จัดทำสื่อ VDO แนะนำวิธีการใช้สมุดบันทึกฯ อย่างถูกต้อง
 4. จัดพิมพ์จำนวน 20,000 เล่มเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาโรคมะเร็งใน 20 โรงพยาบาล. 5 ภูมิภาคในประเทศไทย ร่วมถึงแจกจ่ายช่องทางออนไลน์
 5. จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ดูแล และเข้าถึงโครงการและทราบแหล่งที่สามารถเข้าถึงและขอรับสมุดบันทึกฯ ได้
 6. จัดเสวนาให้ความรู้ แก่ผู้ป่วย ผู้ดูแล เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และแนะนำวิธีการใช้สมุดบันทึก รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากอดีตผู้ป่วยมะเร็งเพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ป่วยใหม่ตามรพ.เป้าหมายอย่างน้อย 10 แห่ง

โดยในการนี้อาร์ ฟอร์ แคนเซอร์ ได้ขอรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อระดมทุนในการจัดพิมพ์สมุดบันทึกฯ จำนวน 20,000 เล่ม ซึ่งคิดเป็น 15% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งใหม่ในประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ส่งผลต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้โครงการไม่สามารถขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนได้ตามเป้า

และในภาคของประชาชนได้มีการขอระดมทุนผ่านเทใจสำเร็จไปแล้วตามเป้าที่จำนวน 1,000 เล่ม จึงมีความประสงค์ขอเปิดการระดมทุนจากภาคประชาชนอีกครั้งที่จำนวน 4000 เล่ม


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ธารินี ใจดี Project manager Art for Cancer 

กิจกรรมโครงการสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

2 มีนาคม 2022

กิจกรรมโครงการ

 • เดือนกรกฏาคม – กันยายน 64 ดำเนินการหาความร่วมมือเพื่อขอการสนับสนุนโครงการ (ยังไม่ครบตามเป้าของโครงการ จึงต้องดำเนินการเสาะหาการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนเพิ่มเติม)
 • เดือนสิงหาคม – กันยายน 64 ดำเนินการประสานสถาบันทางการแพทย์เพื่อขอข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การดูแลตัวเอง วิธีการรักษาและปฏิบัติตัว และฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • เดือนกันยายน – ตุลาคม 64 ดำเนินการออกแบบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง
 • เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 64 ดำเนินการจัดพิมพ์สมุดบันทึกฯ
 • เดือนกุมภาพันธ์ 65 เปิดตัวสมุดบันทึกและเริ่มดำเนินการแจกจ่ายไปตามรพ. เป้าหมาย
 • เดือนมีนาคม 65 จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ผู้ป่วยมะเร็งใน 11 รพ.เป้าหมาย

ภาพประกอบ


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าจัดพิมพ์สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ฉบับปรับปรุง 2565) 4000 428,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
428,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
42,800.00

ยอดระดมทุน
470,800.00

บริจาคให้
“สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” เพื่อพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2565)

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน