project เด็กและเยาวชน

สอนหญิงทันภัยหญิง

ให้เด็กผู้หญิงภาคอีสานได้เรียนรู้ภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน วิธีการช่วยเหลือและปกป้องตังเองเมื่อเกิดภัย พร้อมได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานผ่านการสาธิตและทดลองปฏิบัติในกิจกรรม

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

161,013 บาท

เป้าหมาย

280,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 58%
103 วัน จำนวนผู้บริจาค 42

ความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรมสอนหญิงทันภัยหญิง กลับมาจัดอีกครั้งในเดือนมิ.ย. 63

26 พฤษภาคม 2020

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ไกล้เคียง ทำให้หลายโรงเรียนปิดทำการและไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ มีผลทำให้ชั่วโมงการเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ และโรงเรียนจึงไม่สามารถให้มูลนิธิฯ เข้าไปจัดกิจกรรมได้ อีกทั้งการเดินทางที่ไม่สะดวกในหลายพื้นที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการระดมทุนที่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมทำให้มูลนิธิไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อได้ในปีที่ผ่านมา

ในปี 2363 นี้ มูลนิธิฯ ได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563 จากเงินบริจาคที่ได้ทำการระดมทุนมาเพิ่มเติม และขยายเวลาการระดมทุนต่อจนถึงเดือนตุลาคม

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

“ได้รู้ทักษะการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้รู้จักเบอร์และศูนย์ต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือได้”

“ได้ความรู้การเอาตัวรอด ได้รู้จักสิ่งไม่เคยรู้ อยากให้พี่ๆ มาบ่อยๆ เพื่อจะให้นักเรียนเอาตัวรอดได้”

“สนุกสนาน เพลิดเพลิน  มีความรู้มากขึ้น ได้รับท่าป้องกันตัวอีกด้วย ได้รับความสามัคคีในกลุ่ม”


เหล่านี้เป็นความคิดเห็นของน้องๆที่มีโอกาสร่วมกิจกรรม Better Me for Girls ตอน กิจกรรมสิทธิของเราเรียกร้องได้  ของมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเมื่อปีที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2562 เรามีแผนที่จะมอบความรู้เหล่านี้แก่น้องๆ ในโรงเรียนรุ่นต่อๆ ไป   Better Me for Girls สิทธิของเราเรียกร้องได้ (Claim your Rights) ใช้ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัวและภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน การเข้าถึงหรือติดต่อหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานผ่านการสาธิตและทดลองปฏิบัติในกิจกรรม

จากประสบการณ์ที่เราเคยทำกิจกรรมมา เราพบว่า

• ส่วนใหญ่พบเจอกับเหตุการณ์ความรุนแรง แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เช่น พ่อตีแม่ ถือว่าเป็นความผิด แต่น้องๆ เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ เพราะพบเห็นได้โดยทั่วไป เป็นต้น

• ขาดความรู้เกี่ยวกับภัยด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และบางครั้งไม่ตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยแก่ตนเอง เช่น ภัยที่เกิดจากการเล่นเฟสบุ้คหรือโซเชียลอื่นๆ

• ขาดความรู้ในการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง

• ขาดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภัย

และหลังจากที่น้องๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา เราได้รับการตอบรับจากน้องว่าการร่วมกิจกรรมทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยและตระหนักถึงภัยที่สามารถเกิดขึ้นกับตนเองได้ การระวังตัวและมีสติจะทำให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ และเรียนรู้ว่าภัยมีหลากหลายรูปแบบ โดยเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของความรุนแรงของผู้หญิงและเด็กมากยิ่งขึ้น จากระยะเวลาในการทำงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีน้องๆ ที่ได้รับความรู้และเข้าร่วมในกิจกรรมของเรามากกว่า 19,618 คน จากทั้งหมด 201 กิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1.  ทีมงานจะติดต่อโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล/นอกเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสอบถามความต้องการ และทำหนังสือเข้าชี้แจงเพื่อขอจัดกิจกรรม
 2. ออกพื้นที่ทำกิจกรรมตามวันที่โรงเรียนสะดวกในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2562 กิจกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
 3. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของเป้าหมายในครั้งต่อ


ประโยชน์ของโครงการ

 1. เยาวชนหญิงจะได้รับประโยชน์จากโครงการเป้าหมาย 1,000 คน ครอบคลุม 15 – 20 โรงเรียน ผ่านการทำกิจกรรม 20 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 คนต่อครั้ง สามารถจัดได้ไม่เกิน 70 เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
 2. น้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัว สิทธิและกฎหมายที่คุ้มครองตนเองเกี่ยวข้องกับภัยอันตราย ความรุนแรง และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆ รวมถึงรู้จักวิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. ทำให้น้องๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ว่าสถานการณ์ใดบ้างที่อาจตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง และโอกาสเรียนรู้ทักษะที่จะเอาตัวรอดได้ในกรณีที่เกิดภัย
 4. น้องๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงการเข้าถึงช่องทางต่างๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภัยได้
 5. มีความมั่นใจที่จะปกป้องตนเองจากภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้
 6. น้องๆ มีความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของตนเองได้

สมาชิกภายในทีม 

นางสาวสโรชินี อัญญเวชสัมฤทธิ์ (พี่เบียร์) พัฒนาหลักสูตรและวิทยากร

นางสาววีณา อุทารัมย์ (พี่นาง) ประสานงานโครงการและผู้ช่วยวิทยากร

นางสาวณัฐกานต์ สายเพ็ชร์ (พี่เดียร์) ประสานงานโครงการและผู้ช่วยวิทยากร

ติดต่อทีมงาน staff@pratthanadee.org

ภาคี 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล/นอกเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง (อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร)

สามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมได้ที่

-Facebook: https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation/

- Instagram: Pratthanadee

- Twitter: PratthanadeeOrg

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6Of-Gr8P0W-J24cZxDLNdA/featured

- Website: https://pratthanadee.org/ 

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

สอนเด็กนักเรียนหญิงในภาคอีสาน 360 คน ให้รู้ทันภัยหญิง

22 กรกฎาคม 2019

ลงพื้นที่ภาคอีสานครั้งแรก ทีมงานมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสอนการรักษาสิทธิ์ของตนเอง การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยอันตราย และทักษะการป้องกันตัว ให้แก่นักเรียนหญิง จำนวน 360 คน ใน 6 กลุ่ม ต่อไปนี้

โรงเรียนระดับชั้นจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม (คน)
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จ.อุบลราชธานีม.289
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จ.ศรีสะเกษม.250
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จ.ศรีสะเกษม.554
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม จ.อุบลราชธานีม.2-360
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จ.อุบลราชธานีม.2-370
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จ.อุบลราชธานีม.437
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น360

ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน (จากนักเรียน 355 คน)

 • 85% ของนักเรียนไม่เคยผ่านการอบรมในลักษณะนี้มาก่อน (นักเรียนมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในช่วงแรกเพราะคิดว่ามาให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และหรือกฎหมายจราจร)
 • 85% เคยมีประสบการณ์และพบเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง

นักเรียนที่มีประสบการณ์และอยู่ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง ดังต่อไปนี้  

 • 68% พบเห็นคนทะเลาะและตบตีกัน
 • 29% พบเห็นพี่น้องทะเลาะตบตีกัน
 • 12% พ่อแม่ ทะเลาะตบตีกัน
 • 13% ถูกเพื่อนทำร้ายร่างกาย
 • 94% ของนักเรียนที่ไม่ทราบว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นกับตนเองหรือคนรอบข้าง หน่วยงานใดที่สามารถช่วยเหลือและติดต่อได้
 • 20% ของนักเรียนไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรหากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นกับตนเองและผู้อื่น

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี


สิ่งที่เด็กนักเรียนได้รับ


โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จังหวัดศรีษะเกษ สิ่งที่เด็กนักเรียนได้รับ

โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
สิ่งที่เด็กนักเรียนได้รับ

โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
สิ่งที่เด็กนักเรียนได้รับ

ผลลัพธ์ของผู้ที่ผ่านการทำกิจกรรม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมภายหลังการอบรม
นักเรียนกว่า 22% ไม่รู้และเข้าใจว่าภัยอันตรายไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในบ้านและจากบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง นักเรียน 100% ทราบว่าภัยอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั้งจากบุคคลภายในครอบครัวและบุคคลภายนอก 
นักเรียนกว่า 66% เข้าใจว่าการถูกลงโทษโดยการกักบริเวณเป็นการกระทำที่ถูกต้องและสามารถทำได้โดยไม่มีความผิด  นักเรียน 100% ทราบว่าผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ไม่สามารถกักขัง หน่วงเหนี่ยวนักเรียนได้ ซึ่งการทำโทษสามารถทำโดยวิธีอื่นที่ไม่กระทบต่อร่างกายและจิตใจ  
นักเรียนกว่า 83% ไม่รู้ว่าหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดความรุนแรงและจะเข้าถึงหน่วยงานนั้นๆ ได้อย่างไร นักเรียน 100% ทราบว่าหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดความรุนแรงและจะเข้าถึงหน่วยงานนั้นๆ

ผลการประเมินกิจกรรมของนักเรียน:

 • มากกว่า 75% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประโยคว่า “คุณได้รับความรู้และเข้าใจภัยอันตรายมากยิ่งขึ้น”
 • มากกว่า 51% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประโยคว่า “คุณได้รับความรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและการเข้ารับการช่วยเหลือหากเกิดภัยอันตราย”
 • มากกว่า 43% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยกับประโยคว่า “คุณได้รับความรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและการเข้ารับการช่วยเหลือหากเกิดภัยอันตราย”
 • มากกว่า 49% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประโยคว่า “คุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้”
 • มากกว่า 43% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยกับประโยคว่า “คุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้”
 • มากกว่า 38% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับประโยคว่า “คุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมไปบอกคนอื่นๆ ได้”
 • มากกว่า 38% ของผู้เข้าร่วม เห็นด้วยกับประโยคว่า “คุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมไปบอกคนอื่นๆ ได้”

กิจกรรมสอนหญิงทันภัยหญิง กลับมาจัดอีกครั้งในเดือนมิ.ย. 63

26 พฤษภาคม 2020

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ไกล้เคียง ทำให้หลายโรงเรียนปิดทำการและไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ มีผลทำให้ชั่วโมงการเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ และโรงเรียนจึงไม่สามารถให้มูลนิธิฯ เข้าไปจัดกิจกรรมได้ อีกทั้งการเดินทางที่ไม่สะดวกในหลายพื้นที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการระดมทุนที่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมทำให้มูลนิธิไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อได้ในปีที่ผ่านมา

ในปี 2363 นี้ มูลนิธิฯ ได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563 จากเงินบริจาคที่ได้ทำการระดมทุนมาเพิ่มเติม และขยายเวลาการระดมทุนต่อจนถึงเดือนตุลาคม

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนคลาสบาท
Better Me for Girls : สิทธิของเราเรียกร้องได้ (Claim your Rights) 1ครั้งรอบรับเด็กได้ 60 คน20 ครั้ง280,000

ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% เป็นเงินโดยประมาณ 28,000 บาท

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

หรือคิดเฉลี่ยเป็นจำนวเงิน 234 บาท ต่อเด็ก 1 คน


บริจาคให้
สอนหญิงทันภัยหญิง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน