โครงการการศึกษา

ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์

เปิดพื้นที่ให้น้องม.ปลาย 60 คนที่สนใจเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์ได้ทำความรู้จักกับคณะรัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพราะการสัมผัสจริงจะช่วยตัดสินใจได้ว่าคณะนี้เหมาะกับตนเองหรือไม่

ระยะเวลาโครงการ 6-9 มิถุนายน 2562 พื้นที่ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ยอดบริจาคขณะนี้

16,250 บาท

เป้าหมาย

36,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 45%
จำนวนผู้บริจาค 8

สำเร็จแล้ว

น้องๆ นักเรียนมัธยมปลายหลายคนมีความฝันที่จะเข้าคณะรัฐศาสตร์

แต่บางคนก็ยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจว่าคณะรัฐศาสตร์นั้นเรียนเกี่ยวกับอะไร?

จบไปทำงานอะไรได้บ้าง?

อยากเข้าคณะรัฐศาสตร์ต้องทำอย่างไร?

ใช่เรียนเพื่อจบไปเป็นนักปกครองอย่างเดียวหรือเปล่า?

จากการที่น้องหลายคนยังไม่รู้และอาจจะยังไม่เข้าใจถึงความเป็นรัฐศาสตร์มากพอ จนอาจจะทำให้น้องบางคนไม่ได้เข้าคณะรัฐศาสตร์ที่อาจจะตรงกับตัวน้องจริง หรือบางคนอาจจะได้เข้าคณะรัฐศาสตร์แต่กลับไม่ใช่ตัวของน้องก็เป็นได้

ประเด็นดังกล่าว พวกเรากลุ่มนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ด้วยพวกเราจะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความเป็นรัฐศาสตร์ ให้น้องได้มาทำความรู้จักกันก่อนว่ารัฐศาสตร์คืออะไร? เป็นอย่างไร? เราเรียนอะไรกัน? ใช่สิ่งที่ตรงกับตัวของน้องหรือไม่? เพื่อจะได้พบกับคำตอบว่าแท้จริงแล้วนั้น รัฐศาสตร์นั้นตรงกับตัวตนของน้องหรือไม่


โครงการค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ของเราเป็นค่ายที่ให้น้องม.ปลายที่สนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 60 คน ได้มาทำความรู้จักกับความเป็นรัฐศาสตร์ร่วมกัน

เราไม่ใช่เพียงค่ายทางวิชาการที่ให้น้องได้ความรู้ทางรัฐศาสตร์เท่านั้น เพราะนอกจากในส่วนของวิชาการที่เราให้ความรู้เกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ และการแนะแนวในการศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์แล้วนั้น เรายังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากที่ทำให้น้องรู้จักกับความเป็นรัฐศาสตร์มากขึ้น เราจะให้น้องๆได้ทำการวิพากษ์ถึงประเด็นทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ผ่านการเสวนาและวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ น้องสามารถแสดงถึงความเป็นตัวเอง และความคิดเห็นของตัวเองออกมาอย่างไม่มีการปิดกั้น ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อให้น้องเข้าใจในความเป็นรัฐศาสตร์มากขึ้น ได้ความรู้เพื่อไปต่อยอดในการศึกษา ได้มิตรภาพและได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน และสุดท้ายคือแรงบันดาลใจที่จะทำให้น้องได้เดินตามความฝัน ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

ปีนี้ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 12 กลับมาในหัวข้อ “Thaiversity : ความเป็นไทยที่แตกต่างหลากหลายหรือแหลกเหลว” โดยเราจะมาวิเคราะห์ วิพากษ์กันถึงสิ่งที่สังคมไทยเรียกกันว่า “ความเป็นไทย” ว่าแท้จริงแล้วความเป็นไทยที่เราได้ยินกันนั้นแท้จริงแล้ว หมายความถึงอะไรกันแน่? คำๆ นี้มีที่มาอย่างไรกัน? อะไรคือไทยแท้ และอะไรที่ไม่ใช่ไทยแท้? และคำดังกล่าวนั้นส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรบ้าง? เราจะมาพาน้องๆ ร่วมกันวิเคราะห์ถึงวาทกรรมดังกล่าว ในแบบฉบับของพวกเราชาวรัฐศาสตร์กัน

สุดท้ายนี้ เป้าหมายของเรา นอกเหนือจากการที่ทำให้น้องได้เข้าใจถึงความเป็นรัฐศาสตร์ และได้เห็นแนวทางในการศึกษาต่อแล้วนั้น เราหวังว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่จะทำให้มีความมุ่งมั่นในการเข้าศึกษาต่อในคณะ และมหาวิทยาลัยที่ใช่สำหรับตัวของน้องมากขึ้น และทำให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในความคิดของตนเอง กล้าตั้งคำถามกับสังคม ยอมรับในความคิดที่แตกต่าง และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมไทย.

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 • ประชุมวางแผนกิจกรรม - ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561
 • หางบประมาณสำหรับโครงการเพิ่มเติม - ช่วงเดือนกันยายน 2561 – พฤษภาคม 2562
 • เตรียมอุปกรณ์และการประชาสัมพันธ์งาน - ช่วงเดือนมิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2562
 • การจัดกิจกรรมในวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2562- ช่วงเดือนมิถุนายน 2562
 • ประชุมสรุปงานเพื่อสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป - ช่วงเดือนมิถุนายน 2562 
 • สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ช่องทาง เพจ Facebook : YPSC : ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ 

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจในวิชารัฐศาสตร์ ตลอดถึงทราบข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย
 3. นักเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักต่อความแตกต่างหลากหลายว่าสามารถอยูร่วมกันอย่างสันติปราศความรุนแรงได้ในสังคมไทย
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ เข้าใจ และมีปฏิกิริยาต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองได้
 5. นักศึกษาและนักเรียนรู้จักการเสียสละและอุทศตนเพื่อสังคม
 6. นักศึกษาและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
 7. นักเรียน และนักศึกษามีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย และตระหนักรู้หลักสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยปราศจากความรุนแรง

สมาชิกภายในทีม

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 • นายนันทิพัฒน์ กุคำจัด      
 • นายธีธัตม์ พณิชอุดมพัชร์ 
 • นายวุฒิภัทร จิวรฤกษ์       
 • นางสาวนิศากร ภักดิ์จัตุรัส 
 • นางสาวกุลณัฐ ชัยวิบูลย์ธรรม
 • นางสาวอักษราภัค อำนวยราษฎร์กิจ 
 • นายศุภวิชญ์ ถิ่นพิทยานุรัตน์ 
 • นายเจษฎา ศรีเนตร           
 • นางสาวศศิณิภา ศรีบัวชุม 
 • นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พิณโส 
 • นายชนินทร์ทร เนียมสอน 
 • นางสาวชุติมณฑกาญจน์ ศิริธรรม 
 • นายปิติวัฒน์ อังวัฒนพานิช 
 • นางสาววีรวรี สุขใย        
 • นางสาวศิโรวัลย์ ศิริวัฒน์ 


ภาคี


คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)

ค่าอาหารของนักเรียน ตลอดการทำกิจกรรม

 • นักเรียนจำนวน 60 คน
 • จำนวนทั้งหมด 12 มื้อ
 • ราคาอาหารต่อมื้อ 50 บาท


60x12x50


36,000

รวมเป็นเงิน
36,000

(รวมค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ 3,600 บาท)