project เด็กและเยาวชน

Van Play รถโมบายพาเด็กเล่น

จากทฤษฎีและงานวิจัยการเล่นทั่วโลก พบว่า เมื่อเด็กเล่น เด็กมีความสุข ความสุขนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีในทุกเรื่อง ความสุขเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตวัยเด็ก ทางการแพทย์ยืนยันว่าการเล่นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสมอง การเล่นจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตเด็ก เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของเด็ก การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเริ่มจากการได้เล่น การเล่นของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษามีความสำคัญและมีคุณค่ามหาศาล เพราะการเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ที่เหมาะสมคือ “การเรียนรู้ผ่านการเล่น และการเรียนรู้อย่างมีความสุข” ที่ผ่านมากว่า 5 ปี กลุ่มไม้ขีดไฟ ดำเนินการส่งเสริมการเล่นอิสระ และเห็นว่ายังมีเด็กและครอบครัวอีกมากที่ยังขาดความรู้เรื่องนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องตัวอย่างการเล่นอิสระ สู่สังคมไทย

Duration 01 ธ.ค. 2565 ถึง 31 พ.ค. 2566 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

37,250 THB

Target

330,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 11%
จำนวนผู้บริจาค 54

สำเร็จแล้ว

Project updates

กิจกรรม Van Play ส่งเสริมรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ

1 November 2023

กิจกรรม Van Play โดยกลุ่มไม้ขีดไฟได้ดำเนินงานส่งเสริมรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ (Free Play) เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ต่อกลุ่มเด็กปฐมวัย - อนุบาล และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ซี่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากเทใจดอทคอม โดยได้ตระเวนจัดลานเล่นอิสระ (Free Play) ไปยัง 7 โรงเรียน 5 ศูนย์การเรียนเด็กชายขอบ อ.แม่สอด จ.ตาก 1 ชุมชน 1 อุทยาน(อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) งานตีนเขา ไนท์มาร์เก็ต เขาใหญ่ 2 ครั้งรวม 15 สถานที่ จำนวน 16 ครั้ง และมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

 • โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ ต.ดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น วันที่ 8 กันยายน 66 จำนวน 120 คน
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 11 กันยายน 66 จำนวน 140 คน
 • โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 12 กันยายน 66 จำนวน 166 คน
 • โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 13 กันยายน 66 จำนวน 127 คน
 • โรงเรียนวัดท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 14 กันยายน 66 จำนวน121 คน
 • โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 15 กันยายน 66 จำนวน157 คน
 • ลานชุมชนบ้านนา ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 16 กันยายน 66 จำนวน 65 คน
 • โรงเรียนตลาดคลอง 16 อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 20 กันยายน 66 จำนวน 152 คน
 • ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน 66 จำนวน 120 คน
 • ศูนย์ชุมชนสไมล์เลย์คลับ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 9 ตุลาคม 66 จำนวน 40 คน
 • ศูนย์การเรียน Champion อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 10 ตุลาคม 66 จำนวน 120 คน
 • ศูนย์การเรียน BL SOKA อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 10 ตุลาคม 66 จำนวน 140 คน
 • ศูนย์การเรียนสุขหรรษา MLC อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 11 ตุลาคม 66 จำนวน 120 คน
 • ศูนย์การเรียนอาโยนอู MLC อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 11 ตุลาคม 66 จำนวน 80 คน
 • งานตีนเขา ไนท์มาเก็ต เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 27-28 ตุลาคม 66 จำนวน 200 คน

มีเด็กเข้าร่วมรวม 1,868 คน ซึ่งกิจกรรมมีจำนวน 2 Workshop ประดิษฐ์ปอมๆ และประดิษฐ์ไม้หนีบสัตว์น้อยน่ารัก พร้อมกับลานเล่นประกอบไปด้วย 15 ฐานกิจกรรม ดังนี้

 1. ปีนป่าย
 2. รางลูกแก้ว
 3. จิ๊กซอร์ไม้
 4. สร้างถนน
 5. ไม้ทรงตัว
 6. เล่นฟองสบู่
 7. เล่นกับครัว
 8. ประกอบรถไม้
 9. มุมแต่งตัว
 10. เล่นกับไม้
 11. มุมนิทาน
 12. มุมสร้างหมู่บ้าน
 13. มุมศิลปะ
 14. มุมท่อสร้างสรรค์
 15. เล่นกับทราย

จากการดำเนินกิจกรรม Van Play ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเด็กๆ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก องค์กรที่ทำงานด้านเด็กทั้งภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ฯลฯ เป็นอย่างมาก เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่เกิดกับตนและคนรอบข้าง รวมถึงการเห็นคุณค่าของตน เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเองผ่านการเล่น การลงมือทำ ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กได้เห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ ที่เปิดโอกาสให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างอิสระ รู้ได้ด้วยตน

ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้เสริมพลัง อำนวยนิเวศน์การเรียนรุ้ให้กับเด็ก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคล กลุ่ม องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน บริษัท ฯลฯ สนใจที่จะให้การสนับสนุนทุนพื้นที่ในการนำกิจกรรมดังกล่าวไปจัดอบรมในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่แนวคิด กระบวนการกิจกรรมการเล่นอิสระ (Free Play) จะขยายและติดตั้งในทุกส่วนของสังคม “การเล่น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ” จากการทำกิจกรรมกว่า 15 สถานที่ที่ผ่านมา พบว่าผู้ปกครองและครู รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กส่วนใหญ่เห็นว่าการเล่นนั้นสำคัญกับเด็ก และยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเล่นอิสระ (Free Play) และการเป็นผู้อำนวยการเล่น Play Worker ที่เปิดนิเวศน์การเล่น ที่เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ พัฒนาตนเองอย่างอิสระและปลอดภัย

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 “ เด็กต้องการพื้นที่เล่น พื้นที่ที่เป็นของตัวเองหรือสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ผู้ใหญ่เป็นเพียงผู้เฝ้าดู แทรกแซงเท่าที่จำเป็น ที่สำคัญพื้นที่เล่นไม่ใช่สนามกีฬา ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นแต่เป็นเรื่องสังคม พื้นที่ที่เป็นของตัวเอง สังคมที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ” นายกฤนกรรณ สุวรรณกาญจน์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ชุมชนสไมล์เลย์คลับ อ.แม่สอด จ.ตาก

 “ เล่นอิสระเป็นเรื่องง่ายๆ แต่การเปลี่ยนมุมมองไปสู่ผู้อำนวยการเล่น ให้เด็กได้พัฒนาเติบโตเปิดพื้นที่การเล่นอิสระการเล่นของเด็กเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย ” นายบุญสืบ พันธุ์ประเสริฐ ผู้ประสานงานกลุ่มเยาวชนท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 “ เล่นเท่ากับการเรียนรู้ เด็กๆ เรียนรู้ พัฒนา เติบโตผ่านการเล่น การเล่นอิสระทำให้เด็กๆ ได้เปิดประตูบานใหญ่ในการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านควรมีการส่งเสริมการเล่นอิสระให้เด็กๆ มีพื้นที่การเล่นอิสระอย่างแท้จริง ” นางสาวพรชนก ค่ายสงคราม ผู้ประสานงานกลุ่มเส้นตอก เครือข่ายชุมชนดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 

รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


Read more »
See all project updates

จากทฤษฎีและงานวิจัยการเล่นทั่วโลก พบว่า เมื่อเด็กเล่น เด็กมีความสุข ความสุขนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีในทุกเรื่อง ความสุขเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตวัยเด็ก ทางการแพทย์ยืนยันว่าการเล่นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสมอง การเล่นจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตเด็ก เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของเด็ก การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเริ่มจากการได้เล่น การเล่นของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษามีความสำคัญและมีคุณค่ามหาศาล เพราะการเรียนรู้ ของเด็กในวัยนี้ที่เหมาะสมคือ “การเรียนรู้ผ่านการเล่น และการเรียนรู้อย่างมีความสุข” ที่ผ่านมากว่า 5 ปี กลุ่มไม้ขีดไฟ ดำเนินการส่งเสริมการเล่นอิสระ และเห็นว่ายังมีเด็กและครอบครัวอีกมากที่ยังขาดความรู้เรื่องนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องตัวอย่างการเล่นอิสระ สู่สังคมไทย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ที่ผ่านมากว่า 5 ปี กลุ่มไม้ขีดไฟ ดำเนินการส่งเสริมการเล่นอิสระ (Free Play)ให้สังคมได้มีความเข้าใจและให้ความสำคัญของการเล่นอิสระ ตลอดจนถึงการออกแบบเครื่องมือการเล่น จากสิ่งรอบตัว เพื่อเป็นตัวอย่าง แนวทางให้ครอบครัว ครูนำเอาไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นให้เป็นของใกล้ตัว หาง่าย

 ซึ่งก็ทำให้ครอบครัวจำนวนหนึ่งเข้าถึงกิจกรรม เทศกาลลานเล่น ที่จัดโดยกลุ่มไม้ขีดไฟในพื้นที่ สวนไฟฝัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และสามารถนำไปปรับใช้ได้

ดังนั้นหากเรานำกิจกรรมลานเล่น ชุดข้อมูล ตลอดจนถึงวิธีการ ผลที่จะเกิดกับเด็กๆ ไปสู่โรงเรียน ครอบครัว คนในชุมชน ทุก ๆ ที่ ๆ มีเด็กอยู่ จะทำให้เด็กจำนวนมากเข้าถึงการเล่นได้ ซึ่งจะเป็นการขยายแนวคิดที่สำคัญไปสู่คนในครอบครัว โดยจะดำเนินงานผ่าน ชุดกิจกรรม Van Play สัญจร ไปยัง 30 พื้นที่ โดยสามารถสร้างการเข้าถึงเด็กและครัวครัวได้มากกว่า 5,000 คน โดยคิดเป็นต้นทุน 66 บาท/หัวต่อคน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.จัดทำหารถตู้มือสอง ออกแบบ VAN Play อันประกอบไปด้วย

 1.1 ชุดนิทรรศการให้ความรู้ การเล่นอิสระ ประโยชน์ของการเล่นอิสระ และแนวทางการสนับสนุนให้เด็กได้เล่นอิสระ

 1.2 จัดทำชุด Free Play ของเล่นที่ครอบครัวเห็นแล้วสามารถไปประยุกต์ ทำเองได้ จากของใกล้ตัว

2.ออกเผยแพร่ความรู้ โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนเมือง และพื้นที่สาธารณะ

   จำนวน 30 พื้นที่ ทั่วประเทศ และสนับสนุนการฟื้นฟูสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก ในพื้นที่วิกฤติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มไม้ขีดไฟ โดยนายศรัทธา ปลื้มสูงเนิน

กิจกรรม Van Play ส่งเสริมรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ

1 November 2023

กิจกรรม Van Play โดยกลุ่มไม้ขีดไฟได้ดำเนินงานส่งเสริมรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ (Free Play) เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ต่อกลุ่มเด็กปฐมวัย - อนุบาล และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ซี่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากเทใจดอทคอม โดยได้ตระเวนจัดลานเล่นอิสระ (Free Play) ไปยัง 7 โรงเรียน 5 ศูนย์การเรียนเด็กชายขอบ อ.แม่สอด จ.ตาก 1 ชุมชน 1 อุทยาน(อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) งานตีนเขา ไนท์มาร์เก็ต เขาใหญ่ 2 ครั้งรวม 15 สถานที่ จำนวน 16 ครั้ง และมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

 • โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ ต.ดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น วันที่ 8 กันยายน 66 จำนวน 120 คน
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 11 กันยายน 66 จำนวน 140 คน
 • โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 12 กันยายน 66 จำนวน 166 คน
 • โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 13 กันยายน 66 จำนวน 127 คน
 • โรงเรียนวัดท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 14 กันยายน 66 จำนวน121 คน
 • โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 15 กันยายน 66 จำนวน157 คน
 • ลานชุมชนบ้านนา ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 16 กันยายน 66 จำนวน 65 คน
 • โรงเรียนตลาดคลอง 16 อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 20 กันยายน 66 จำนวน 152 คน
 • ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน 66 จำนวน 120 คน
 • ศูนย์ชุมชนสไมล์เลย์คลับ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 9 ตุลาคม 66 จำนวน 40 คน
 • ศูนย์การเรียน Champion อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 10 ตุลาคม 66 จำนวน 120 คน
 • ศูนย์การเรียน BL SOKA อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 10 ตุลาคม 66 จำนวน 140 คน
 • ศูนย์การเรียนสุขหรรษา MLC อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 11 ตุลาคม 66 จำนวน 120 คน
 • ศูนย์การเรียนอาโยนอู MLC อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 11 ตุลาคม 66 จำนวน 80 คน
 • งานตีนเขา ไนท์มาเก็ต เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 27-28 ตุลาคม 66 จำนวน 200 คน

มีเด็กเข้าร่วมรวม 1,868 คน ซึ่งกิจกรรมมีจำนวน 2 Workshop ประดิษฐ์ปอมๆ และประดิษฐ์ไม้หนีบสัตว์น้อยน่ารัก พร้อมกับลานเล่นประกอบไปด้วย 15 ฐานกิจกรรม ดังนี้

 1. ปีนป่าย
 2. รางลูกแก้ว
 3. จิ๊กซอร์ไม้
 4. สร้างถนน
 5. ไม้ทรงตัว
 6. เล่นฟองสบู่
 7. เล่นกับครัว
 8. ประกอบรถไม้
 9. มุมแต่งตัว
 10. เล่นกับไม้
 11. มุมนิทาน
 12. มุมสร้างหมู่บ้าน
 13. มุมศิลปะ
 14. มุมท่อสร้างสรรค์
 15. เล่นกับทราย

จากการดำเนินกิจกรรม Van Play ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเด็กๆ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก องค์กรที่ทำงานด้านเด็กทั้งภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ฯลฯ เป็นอย่างมาก เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่เกิดกับตนและคนรอบข้าง รวมถึงการเห็นคุณค่าของตน เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเองผ่านการเล่น การลงมือทำ ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กได้เห็นความสำคัญของการเล่นอิสระ ที่เปิดโอกาสให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างอิสระ รู้ได้ด้วยตน

ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้เสริมพลัง อำนวยนิเวศน์การเรียนรุ้ให้กับเด็ก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคล กลุ่ม องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน บริษัท ฯลฯ สนใจที่จะให้การสนับสนุนทุนพื้นที่ในการนำกิจกรรมดังกล่าวไปจัดอบรมในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่แนวคิด กระบวนการกิจกรรมการเล่นอิสระ (Free Play) จะขยายและติดตั้งในทุกส่วนของสังคม “การเล่น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ” จากการทำกิจกรรมกว่า 15 สถานที่ที่ผ่านมา พบว่าผู้ปกครองและครู รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กส่วนใหญ่เห็นว่าการเล่นนั้นสำคัญกับเด็ก และยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเล่นอิสระ (Free Play) และการเป็นผู้อำนวยการเล่น Play Worker ที่เปิดนิเวศน์การเล่น ที่เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ พัฒนาตนเองอย่างอิสระและปลอดภัย

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 “ เด็กต้องการพื้นที่เล่น พื้นที่ที่เป็นของตัวเองหรือสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ผู้ใหญ่เป็นเพียงผู้เฝ้าดู แทรกแซงเท่าที่จำเป็น ที่สำคัญพื้นที่เล่นไม่ใช่สนามกีฬา ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นแต่เป็นเรื่องสังคม พื้นที่ที่เป็นของตัวเอง สังคมที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ” นายกฤนกรรณ สุวรรณกาญจน์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ชุมชนสไมล์เลย์คลับ อ.แม่สอด จ.ตาก

 “ เล่นอิสระเป็นเรื่องง่ายๆ แต่การเปลี่ยนมุมมองไปสู่ผู้อำนวยการเล่น ให้เด็กได้พัฒนาเติบโตเปิดพื้นที่การเล่นอิสระการเล่นของเด็กเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย ” นายบุญสืบ พันธุ์ประเสริฐ ผู้ประสานงานกลุ่มเยาวชนท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 “ เล่นเท่ากับการเรียนรู้ เด็กๆ เรียนรู้ พัฒนา เติบโตผ่านการเล่น การเล่นอิสระทำให้เด็กๆ ได้เปิดประตูบานใหญ่ในการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านควรมีการส่งเสริมการเล่นอิสระให้เด็กๆ มีพื้นที่การเล่นอิสระอย่างแท้จริง ” นางสาวพรชนก ค่ายสงคราม ผู้ประสานงานกลุ่มเส้นตอก เครือข่ายชุมชนดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 

รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ดำเนินการจัดหารถตู้มือสองเพื่อจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ และติดตั้งชุดเล่นอิสระเพื่อสาธิต ให้ผู้เข้าร่วมได้เล่น เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 1 ชุด 150,000.00
2 จัดกิจกรรม เล่นสัญจร ไปยัง พื้นที่ขาดโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชน พื้นที่สาธารณะ และชุมชนที่ได้รับผลความรุนแรง 30 ครั้ง 150,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00