project เด็กและเยาวชน อื่นๆ

คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้

Food4Good x Taejai.com ชวนคุณมาแท็กทีมการช่วยเหลือแบบได้ประโยชน์คูณ 3 นั่นคือ 1.)ช่วยสนับสนุนค่าอาหารเด็กในโรงเรียนห่างไกลกว่า 2,000 คนใน 20 โรงเรียน 6 จังหวัด ให้อิ่มท้องในแบบโภชนาการที่ดี 2.) ช่วยเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน 3.) ช่วยสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากพิษโควิดที่ทำให้ขายของได้ยากและสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

846,995 บาท

เป้าหมาย

1,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 85%
8 วัน จำนวนผู้บริจาค 229

จากวิเคราะห์ตลาดโลกและตลาดในประเทศหลังจากการเริ่มระบาดของโรคโควิด-19 ของมูลนิธิชีววิถี (BioThai) พบว่า : สินค้าเกษตรกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของสายพานอุตสาหกรรมนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนัก ราคาสินค้าทางการเกษตรปรับลดลง ส่งผลให้เกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ที่ลดน้อยลง ประกอบกับแรงงานในภาคธุรกิจและบริการจำนวนมากตกงานจนต้องกลับไปอาศัยอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด ทำให้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ในตอนนี้ด้วยเช่นกันก็คือ เด็กๆในครอบครัวที่มีฐานะยากจน

โครงการฯ ต้องการช่วยประคับประคองพี่น้องในสังคมไทย เพื่อสนับสนุนสินค้ากลุ่มเกษตรกรรายย่อยให้มีรายได้และ สามารถลงทุนหมุนเวียนผลิตสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพต่อไป เพื่อให้กลุ่มเด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนหลากหลาย มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง และเพื่อเสริมศักยภาพให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดการอาหารและโภชนาการได้ตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน โดย "คูณ 3 ซูเปอร์กู้ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้"  มีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

1.เด็กที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องโภชนาการจาก Food4Good จำนวน 2,313 คนใน 20 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ และ สกลนคร ได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนหลากหลาย มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง ให้พวกเขามีอนาคตที่สดใส


2.บุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ตามบริบทพื้นที่ และมีคู่มือเพื่อใช้ในการส่งต่อให้กับบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบในรุ่นต่อๆไป


3. สนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้และสามารถลงทุนหมุนเวียนผลิตสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพต่อไป


แนวทางการคัดเลือกโรงเรียน

จำนวนเงินที่สนับสนุนขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กนักเรียน และปัจจัยอื่นๆตามบริบทพื้นที่ เช่น 

 1. โรงเรียนที่มีเด็กทุพโภชนาการมากกว่า 10 %
 2. โรงเรียนประถมขยายโอกาสที่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารรายหัวจากรัฐบาล
 3. โรงเรียนที่มีเด็กพักนอน
 4. โรงเรียนบนดอยสูงและห่างไกล ทำให้การเดินทางเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบลำบาก 
 5. โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบสด 
 6. โรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มเนื่องมาจากน้ำประปาภูเขามีตะกอน
 7. และอื่นๆ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ผู้สนับสนุนบริจาคเงินผ่านช่องทางเทใจ
 2. Food4Good นำเงินบริจาคที่ได้รับไปช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็ก พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร
 3. Food4Good ติดตามผลลัพท์การดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริจาคทราบ ผ่านช่องทางเทใจ

ประโยชน์ของโครงการ

 • เด็กจำนวน 2,313 คน เด็กได้รับประทานอาหารหลากหลาย สารอาหารครบ ปริมาณเพียงพอ และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง
 • บุคลากรใน 20 โรงเรียน สามารถจัดการเรื่องอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานตามบริบทพื้นที่ และมีคู่มือเพื่อใช้ในการส่งต่อให้กับบุคลากรที่เข้ามารับผิดชอบในรุ่นต่อไป
 • สนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้และสามารถลงทุนหมุนเวียนผลิตสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพต่อไป  

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)

1.สนับสนุนค่าอาหาร น้ำดื่ม และพัฒนาระบบการจัดการอาหารและโภชนาการเด็กในโรงเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา ( 10 เดือน)

 • โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนต่อโรงเรียน 50 - 200 คน สนับสนุน 10,000 (บาท/เดือน) จำนวน 9 โรง
 • โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนต่อโรงเรียนมากกว่า 200 คน สนับสนุน 20,000 (บาท/เดือน) จำนวน 5 โรง
14 โรงเรียน1,900,000 

2.สนับสนุนผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อนำไปเป็นอาหารให้เด็กและพัฒนาการเกษตรในโรงเรียนเครือข่าย อาทิ ข้าวสาร เมล็ดพันธ์ุผัก ก้อนเชื้อเห็ด แม่พันธ์ุไก่

6 โรงเรียน 240,000 
รวม
2,140,000

***ค่าใช้จ่ายร่วมค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% แล้ว โดยเป้าหมายระดมทุนที่ 1,000,000  บาท***

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

หมายเหตุ*: จำนวนเงินที่สนับสนุนขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กนักเรียน และปัจจัยอื่นๆตามบริบทพื้นที่ เช่น 

 • โรงเรียนที่มีเด็กทุพโภชนาการมากกว่า 10 %
 • โรงเรียนประถมขยายโอกาสที่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารรายหัวจากรัฐบาล
 • โรงเรียนที่มีเด็กพักนอน
 • โรงเรียนบนดอยสูงและห่างไกล ทำให้การเดินทางเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบลำบาก 
 • โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบสด 
 • โรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มเนื่องมาจากน้ำประปาภูเขามีตะกอน
 • และอื่นๆ


บริจาคให้
คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน