project อื่นๆ

สร้างอาชีพให้ 90 ครอบครัวเปราะบางใน จ.ยะลา สู้ภัยโควิด

หัวหน้าครอบครัวที่เคยเดินทางไปทำงานนอกหมู่บ้าน นอกจังหวัด และนอกประเทศต้องตกงานเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด ทำให้ครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วมีความลำบากมากขึ้น ลูกเหรียงช่วย 90 ครอบครัวในจ.ยะลาที่ภาวะความลำบากพิเศษได้รับการจ้างงานมีรายได้เสริมซึ่งจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่จำเป็น เกิดการหมุนเวียนเงินเพิ่มเติมในชุมชน

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ยะลา

ยอดบริจาคขณะนี้

224,770 บาท

เป้าหมาย

190,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 118%
จำนวนผู้บริจาค 40

สำเร็จแล้ว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 นอกจากจะมีความน่ากังวลในเชิงสุขภาพ ทั้งในแง่ของ Physical และ Mental Health แล้ว อีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชากร โดยเฉพาะประชากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือเรื่องของเศรษฐกิจ 

นโยบายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งเรื่องของการปิดกิจการหลายประเภท, การห้ามรวมตัว, การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด, อำเภอ หรือบางกรณีมีการปิดหมู่บ้านที่มีการระบาดรุนแรง ทำให้ทั้งเจ้าของกิจการต้องปิดกิจการ  ลูกจ้างในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแรงงาชาวไทยที่ข้ามไปทำงานฝั่งมาเลเซีย รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ ประสบกับภาวะตกงานกระทันหันพร้อม ๆ กัน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยากจนอยู่แล้ว ยิ่งยากจนมากขึ้นไปอีก

จากการสำรวจของกลุ่มลูกเหรียงในตำบลนำร่อง 3 แห่งคือ ตำบลบาโงยซิแน, ท่าสาปและปุโรง ในช่วงเดือนเมษายน 2563 พบว่า

จำนวนเด็กที่ได้รับอาหารไม่ครบ 3 มื้อ เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา

จำนวนคนต่อครัวเรือนที่อยู่เป็นประจำเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับผลการสำรวจในปี 2562เนื่องจากนักศึกษาที่สถาบันประกาศปิดการศึกษา, แรงงานที่เดินทางไปทำงานนอกหมู่บ้าน นอกจังหวัด และนอกประเทศ เดินทางกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้าน เนื่องจากกิจการต่าง ๆ ปิดลง โดยคนเหล่านี้เคยเป็นผู้หารายได้หลัก แต่ปัจจุบันกลับไม่มีรายได้ 

ภาพประกอบ : ทำอาหารแจกจ่ายแก่เด็กกลุ่มเปราะบางพิเศษที่อยู่ในระดับสีแดง ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านอาหารอย่างเร่งด่วน  


ลูกเหรียงจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาส ต่อการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเร่งด่วนในชุมชน โดยมุ่งเน้นจ้างงานกลุ่มที่ยากจนและมีความยากลำบากเป็นพิเศษก่อน ซึ่งการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานนี้ ช่วยให้ครอบครัวที่ได้รับการจ้างงานมีรายได้เสริมซึ่งจะช่วยลดภาวะยากจนและเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่จำเป็น เกิดการหมุนเวียนเงินเพิ่มเติมในชุมชน ชาวชุมชนรวมทั้งผู้ที่ได้รับการจ้างงาน มองเห็นความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพในชุมชน และที่สำคัญที่สุดการช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางในลักษณะนี้จะช่วยดำรงค์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ และการออกไปทำงานสร้างรายได้จะช่วยลดความเครียดให้กับตัวของผู้ได้รับการจ้างงานและครอบครัวอีกด้วย

ภาพประกอบ : นางรอกีเยาะ สาและ ครอบครัว 4 คน ก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นแม่บ้าน สามีรับจ้างทั่วไป มีลูก 2 คน ลูกคนโต 5 ขวบ และลูกคนเล็ก 2 ขวบ รายได้ส่วนใหญ่มาจากสามี จากสถานการณ์โควิค-19 ทำให้สามีไม่ได้ทำงาน ครอบครัวขาดรายได้ เมื่อมีโครงการจ้างงานช่วงนี้ ทำให้ครอบครัวมีรายได้สามารถนำเงินไปซื้ออาหารและนมลูก

แนวทางการทำงาน

1.คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีความยากลำบากเป็นพิเศษจากฐานข้อมูลซึ่งสำรวจโดยกลุ่มลูกเหรียง ร่วมกับกลไกระดับตำบล จำนวน 90 คน

2.ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคน เลือกอาชีพตามทักษะ ความสนใจ ของตนเอง โดยมีกลุ่มอาชีพเบื้องต้น 4 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มอาชีพเกษตร, กสิกรรมและอาชีพอิสระ เช่น การเพาะปลูก, จับปลา, เผาถ่าน, ทำน้ำตาลโตนด
  • กลุ่มอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรม เช่น การทำผลิตภัณฑ์ชุมชน, ทำหน้ากากอนามัย
  • กลุ่มอาชีพด้านการบริการสังคม เช่น การช่วยสนับสนุนงานของสาธารณสุข, การทำอาหารเลี้ยงผู้ยากไร้ในชุมชน, ทำสื่อเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพ, โควิด-19
  • กลุ่มอาชีพด้านการศึกษา/การเรียนรู้ เช่น การสอนพิเศษเด็ก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ เป็นต้น


บรรยายภาพ : นางสาวรอมล๊ะ ดอเลาะ น้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อายุ 24 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน ปัจจุบันเรียนจบและช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิค – 19 น้องหารายได้พิเศษจากการช่วยอาจารย์ลงพื้นที่ในการทำวิจัย มีรายได้เป็นรายชั่วโมง ตอนนี้มหาวิทยาลัยปิดจึงขาดรายได้ต้องกลับไปอยู่บ้านที่ อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อสอนหนังสือเด็กๆในชุมชนตามโครงการการจ้างงานในช่วงโควิค -19

3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับชุดข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องโควิด-19 ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อครอบครัวของตนเองและชุมชน

4.ลูกเหรียงจะลงพื้นที่ติดตามการทำงาน การมอบความช่วยเหลือ 

ประโยชน์ของโครงการ

กลุ่มประชากรซึ่งมีความยากลำบากเป็นพิเศษจำนวน 90 คน มีอาชีพและรายได้ผ่านโครงการจ้างงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีภาวะเครียดลดลง จากการประเมินตนเองของผู้เข้าร่วม

เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากในพื้นที่การทำงาน

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ค่าจ้าง 90 คน x 150 บาท  x 14 วัน162,000
2.ค่าลงพื้นที่ติดตาม และบริหารจัดการ11,000
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
17,300
รวม190,300