project เด็กและเยาวชน

Bonds create opportunities

ช่วยเหลือเด็ก และผู้เปราะบาง ที่ไร้สัญชาติให้ได้รับสัญชาติไทยอย่างสมบูรณ์ จำนวน 20 คน โดยการสนับสนุนค่าตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้มีสิทธิในการได้รับสัญชาติไทยได้ 100%

Duration 1ปี Area จ.เชียงราย

Current donation amount

71,434 THB

Target

453,310 THB
ดำเนินการไปแล้ว 16%
320 days left จำนวนผู้บริจาค 78

ปัจจุบันมีเด็ก เยาวชน และผู้เปราะบางกำลังประสบปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่มากกว่า 4แสนกว่าคนในประเทศไทย ในจำนวนนี้มีคนจำนวนมากที่ได้ร้องขอพิสูจน์หลักสายโลหิต ด้วยการตรวจ DNA เพื่อเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนราษฎรและแก้ไขเอกสารทะเบียนประวัติต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถขอสัญชาติไทยตามหลักสายโลหิตและหลักดินแดนได้ต่อไป

ที่ผ่านมาทางโครงการคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในการให้คำปรึกษา อบรมให้ความรู้ วิเคราะห์เอกสาร เตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งประสานสำนักทะเบียนเพื่อรับคำร้องและดำเนินการตามหลักเกณฑ์แต่ละประเภทในการยื่นคำร้อง ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7,000 คน แต่ด้วยพยานเอกสารมีความขัดกันอย่างชัดเจน และไม่น่าเชื่อถือ บางเคสจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้เอกสารหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและใช้ประกอบการสอบพยาน สอบปากคำ แต่ด้วยหลายครอบครัวในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย เป็นครอบครัวที่ยากจน บางครอบครัวเช่าที่อยู่อาศัย กู้ยืมนอกระบบในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน งานที่ทำส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง จึงไม่มีความมั่นคงในอาชีพ และมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวในแต่ละเดือนอยู่เป็นประจำ


เด็กไร้สัญชาติบางส่วนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนและไม่มีเงินมากพอที่จ่ายค่าตรวจ DNA หรือแม้แต่ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล เนื่องจากบ้านของเด็กผู้ประสบปัญหามักอยู่ห่างจากตัวเมือง ดังนั้นการช่วยเหลือเด็กกลุ่มเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน ผู้เปราะบางได้เข้าถึงสิทธิด้านสัญชาติและสถานะบุคคลเป็นการเปิดประตูสู่ อิสรภาพในการเดินทาง การศึกษาในระดับสูง การทำงาน การรักษาพยาบาล รวมทั้งช่วยลดช่องว่างการเลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆเหล่านี้นี้ได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่ดีในอนาคต และเป็นคนดีในสังคมไทยต่อไป


โครงการคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติโดยเฉพาะเด็กเยาวชน ผู้เปราะบาง ที่มีสิทธิเข้าถึงสัญชาติไทยตามกฎหมาย โดยการส่งเสริมความรู้ ชี้แนะวิธีการยื่นของสัญชาติ โครงการนี้ได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมากกว่า 5 ปีแล้ว และได้ช่วยเหลือคนไร้สัญชาติ ในด้านการเตรียมเอกสารจำนวน 30,000 คน และมากกว่า 2,000 คน ได้รับสัญชาติไทยและสิทธิทางกฎหมาย แต่ทั้งนี้ทางมีเด็ก และผู้เปราะบางจำนวนมาก ต้องตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (DNA) แต่โครงการยังขาดงบประมาณในการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต อันเป็นขั้นตอนสำคัญที่เด็กๆจะต้องมีหลักฐานยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความน่าเชื่อถือ และเป็นหลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปประกอบการยื่นคำร้องต่อไป จึงจะได้รับการพิจารณาให้สัญชาติไทยและสิทธิทางกฎหมาย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ให้คำปรึกษา วิเคราะห์เอกสารทะเบียนประวัติ เอกสารทางทะเบียนราษฎร ว่าต้องดำเนินการในทิศทางไหนตามกฎหมาย เพื่อให้ครอบครัวเด็กที่ไร้สัญชาติได้เข้าใจ มีความรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการ
  2. ช่วยเหลือครอบครัวเด็กในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
  3. ติดต่อประสานงานสำนักทะเบียน เพื่อเป็นสื่อการระหว่างผู้ประสบปัญหาไร้สัญชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน ให้มีความเข้าใจ และเกิดการรับคำร้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.สัญชาติฯ
  4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีหนี้สินภายในครอบครัว หรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่รับภาระครอบครัวทั้งหมด โดยจะมีการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ครอบครัว เพื่อสอบประวัติ สัมภาษณ์และเข้าที่ประชุมเพื่อเสนอคัดเลือกและลงความเห็นให้การช่วยเหลือ ด้านการพิสูจน์สายโลหิตเป็นรายกรณี (เคสที่จำเป็นจริงๆ) และทั้งนี้จะต้องได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียนสำนักทะเบียนออกหนังสือส่งตรวจ ซึ่งต้องออกจากสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาทางเราได้ช่วยเหลือเด็กที่เกิดไทยแต่ประสบปัญหาว่าเอกสารบิดา มารดา และเอกสารเด็กไม่ตรงกัน จำเป็นจะต้องแก้ไข หลายเคสได้รับการแก้ไขโดยการสอบปากคำ แต่หลายเคสไม่สามารถแก้ไขโดยการสอบปากคำได้ เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเอกสารประกอบการแก้ไขได้ จึงต้องพิสูจน์หลักสายโลหิต


ประโยชน์ของโครงการ

  • ได้ช่วยเหลือเด็ก และผู้เปราะบาง ที่ไร้สัญชาติให้ได้รับสัญชาติไทยอย่างสมบูรณ์ จำนวน 20 คน โดยการสนับสนุนค่าตรวจพิสูจน์ DNA ให้กับเด็ก เยาวชน หรือผู้เปราะบางไร้สัญชาติที่มีความยากจน ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้มีสิทธิในการได้รับสัญชาติไทยได้ 100%
  • เด็ก เยาวชนและผู้เปราะบาง ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิอื่นๆ เช่น การเดินทาง การศึกษาในระดับสูง สิทธิในการทำงานและการรักษาพยาบาลในแบบเดียวกับผู้ที่มีสัญชาติไทย

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


 รายการจำนวน (คน) จำนวน (บาท)
2.ตรวจสายตรง บิดา-บุตร มารดา-บุตร  คนละ 5,100 บาท 40 คน204,000
3.สนับสนุนค่าเดินทางไปตรวจ DNA จำนวน  คนละ 800 บาท 40 คน32,000 
4.สนับสนุนค่าธรรมเนียมคัดลอกเอกสารและค่าถ่ายรูป การขอสัญชาติ 20 คน2,000 
5.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gatewayค่าคัดกรองโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อบุคคล)

23,800
รวม
261,800


Donate to
Bonds create opportunities

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends