โครงการผู้สูงอายุ

ADOPT A GRANNY ปันสุขผู้สูงวัย

ปันสุขให้ผู้สูงวัย 220 คน ด้วยการสนับสนุนค่าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม เครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศและยาสามัญประจำบ้านแก่สูงอายุยากไร้ที่ถูกทอดทิ้ง เดือนละ 350 บาทหรือ 4,200 บาทต่อปี

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ 97 ชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ( แขวงนครพิงค์, แขวงกาวิละ, แขวงศรีวิชัย และ แขวงเม็งราย)

ยอดบริจาคขณะนี้

797,310 บาท

เป้าหมาย

924,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 86%
311 วัน จำนวนผู้บริจาค 543
“ADOPT A GRANNY” ปันสุขให้ผู้สูงวัย  ช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ที่ขาดคนดูแล

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และ ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเขตเมืองเชียงใหม่ (ช.อ.บ) ทีมอาสาสมัครและสหวิชาชีพได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวนกว่า 220 คน พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีคนดูแล 

มูลนิธิและทีมงานได้ต่อยอดจากโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเขตเมืองเชียงใหม่ ด้วยการรวมทีมอาสาสมัครและจดทะเบียนจัดตั้งเป็น "ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเขตเมืองเชียงใหม่" เพื่อทำหน้าที่เข้าไปเยี่ยมเยือนดูแลผู้สูงอายุยากไร้ในละแวกใกล้เคียงบ้านของตนเองโดยไม่มีค่าตอบแทน

สิ่งที่เราเมื่อลงพื้นที่แต่ละเดือนแบ่งเป็น 3 ข้อใหญ่

1.ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้สูงอายุยากไร้ โดยพูดคุย สอบถาม 

2.ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการ ชั่งน้ำหนัก,วัดความดัน,ส่วนสูง, และคำนวณค่า BMI เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค

3.ให้คำแนะนำด้านการ ดูแลเรื่องสุขอนามัย ทำความสะอาด อาหาร โภชนาการ กายภาพบำบัด และปรับปรุงที่อยู่อาศัย


แม้ว่ารัฐจะพยายามออกนโยบายมาสนับสนุนผู้สูงอายุ แต่ก็ยังไม่สามารถดูแลให้ทั่วถึง เรายังพบเจอผู้สูงอายุยากไร้ในเขตพื้นที่เทศบาลนครใหม่จำนวนมากยังถูกทอดทิ้ง โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ

  • ที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม
  • อาหารการกินไม่เพียงพอ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ
  • เครื่องนุ่งห่มไม่เหมาะสมกับสภาวะอากาศ 
  • ยาป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บยามจำเป็นยังขาดแคลน


ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุจึงอยากเชิญชวนเข้ามาร่วมสนับสนุนลดช่องว่างดังกล่าว และอยากจะเป็นกำลังใจเล็กๆ ในการช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุ โดยการนำอาหาร และ สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ มอบให้เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เฉลี่ยคนละ 300 บาทต่อเดือน หรือ 3,600  บาทต่อปี โดยสิ่งที่เราอยากนำไปให้แต่ละเดือนประกอบด้วย

1. อาหารตามโภชนาการผู้สูงอายุ  

2. ของใช้จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ห่อเล็ก, แผ่่นรองซับ 10 แผ่น 

3. ยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาล้างแผล, แบตาดีน, แอกอฮอล์, สำลี, ผ้าก็อตปิดแผล, พลาสเตอร์ยาปิดแผล 


มาร่วมกันดูแลคุณตาและคุณย่าด้วยการปันสุขผู้สูงวัยกันเถอะ

ติดตามและประเมินผล การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ ผ่านทางช่องทาง
https://www.facebook.com/BuddyHomeCare/
https://www.facebook.com/FOPDEV.CSO/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010155942691 

ประโยชน์ของโครงการ

  • ผู้สูงอายุยากไร้ที่มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก จำนวน 220 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ส่งเสริมชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการดูแลเยี่ยมเยียนสูงอายุ
  • ส่งเสริมอาสาสมัครจำนวน 97 คนให้มีความรู้ และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
  • สมาชิกในชุมชนได้ทำกิจกรรมทางสังคมกับงานจิตอาสาร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุและภาคี

สมาชิกภายในทีม

นายเจนวิทย์ วิโสจสงคราม มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

นายทศวรรษ บุญมา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

ภาคี

องค์กรเฮลพ์เอจ อินเตอร์เนชั่นแนล HelpAge International

ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเขตเมือง เชียงใหม่ (ช.อ.บ)

เทศบาลนครเชียงใหม่ จ เชียงใหม่

เครือข่ายกิจการเพื่อสังคม เช่น เขียวสวยหอม, บจก.เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม (CSE)ฯลฯ

เครือข่ายงานด้านเด็ก เช่น มูลนิธิพัฒนานานาเผ่าไร้พรมแดน, องค์การแพลน, ,มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก, บ้านเด็กชายเชียงใหม่

ทราบไหมว่า

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีจํานวนประชากรสูงอายุมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ

จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มจึงนำปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม แม้รัฐบาลบอกว่าจะไม่ทอดทิ้ง แต่ก็ให้การช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง เพราะมีหลายปัจจัยที่ทำให้ข้อมูลตกหล่น ผู้สูงอายุหลายคนจึงต้องอยู่อย่างเดือดร้อนตามลำพัง ด้วยการอาศัยเพื่อนบ้าน หรือผู้มีน้ำใจและศรัทธาให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการ(บาท)ต่อคนต่อปีจำนวนผู้สูงอายุ(คน)ราคา(บาท)
ค่าครองชีพเดือนละ 350 บาท

-ค่าอาหารตามหลักโภชนาการ

-ของใช้จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับ

-ยาสามัญประจำบ้าน
4,200220924,000

(รวมค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ 92,400 บาท)

บริจาคให้
ADOPT A GRANNY ปันสุขผู้สูงวัย

จำนวนเงิน

การบริจาคให้โครงการทุกๆ เดือนจะช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต่อเนื่อง

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน