project เด็กและเยาวชน

ทุนให้ไปต่อกับมูลนิธิยุวพัฒน์

เราต่างรู้กันดีว่า “การศึกษา” คือโอกาสที่สามารถช่วยให้คนยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ แต่ประเทศไทยก็ยังมีเด็กจำนวนมากที่ติดกับดักความยากจนทำให้พวกเขาต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน มูลนิธิยุวพัฒน์ขอแรงทุกท่านมาร่วมกันส่งน้องให้ได้เรียน ด้วยการมอบทุนการศึกษาทุนละ 7,000 บาท / ปี เพื่อให้พวกเขาได้มีอนาคตที่สดใสต่อไป

ระยะเวลาโครงการ ตลอดปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

3,872,952 บาท

เป้าหมาย

7,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 55%
189 วัน จำนวนผู้บริจาค 1,086

เราต่างรู้กันดีว่า “การศึกษา” คือโอกาสที่สามารถช่วยให้คนยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ แต่ประเทศไทยก็ยังมีเด็กจำนวนมากที่ติดกับดักความยากจนทำให้พวกเขาต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน มูลนิธิยุวพัฒน์ขอแรงทุกท่านมาร่วมกันส่งน้องให้ได้เรียน ด้วยการมอบทุนการศึกษาทุนละ 7,000 บาท / ปี เพื่อให้พวกเขาได้มีอนาคตที่สดใสต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ความยากจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา... 

เด็กนักเรียนจากครอบครัวยากจน มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนต่อหรือเสี่ยงที่จะลาออกกลางคัน หากไม่ได้รับทุนการศึกษา..

เด็กไทยทุกๆ 100 คน จะมี 16 คน ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ

ข้อมูล กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

มูลนิธิยุวพัฒน์ประเมินว่า ปัจจุบันมีเด็กขาดโอกาสกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศไทย ทั้งเด็กยากจน เด็กถูกทอดทิ้งและชนกลุ่มน้อย เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนอายุ 12 – 17 ปี นับแสนคนไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์      แถมเด็กๆ เหล่านี้ยังถูกซ้ำเติมจากวิกฤตรอบด้าน ทั้งความเหลื่อมล้ำ ปัญหาเศรษฐกิจ  วิกฤตโรคระบาด ที่ทำให้หลายครอบครัวมีรายได้ลดลงหรือถูกเลิกจ้าง หลายๆ ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็กเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เช่น ค่าใช้จ่ายการเรียนออนไลน์ ที่เด็กต้องใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบันจะสามารถกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติแล้ว แต่พวกเขาก็ยังจะต้องเจอกับภาวะเงินเฟ้อ ข้าวของแพง ซึ่งดูเหมือนค่าใช้จ่ายยิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

ตลอด 30 ปี ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ระดมความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการมอบ “โอกาส” ทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจนพิเศษ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่จบการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่าไปแล้วถึง 12,168 คน

ปีการศึกษา 2566 มูลนิธิยุวพัฒน์มีนักเรียนทุนในความดูแลจำนวน 5,811 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากกว่า 50 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส

เราทุกคนในสังคมที่อยากเห็นประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ดีก็สามารถช่วยกันประคับประคอง โอบอุ้มเด็กๆ ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา ให้พวกเขาสามารถก้าวเดินไปสู่อนาคตที่พวกเขาคาดหวังไว้ได้   มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพาน้องกลับไปเรียนต่อกันเถอะ!

เกณฑ์การคัดเลือก :

  • ครอบครัวของเด็กมีฐานะยากจน โดยวัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาท/คน/เดือน
  • ผู้ปกครองสนับสนุนให้เด็กได้เรียนหนังสือจนจบ ม. 6 หรือ ปวช. 3 

หากวัดความจนโดยใช้ “เส้นแบ่งความยากจน” (Poverty Line) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2565 นักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับที่ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลจาก กสศ.) ซึ่งกลุ่มยากจนพิเศษเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยง “หลุดจากระบบการศึกษา”


การจะช่วยเด็กยากจน 1 คนให้ได้กลับไปเรียน ไม่ใช่แค่เราได้ช่วยเด็ก 1 คนเท่านั้น แต่ยังได้ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวของเด็กๆ ให้หลุดพ้นจากวงจรความยากจน วังวนเดิมๆ ที่กำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อพวกเขามีครอบครัวในอนาคต ก็จะให้ความสำคัญกับ "การศึกษา" ลูกหลานจะต้องได้เรียนหนังสือ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญ ได้เรียนต่อในระดับชั้นม. 1 - ม. 6 
  2. ทุนการศึกษา 7,000 บาท / คน / ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา รวมถึง ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่ากิจกรรม ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  3. ติดตามผลการทำงานของโครงการฯ และดูแลประคับประคองนักเรียนที่ได้ทุนให้สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษา

เด็กๆ มีค่าใช้จ่ายในการไปโรงเรียนอย่างไรบ้าง

จากข้อมูลการสำรวจค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนยุวพัฒน์ชั้น ม. 1 - ม. 6 จำนวน 1,868 คน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2566


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ก่อตั้งเมื่อปี 2536 เพื่อสร้างและส่งต่อ "โอกาส" พร้อมพัฒนาการศึกษาของเด็กๆ ตั้งแต่ปฐมวัยให้เติบโตไปเป็น "พลเมืองคุณภาพ" ผ่านการดำเนินงานโครงการต่างๆ และเป็นตัวกลางเชื่อมต่อความร่วมมือและความช่วยเหลือจากองค์กร/บุคคลทั่วไป

Facebook: https://www.facebook.com/yuvabadhana
Website: https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/home/

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษาสายสามัญ 7,000 บาท/ คน / ปี ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา อาทิ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่ากิจกรรม ค่าเดินทาง ฯลฯ 1,000 7,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 % (มูลนิธิยุวพัฒน์สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้)

บริจาคให้
ทุนให้ไปต่อกับมูลนิธิยุวพัฒน์

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน