project เด็กและเยาวชน อื่นๆ

คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้

Food4Good x Taejai.com ชวนคุณมาแท็กทีมการช่วยเหลือแบบได้ประโยชน์คูณ 3 นั่นคือ 1.)ช่วยสนับสนุนค่าอาหารเด็กในโรงเรียนห่างไกลกว่า 2,000 คนใน 20 โรงเรียน 6 จังหวัด ให้อิ่มท้องในแบบโภชนาการที่ดี 2.) ช่วยเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน 3.) ช่วยสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากพิษโควิดที่ทำให้ขายของได้ยากและสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

1,021,457 บาท

เป้าหมาย

1,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 102%
จำนวนผู้บริจาค 451

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สนับสนุนค่าอาหารเด็กโรงเรียนห่างไกล 20 โรงเรียน 2,258 คน

19 กรกฎาคม 2021

FOOD FOR GOOD ขอขอบคุณผู้บริจาคที่ช่วยกันสนับสนุนโครงการ “คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้” ทำให้ 20 โรงเรียน และเด็กนักเรียน จำนวน 2,258 คนได้รับประโยชน์ วันนี้...เราได้สรุปการดำเนินงานมาให้ผู้บริจาครับทราบ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนค่าอาหารเด็กในโรงเรียนห่างไกล จำนวน 2,258 คนใน 20 โรงเรียน 6 จังหวัด ให้อิ่มท้องในแบบสารอาหารครบถ้วน ปริมาณเหมาะสม เพื่อโภชนาการที่ดี แบ่งเป็น

(1) อุดหนุนงบประมาณการจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน

ตลอดปีการศึกษา 2563 ให้กับ 14 โรงเรียน จำนวน 1,892,000 บาท พร้อมนักโภชนาการจาก FOOD FOR GOOD ช่วยดูแผนการจัดอาหาร ติดตามประเมินภาวะโภชนาการเด็ก พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลและแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กทุพโภชนาการแก่บุคลากรในโรงเรียน ทั้ง 6 จังหวัด

(2) สนับสนุนวัตถุดิบทางการเกษตรจากผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน หรือเกษตรกรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อมาประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียน หรือมาแปรรูปเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก และนำรายได้จากการจำหน่ายมาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนต่อไป

ในปีการศึกษา 2564 ได้อุดหนุนงบประมาณให้ 6 โรงเรียน จำนวนเงินต่อโรงเรียน 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 240,000 บาท เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบทางการเกษตรจากผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน หรือเกษตรกรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อมาประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียน หรือมาแปรรูปเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก และนำรายได้จากการจำหน่ายมาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนต่อไป

2. เสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน

อบรมโดยนักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับบุคลากร 80 คน ทั้ง 20 โรงเรียน

วันนี้...จากการช่วยเหลือของทุกท่าน

ทำให้เด็ก 2,258 คนใน 20 โรงเรียน และพี่น้องเกษตรกร ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 60 ราย ได้รับประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการให้ที่ไม่ได้จบแค่มื้ออาหาร

เราสัญญาว่า...
เงินทุกบาท…เราจะนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการให้กับเด็ก

ทีมงาน FOOD FOR GOOD

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

จากวิเคราะห์ตลาดโลกและตลาดในประเทศหลังจากการเริ่มระบาดของโรคโควิด-19 ของมูลนิธิชีววิถี (BioThai) พบว่า : สินค้าเกษตรกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของสายพานอุตสาหกรรมนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนัก ราคาสินค้าทางการเกษตรปรับลดลง ส่งผลให้เกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ที่ลดน้อยลง ประกอบกับแรงงานในภาคธุรกิจและบริการจำนวนมากตกงานจนต้องกลับไปอาศัยอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด ทำให้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ในตอนนี้ด้วยเช่นกันก็คือ เด็กๆในครอบครัวที่มีฐานะยากจน

โครงการฯ ต้องการช่วยประคับประคองพี่น้องในสังคมไทย เพื่อสนับสนุนสินค้ากลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้มีรายได้และ สามารถลงทุนหมุนเวียนผลิตสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพต่อไป เพื่อให้กลุ่มเด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนหลากหลาย มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง และเพื่อเสริมศักยภาพให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดการอาหารและโภชนาการได้ตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน โดย "คูณ 3 ซูเปอร์กู้ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้"  มีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

1.เด็กที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องโภชนาการจาก Food4Good จำนวน 2,313 คนใน 20 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ และ สกลนคร ได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนหลากหลาย มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง ให้พวกเขามีอนาคตที่สดใส


2.บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ตามบริบทพื้นที่ และมีคู่มือเพื่อใช้ในการส่งต่อให้กับบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบในรุ่นต่อๆไป


3. สนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้และสามารถลงทุนหมุนเวียนผลิตสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพต่อไป


แนวทางการคัดเลือกโรงเรียน

จำนวนเงินที่สนับสนุนขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กนักเรียน และปัจจัยอื่นๆตามบริบทพื้นที่ เช่น 

 1. โรงเรียนที่มีเด็กทุพโภชนาการมากกว่า 10 %
 2. โรงเรียนประถมขยายโอกาสที่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารรายหัวจากรัฐบาล
 3. โรงเรียนที่มีเด็กพักนอน
 4. โรงเรียนบนดอยสูงและห่างไกล ทำให้การเดินทางเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบลำบาก 
 5. โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบสด 
 6. โรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มเนื่องมาจากน้ำประปาภูเขามีตะกอน
 7. และอื่นๆ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ผู้สนับสนุนบริจาคเงินผ่านช่องทางเทใจ
 2. Food4Good นำเงินบริจาคที่ได้รับไปช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็ก พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร
 3. Food4Good ติดตามผลลัพท์การดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริจาคทราบ ผ่านช่องทางเทใจ

ประโยชน์ของโครงการ

 • เด็กจำนวน 2,313 คน เด็กได้รับประทานอาหารหลากหลาย สารอาหารครบ ปริมาณเพียงพอ และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง
 • บุคลากรใน 20 โรงเรียน สามารถจัดการเรื่องอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานตามบริบทพื้นที่ และมีคู่มือเพื่อใช้ในการส่งต่อให้กับบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบในรุ่นต่อไป
 • สนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้และสามารถลงทุนหมุนเวียนผลิตสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพต่อไป  

เจ้าของโครงการ


สรุปกิจกรรม โครงการคูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้

12 กุมภาพันธ์ 2021

ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ตั้งแต่ต้นปี ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งเรื่องสุขภาพ การงาน และเศรษฐกิจ โรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอม ผู้ปกครองเด็กหลายคนในหลายพื้นที่ขาดรายได้ Food4Good ก็ยังได้รับน้ำใจจากบุคคลและองค์กรในการร่วมกันระดมทุนทรัพย์เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้การทำงานของเราในการต่อสู่กับปัญหาทุพโภชนาการของเด็กๆในพื้นที่ยังคงทำได้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ในปี 2563 Food4Good ขยายการทำงานจากพื้นที่หลักในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ และสกลนคร สนับสนุนโภชนาการที่ดีให้เด็ก จำนวน 2,113 คน ใน 20 โรงเรียน

เงินที่ระดมได้มานั้นทำให้ Food4Good เป็นกลไกการช่วยเหลือที่ยั่งยืน

เราช่วย : นำส่งเงินที่ระดมได้จัดสรรให้โรงเรียนนำไปซื้ออาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน หลากหลาย และเพียงพอต่อการให้เด็ก 2,113 คน

เราเสริม : ความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการให้กับบุคลากรในโรงเรียน เมื่อเดือนตุลาคม 2563 Food4Good จัดอบรมให้ความรู้ด้านจัดการอาหารและโภชนการในโรงเรียนให้กับครู 80 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็กมาสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการจัดอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการเด็กที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีสังเกต เฝ้าระวัง และดูแลเด็กที่อยู่ในกลุ่มทุพโภชนาการ

เราสนับสนุน : โครงการเกษตรปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชน

เราติดตาม : ติดตามภาวะโภชนาการเด็กทั้งโรงเรียน และเฝ้าระวังรายบุคคลใน “กลุ่มเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ” พร้อมทั้งมีระบบการทำงานส่งต่อให้สาธารณะสุขในพื้นที่


ธวัช โลกา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ร่วมงานกับ Food4Good ตั้งแต่ พ.ศ.2559
“โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนที่ทางบ้านพอมีฐานะหน่อยก็จะไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแม่ลาน้อย เพราะฉะนั้นเด็กๆที่อยู่กับเราจึงเป็นเด็กที่ฐานะทางบ้านไม่ได้มีมากนัก พวกเค้าอาจจะไม่ได้มีต้นทุนดีมาจากทางบ้าน เราในฐานะครูผู้ให้ความรู้และโอกาส จึงต้องพยายามหาโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างอนาคตของพวกเขาให้ได้” 

กัญวรา วงศ์ธิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ร่วมงานกับ Food4Good ตั้งแต่ พ.ศ.2561
“การที่สมองจะได้รับการพัฒนาและเจริญเติบโตนั้น ร่างกายตัองได้รับอาหารดี มีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โรงเรียนของเราอยุ่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ผู้ปกครองยากจน เด็กๆจึงมีปัญหาด้านภาวะโภชนาการ ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี จึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะเชื่อมั่นว่า เมื่อเด็กๆได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ร่างกายย่อมแข็งแรง ตามมาด้วยสติปัญญาที่ดี จิตใจที่เข้มแข็ง และมีสมาธิในการเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่รวดเร็วและก้าวหน้า”

เราสัญญา... จะทำต่อไปอย่างไม่ลดละ
เพราะเชื่อว่า เด็กทุกคนสมควรได้รับความเท่าเทียมทางอาหารเช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น

เราขอนำภาพการจัดการอาหารของโรงเรียนมาฝากค่ะ


ภาพ : แม่ครัว โรงเรียนบ้านหนองกรุงศรี จ. สกลนคร จัดผลไม้เพิ่มให้เด็ก


ภาพ : เด็กจาก โรงเรียนบ้านหนองกรุงศรีวิทยาคม จ. สกลนครกำลังรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน โดยครูได้ใช้ความรู้ด้านการวางแผนอาหารที่ได้หลังจากการอบรมกับ Food4Good


ภาพ : เด็กน้อยในโรงเรียนบ้านนาบัว จ. สกลนคร ได้รับงบประมาณเพิ่มในมื้ออาหารเช้าทำให้อิ่มท้องและมีสมาธิเรียนหนังสือได้ดีขึ้น


ภาพ : การประชุมและติดตามการทำงานของ Food4Good ในโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย จ.กาฬสินธุ์

ภาพ : งบประมาณบางส่วนของโครงการนำไปจัดสรรในกองทุนเกษตร เช่น โรงเรียนบ้านแสนสุข จ. นำไปจัดสรรซื้อไก่ไข่ เพื่อนำมาขายให้กับกองทุนอาหาร เพื่อลดต้นทุน และสร้างความมั่นคงทางอาหาร


ภาพ : นักโภชนาการประจำโครงการ Food4Good อบรมและให้ความรู้ครู ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ


สนับสนุนค่าอาหารเด็กโรงเรียนห่างไกล 20 โรงเรียน 2,258 คน

19 กรกฎาคม 2021

FOOD FOR GOOD ขอขอบคุณผู้บริจาคที่ช่วยกันสนับสนุนโครงการ “คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้” ทำให้ 20 โรงเรียน และเด็กนักเรียน จำนวน 2,258 คนได้รับประโยชน์ วันนี้...เราได้สรุปการดำเนินงานมาให้ผู้บริจาครับทราบ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนค่าอาหารเด็กในโรงเรียนห่างไกล จำนวน 2,258 คนใน 20 โรงเรียน 6 จังหวัด ให้อิ่มท้องในแบบสารอาหารครบถ้วน ปริมาณเหมาะสม เพื่อโภชนาการที่ดี แบ่งเป็น

(1) อุดหนุนงบประมาณการจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน

ตลอดปีการศึกษา 2563 ให้กับ 14 โรงเรียน จำนวน 1,892,000 บาท พร้อมนักโภชนาการจาก FOOD FOR GOOD ช่วยดูแผนการจัดอาหาร ติดตามประเมินภาวะโภชนาการเด็ก พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลและแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กทุพโภชนาการแก่บุคลากรในโรงเรียน ทั้ง 6 จังหวัด

(2) สนับสนุนวัตถุดิบทางการเกษตรจากผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน หรือเกษตรกรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อมาประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียน หรือมาแปรรูปเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก และนำรายได้จากการจำหน่ายมาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนต่อไป

ในปีการศึกษา 2564 ได้อุดหนุนงบประมาณให้ 6 โรงเรียน จำนวนเงินต่อโรงเรียน 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 240,000 บาท เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบทางการเกษตรจากผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน หรือเกษตรกรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อมาประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียน หรือมาแปรรูปเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก และนำรายได้จากการจำหน่ายมาจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนต่อไป

2. เสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน

อบรมโดยนักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับบุคลากร 80 คน ทั้ง 20 โรงเรียน

วันนี้...จากการช่วยเหลือของทุกท่าน

ทำให้เด็ก 2,258 คนใน 20 โรงเรียน และพี่น้องเกษตรกร ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 60 ราย ได้รับประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการให้ที่ไม่ได้จบแค่มื้ออาหาร

เราสัญญาว่า...
เงินทุกบาท…เราจะนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการให้กับเด็ก

ทีมงาน FOOD FOR GOOD

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)

1.สนับสนุนค่าอาหาร น้ำดื่ม และพัฒนาระบบการจัดการอาหารและโภชนาการเด็กในโรงเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา ( 10 เดือน)

 • โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนต่อโรงเรียน 50 - 200 คน สนับสนุน 10,000 (บาท/เดือน) จำนวน 9 โรง
 • โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนต่อโรงเรียนมากกว่า 200 คน สนับสนุน 20,000 (บาท/เดือน) จำนวน 5 โรง
14 โรงเรียน1,900,000 

2.สนับสนุนผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อนำไปเป็นอาหารให้เด็กและพัฒนาการเกษตรในโรงเรียนเครือข่าย อาทิ ข้าวสาร เมล็ดพันธ์ุผัก ก้อนเชื้อเห็ด แม่พันธ์ุไก่

6 โรงเรียน 240,000 
รวม
2,140,000

***ค่าใช้จ่ายร่วมค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% แล้ว โดยเป้าหมายระดมทุนที่ 1,000,000  บาท***

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

หมายเหตุ*: จำนวนเงินที่สนับสนุนขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กนักเรียน และปัจจัยอื่นๆตามบริบทพื้นที่ เช่น 

 • โรงเรียนที่มีเด็กทุพโภชนาการมากกว่า 10 %
 • โรงเรียนประถมขยายโอกาสที่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารรายหัวจากรัฐบาล
 • โรงเรียนที่มีเด็กพักนอน
 • โรงเรียนบนดอยสูงและห่างไกล ทำให้การเดินทางเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบลำบาก 
 • โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบสด 
 • โรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มเนื่องมาจากน้ำประปาภูเขามีตะกอน
 • และอื่นๆ