project อื่นๆ

Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เฟส2

ร่วมกันมอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะให้ผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 10 คน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีโอกาสในอนาคตมากขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

59,567 บาท

เป้าหมาย

59,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 2

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ผู้หญิง 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง

1 กรกฎาคม 2020

จัดกิจกรรม Self Assessment การพัฒนาตนเอง สำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้การเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าเรียนจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเองในการเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิปรารถนาดี ได้เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ให้สามารถเข้าใจว่าจุดอ่อน จุดแข็งนั้นๆ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดำเนินชีวิต และสามารถระบุแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง รวมถึงสามารถวางแผนรูปแบบ วิธีการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตนเองต้องการได้

ภาพกิจกรรม

นักเรียนเริ่มกิจกรรมวาดเป้าหมายของตัวเอง

นำเสนอผลงานกับภาพวาดของตนเอง

ผลงานของแต่ละท่าน

นักเรียนทั้ง 11 คน

ข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งจากนักเรียน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

 “ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเก็บเงินไว้ที่ตัวเองเลย มีเท่าไหร่ ส่งให้ที่บ้านหมด ทุกบาททุกสตางค์ พอเราเจ็บป่วยหรือต้องการใช้เงิน เราไม่สามารถขอคืนมาจากที่บ้านได้ เราต้องหยิบยืมคนอื่น ที่มูลนิธิแนะนำให้เราแบ่งเก็บเพื่อที่จะมีใช้ยามฉุกเฉินและเพื่ออนาคตของเรา เรามีเป้าหมายมากขึ้น” นุ อายุ 26 ปี

“เคยคิดว่าถ้ามีลูก ก็จะให้ลูกมาทำอาชีพแม่บ้านเหมือนเรา พอมาเรียนที่มูลนิธิ เราคิดอยากให้ลูกมีการศึกษา มีความรู้และมีอนาคตที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ เรามีทางเลือกและช่องทางในการดำเนินชีวิตมากขึ้น” ดวง อายุ 22 ปี


“พี่ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด พี่ไม่เคยรู้เลยว่าพี่มีสิทธิได้หยุดงานอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ จนกระทั่งพี่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิ ที่นี่ทำให้เราสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานที่เราควรได้รับ”

เหล่านี้เป็น Feedback ของผู้หญิงที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ Better Me ของมูลนิธิ

Better Me หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื้อหากิจกรรมคลอบคลุมในการพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน


ดังนั้นเราต้องการให้ผู้หญิงเหล่านี้มีความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ทักษะชีวิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงานได้เรียนรู้สิทธิด้านต่างๆ

สามารถวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นต้น มทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิมเสริมสร้างความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง และการดำรงชีวิตมีเมนทอร์ที่ปรึกษาเป็นของตนเอง สำหรับพูดคุยเพื่อเสริมสร้างแรงบัลดาลใจ ให้กำลังใจและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น 

ใครได้รับประโยชน์ 

 • กลุ่มผู้หญิง อายุระหว่าง 18-50 ปีที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันสมควร 
 • เป็นหลักในการรับภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำพัง
 • เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
 • ส่วนใหญ่ทำงานในสายงานบริการเช่น พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน นวดแผนโบราณ พนักงานขาย


วิธีดำเนินกิจกรรม

 • กิจกรรมการเรียนรู้ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง หรือ 1 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์ ติดต่อกันเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน 
 • การให้คำปรึกษาจะมีระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงต่อเดือนที่ผู้หญิงจะได้ใช้เวลาร่วมกับเมนทอร์หรือโค้ชของตนเอง 
 • กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นภายในสำนักงานมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ซอยสุขุมวิท 52 
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. จัดกิจกรรมทันทีที่ครบกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการอย่างน้อย 10 คน ทีมงานจะเปิดเป็น 1 ห้องเรียน จนครบกำหนด 3 เดือน เป้าหมายโครงการต้องการสนับสนุนผู้หญิง จำนวน 120 คน ภายในระยะเวลา 1 ปี (2562)
 2. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของเป้าหมาย


ผู้หญิงเหล่านี้จะได้รับประโยชน์อย่างไร   

 • มีความสุข มีความมั่นใจในตนเองและสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ในโอกาสต่อๆไป
 • มีทักษะทางการศึกษา ทักษะทางภาษา ทักษะทางสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
 • เป็นที่พึ่งให้กับครอบครัว โดยความรู้ที่ได้ สามารถนำไปสอนลูกและคนในครอบครัวอีกด้วย
 • มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ รายได้เพิ่มขึ้น มีเงื่อนไขในการทำงานที่ดีขึ้น
 • นายจ้างและสังคมจะมีผู้หญิงที่มีความรู้และศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
 • ไม่ตกเป็นเหยื่อของนายจ้างหรือมิจฉาชีพ
 • สามารถปกป้องสิทธิของตนเอง และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆ ในสังคมได้

สมาชิกภายในทีม 

นาวสาวสโรชินี อัญญเวชสัมฤทธิ์ (พี่เบียร์) พัฒนาหลักสูตรและวิทยากร 

นางสาวปนัดดา งามสมพล (พี่ปิ๋ม) ประสานงานโครงการและผู้ช่วยวิทยากร

นางสาวญาดา ช่วยชำแนก (พี่ญาดา) ประสานงานโครงการ

นางสาวพิกุล วาจาดี (พี่ดวง) ประสานงานโครงการ

ติดต่อทีมงาน staff@pratthanadee.org โทร 02 – 331 4731 มูลนิธิปิดทำการทุกวันศุกร์  

ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมได้ที่ 

Facebook: https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation/

Instagram: Pratthanadee 

Twitter: PratthanadeeOrg 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6Of-Gr8P0W-J24cZxDLNdA/featured

Website: https://pratthanadee.org/

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ผู้หญิง 11 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง

1 กรกฎาคม 2020

จัดกิจกรรม Self Assessment การพัฒนาตนเอง สำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้การเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าเรียนจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเองในการเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิปรารถนาดี ได้เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ให้สามารถเข้าใจว่าจุดอ่อน จุดแข็งนั้นๆ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดำเนินชีวิต และสามารถระบุแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง รวมถึงสามารถวางแผนรูปแบบ วิธีการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตนเองต้องการได้

ภาพกิจกรรม

นักเรียนเริ่มกิจกรรมวาดเป้าหมายของตัวเอง

นำเสนอผลงานกับภาพวาดของตนเอง

ผลงานของแต่ละท่าน

นักเรียนทั้ง 11 คน

ข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งจากนักเรียน

แผนการใช้เงิน


รายการหน่วย(คน)บาท

ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน 5,930 บาท เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • ฝึกอบรมต่อ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์ ติดต่อกันเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายการติดต่อประสานงานเพื่อติดตามประเมินผล  พร้อมให้โค้ชได้ให้คำปรึกษาจะมีระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน  หลังจากจบหลักสูตร


10


59,300

(รวมค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ 5,930 บาท)