สอนหญิงทันภัยหญิง

ให้น้องในภาคอีสานได้เรียนรู้ภัยใกล้ตัวและภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน วิธีการเข้าถึงหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย พร้อมได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานผ่านการสาธิตและทดลองปฏิบัติในกิจกรรม

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

999 บาท

เป้าหมาย

280,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 0%
198 วัน จำนวนผู้บริจาค 1

“ได้รู้ทักษะการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้รู้จักเบอร์และศูนย์ต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือได้”

“ได้ความรู้การเอาตัวรอด ได้รู้จักสิ่งไม่เคยรู้ อยากให้พี่ๆ มาบ่อยๆ เพื่อจะให้นักเรียนเอาตัวรอดได้”

“สนุกสนาน เพลิดเพลิน  มีความรู้มากขึ้น ได้รับท่าป้องกันตัวอีกด้วย ได้รับความสามัคคีในกลุ่ม”


เหล่านี้เป็นความคิดเห็นของน้องๆที่มีโอกาสร่วมกิจกรรม Better Me for Girls ตอน กิจกรรมสิทธิของเราเรียกร้องได้  ของมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเมื่อปีที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2562 เรามีแผนที่จะมอบความรู้เหล่านี้แก่น้องๆ ในโรงเรียนรุ่นต่อๆ ไป   Better Me for Girls สิทธิของเราเรียกร้องได้ (Claim your Rights) ใช้ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัวและภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน การเข้าถึงหรือติดต่อหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานผ่านการสาธิตและทดลองปฏิบัติในกิจกรรม

จากประสบการณ์ที่เราเคยทำกิจกรรมมา เราพบว่า

• ส่วนใหญ่พบเจอกับเหตุการณ์ความรุนแรง แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เช่น พ่อตีแม่ ถือว่าเป็นความผิด แต่น้องๆ เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ เพราะพบเห็นได้โดยทั่วไป เป็นต้น

• ขาดความรู้เกี่ยวกับภัยด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และบางครั้งไม่ตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยแก่ตนเอง เช่น ภัยที่เกิดจากการเล่นเฟสบุ้คหรือโซเชียลอื่นๆ

• ขาดความรู้ในการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง

• ขาดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภัย

และหลังจากที่น้องๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา เราได้รับการตอบรับจากน้องว่าการร่วมกิจกรรมทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยและตระหนักถึงภัยที่สามารถเกิดขึ้นกับตนเองได้ การระวังตัวและมีสติจะทำให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ และเรียนรู้ว่าภัยมีหลากหลายรูปแบบ โดยเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของความรุนแรงของผู้หญิงและเด็กมากยิ่งขึ้น จากระยะเวลาในการทำงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีน้องๆ ที่ได้รับความรู้และเข้าร่วมในกิจกรรมของเรามากกว่า 19,618 คน จากทั้งหมด 201 กิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1.  ทีมงานจะติดต่อโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล/นอกเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสอบถามความต้องการ และทำหนังสือเข้าชี้แจงเพื่อขอจัดกิจกรรม
  2. ออกพื้นที่ทำกิจกรรมตามวันที่โรงเรียนสะดวกในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2562 กิจกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
  3. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของเป้าหมายในครั้งต่อ


ประโยชน์ของโครงการ

  1. เยาวชนหญิงจะได้รับประโยชน์จากโครงการเป้าหมาย 1,000 คน ครอบคลุม 15 – 20 โรงเรียน ผ่านการทำกิจกรรม 20 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 คนต่อครั้ง สามารถจัดได้ไม่เกิน 70 เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
  2. น้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัว สิทธิและกฎหมายที่คุ้มครองตนเองเกี่ยวข้องกับภัยอันตราย ความรุนแรง และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆ รวมถึงรู้จักวิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3. ทำให้น้องๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ว่าสถานการณ์ใดบ้างที่อาจตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง และโอกาสเรียนรู้ทักษะที่จะเอาตัวรอดได้ในกรณีที่เกิดภัย
  4. น้องๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงการเข้าถึงช่องทางต่างๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภัยได้
  5. มีความมั่นใจที่จะปกป้องตนเองจากภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้
  6. น้องๆ มีความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของตนเองได้

สมาชิกภายในทีม 

นางสาวสโรชินี อัญญเวชสัมฤทธิ์ (พี่เบียร์) พัฒนาหลักสูตรและวิทยากร

นางสาววีณา อุทารัมย์ (พี่นาง) ประสานงานโครงการและผู้ช่วยวิทยากร

นางสาวณัฐกานต์ สายเพ็ชร์ (พี่เดียร์) ประสานงานโครงการและผู้ช่วยวิทยากร

ติดต่อทีมงาน staff@pratthanadee.org

ภาคี 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล/นอกเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง (อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร)

สามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมได้ที่

-Facebook: https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation/

- Instagram: Pratthanadee

- Twitter: PratthanadeeOrg

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6Of-Gr8P0W-J24cZxDLNdA/featured

- Website: https://pratthanadee.org/ 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน
รายการ
จำนวนคลาส (ครั้ง)กิจกรรมครั้งละ(บาท)บาท
1.Better Me for Girls : สิทธิของเราเรียกร้องได้ (Claim your Rights) 1ครั้งรอบรับเด็กได้ 60 คน20
280,000

เฉลี่ย 234 บาท ต่อเด็ก 1 คน

บริจาคให้
สอนหญิงทันภัยหญิง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน