project เด็กและเยาวชน

สอนเด็กผู้หญิงให้รู้ทันภัยและวางแผนอนาคตได้

ให้เด็กผู้หญิงภาคอีสานได้เรียนรู้ภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือและปกป้องตัวเองเมื่อเกิดภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการเรียนต่อและงานในอนาคต เพื่อให้น้องรู้จักตัวเองและวางแผนอนาคตได้

Duration 29 พ.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 Area โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ

Current donation amount

21,128 THB

Target

550,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 4%
454 days left จำนวนผู้บริจาค 25


ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

"ผู้ชายคนนั้นเขามาลูบหลัง ขอกอดฉัน ฉันไม่ชอบเลย แต่ไม่รู้ทำอย่างไร"

เด็กนักเรียนหญิงส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้จักตนเอง โดยเฉพาะเด็กนักเรียนหญิงทางภาคอีสานนั่นมีประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะชีวิตน้อย เพราะข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน พวกเธอจึงไม่รู้ว่าทางเลือกของตัวเองมีอะไรบ้าง และไม่รู้ว่า ศักยภาพของตัวเองคืออะไร และยังทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะปกป้องตัวเองได้อย่างไร ไม่นับรวมเรื่องอนาคตของตัวเอง  ที่ยังไม่รู้ความถนัด ไม่มีความฝัน จึงเลือกเรียนต่อไม่ตรงกับความสามารถของตนเองและสิ่งที่ตนเองถนัด 

นักเรียนบางคนทางบ้านไม่สามารถส่งเสียให้เรียนต่อได้ ทำให้ต้องออกมาหางานทำโดยไม่มีความพร้อมและความรู้ที่เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมและประกอบอาชีพที่เสี่ยงอันตราย ทำให้นักเรียนมีโอกาสในประสบความสำเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพน้อย

มูลนิธิกลุ่มปราถนาดี มีแผนที่จะมอบความรู้เหล่านี้แก่น้องๆ ในโรงเรียนรุ่นกับโครงการ Better Me for Girls ผ่านการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านการทำกิจกรรมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม รวมถึงการได้รับข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การเรียนรู้จักตนเอง การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันและกันทำให้เกิดการรับรู้ในคุณค่าของตนเองและของผู้อื่น เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ทำให้เกิดการตระหนักถึงภัยอันตรายต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ปลอดภัย ทำให้ลดความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตและเพิ่มช่องทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม 


“เป็นกิจกรรมที่ดีมากมีประโยชน์ต่อนักเรียนได้รับความรู้ ข้อมูลเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปแบ่งปันคนรอบข้าง เพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว อยากให้ทางมูลนิธิมาจัดกิจกรรมอีกในครั้งต่อๆไป โรงเรียนขอขอบพระคุณทางมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความรู้แก่นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีและมีประโยชน์ ขอให้ทุกท่าน healthy wealthy happy forever ค่ะ” ครูดลยา ทาระศร โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ทีมงานจะติดต่อโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล/นอกเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสอบถามความต้องการ และทำหนังสือเข้าชี้แจงเพื่อขอจัดกิจกรรม

2. ออกพื้นที่ทำกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา ตั้งเป้าหมาย 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 100 คน

3. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของเป้าหมายในครั้งต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาวสโรชินี อัญญเวชสัมฤทธิ์

2. นางสาวศิริลักษณ์ ประภาศรี 

3. นางสาวเกวลิน ทีฆาวงค์


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

ค่าอบรมหลักสูตร Better me 1 กิจกรรม สำหรับน้องนักเรียนหญิง จำนวน 1,000 คน ใน 100 โรงเรียน เฉลี่ยหัวละ 500 บาท

* บางโรงเรียนอาจมีจำนวนมากกกว่า 100 คน) 

1000 500,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
50,000.00

ยอดระดมทุน
550,000.00

Donate to
สอนเด็กผู้หญิงให้รู้ทันภัยและวางแผนอนาคตได้

Select a donation

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends