project การศึกษา เด็กและเยาวชน

ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ทีมนักวิจัยคนไทย NECTEC ออกแบบ และผลิต สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.5 จำนวน 7 โรงเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการ กระบวนการคิด ตลอดจนสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร, ผักไห่ สุทธาประมุข, ลาดชะโดสามัคคี, นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง, สุนทโรเมตตาประชาสรรค์, ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง จังหวัดปทุมธานี

ยอดบริจาคขณะนี้

26,534 บาท

เป้าหมาย

93,940 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 28%
4 วัน จำนวนผู้บริจาค 38

วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ความรู้ที่ซับซ้อน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล การเข้าใจเนื้อหาวิชานี้จึงต้องใช้ความพยายามและจินตนาการของผู้เรียนอย่างสูง

วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน มีความทันสมัย จนทำให้โรงเรียนหลายแห่งขาดแคลนอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ อันเนื่องมาจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มีราคาแพงและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นักเรียนจึงเข้าถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้น้อย ไม่ทันสมัย และถูกจำกัดการเรียนรู้แค่ในตำราเรียน ซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่ลดลง หรือนักเรียนไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง

นักวิจัยกลุ่มอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาเครื่อง ZpecSen (สเปกเซ้น): สื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องแสง เพื่อเสริมสร้าง จินตนาการ ประสบการณ์ กระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ให้แก่นักเรียน โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ราคาถูก ที่ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน ในชื่อของ ZpecSen ซึ่งถูกออกแบบใช้งานง่ายผ่าน Mobile Application และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ZpecSen ถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในเรื่องของแสง ที่ได้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5

ZpecSen ยังช่วยให้ ครูหรืออาจารย์สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร หรือพัฒนารูปแบบการสอนแบบใหม่ เพื่อใช้เสริมความรู้และความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแสงให้แก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น

คณะทำงานจึงจัดทำและแจกจ่ายเครื่อง ZpecSen ให้เป็นสื่อเรียนการสอนทางด้านแสง แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนเครื่องมือ โดยตั้งเป้าหมายการแจกจ่ายเครื่อง ZpecSen ที่จำนวน 35 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ในจังหวัดภาคกลาง (ประมาณ 5 เครื่องต่อโรงเรียน) พร้อมกับการสอนการใช้งานที่ถูกต้อง และใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และ ปีที่ 5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอนหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ให้กับครูหรืออาจารย์ต่อไป

ขั้นตอนการทำโครงการ

 1. ระดมทุน Crowdfunding และ ประชาสัมพันธ์
 2. เตรียมการผลิต และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
 3. ผลิตต้นแบบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งมอบต้นแบบ และจัดกิจกรรม/อบรมการใช้งานให้แก่นักเรียนและครู
 5. ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลการใช้งานต้นแบบจากโรงเรียนที่ส่งมอบ
 6. สรุปและทำรายงานผลการดำเนินงาน

ประโยชน์

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์เชิงแสงของนักเรียน
 2. เสริมสร้าง จินตนาการ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ให้แก่นักเรียน
 3. สร้างความสนใจและความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน
 4. ลดภาระในการเตรียมการสอนของครู-อาจารย์
 5. เพิ่มประสิทธิภาพสอนให้แก่ครู-อาจารย์
 6. ช่วยให้ครู-อาจารย์สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร หรือพัฒนารูปแบบการสอนแบบใหม่
 7. สามารถประยุกต์หรือต่อยอดเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์เชิงแสงได้
 8. สามารถจัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการได้
 9. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
 10. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นเยาวชนในประเทศ

ทีมงาน

กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)

1. ค่าต้นทุนการผลิตเครื่อง ZpecSen ต่อ 1 ชุด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
• ค่าวัสดุ ~ 800 บาท
• ค่าแรงในการผลิต ~ 700 บาท
• ค่า packaging ~ 200 บาท
• ค่าอุปกรณ์เสริม ~ 100 บาท
รวม 1,800 บาทต่อชุด* 

*เป็นราคาต้นทุนที่ไม่มีการคิดผลกำไร 35 เครื่อง 63,000

2. ค่าออกแบบและผลิตใบงานการเรียนรู้ 14 ชุด4,900 
3. ค่าดำเนินการจัดอบรมและกิจกรรม ค่าเดินทาง และ ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ประสานงาน 7 โรงเรียน17,500
4. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

8,540
รวม
93,940

บริจาคให้
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน