project ผู้พิการและผู้ป่วย

ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ

มอบรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก จำนวน 20 คัน เพื่อให้คนพิการที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

152,788 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 139%
จำนวนผู้บริจาค 57

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบล้อเลื่อนให้คนผู้พิการ 40 คัน

25 พฤษภาคม 2018

มูลนิธิคนพิการไทย ได้ดำเนินโครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” มอบรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกให้กับคนพิการทั่วประเทศ เป็นจำนวน ๔๐ คันเรียบร้อยแล้ว

รูปภาพการมอบล้อเลื่อนให้กับคนพิการ


ญาติผู้พิการมารับมอบรถสามล้อโยกแทนความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

มูลนิธิคนพิการไทย ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มีความเอื้ออาทรและความห่วงใยให้แก่คนพิการด้วยดีเสมอมา โครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” จัดขึ้น เพื่อจัดหารถวีลแชร์และรถสามล้อโยก อันเปรียบเสมือน “ขา” ให้กับคนพิการที่ยากลำบาก ขาดโอกาส หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือของภาครัฐที่ยังเข้าไม่ถึงเงินบริจาคทั้งหมดจะมิอาจเกิดขึ้นได้ หากปราศจากความช่วยเหลือและการระดมทุนจากผู้บริจาคทุกท่าน มูลนิธิคนพิการไทย รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีด้วยน้ำใจถึงหัวใจผู้รับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อคนพิการที่ยังรอโอกาสดีๆ เช่นนี้ อีกมากมาย ................

“สำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย หากสภาพแวดล้อมเอื้อ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ มีเพียงพอ เขาเหล่านั้น.....จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนาตัวเองได้อีกมากมาย โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม”

"มูลนิธิคนพิการไทย ขอขอบพระคุณ เทใจดอทคอม ที่ให้ความช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ทางโครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซด์เทใจดอทคอม รวมถึงเป็นสื่อกลางในการระดมทุนช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ

เฟซบุ๊คเพจ มูลนิธิคนพิการไทย 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มูลนิธิคนพิการไทย โครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ”

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 พบว่าประเทศไทย มีคนพิการประมาณ 2 ล้านกว่าราย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.52 ของประชากรทั้งหมด

คนพิการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการขาขาดมีประมาณ 50,000 ราย และมีคนที่ถูกตัดขากลายเป็นคนขาพิการเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3,500 ราย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ ความพิการแต่กำเนิด และโรคมะเร็ง

คนพิการขาขาดจำนวนมากมีรายได้น้อย อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และไม่สามารถเข้าถึงบริการรถเข็นนั่ง หรือรถสามล้อโยกเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนพิการที่ช่วยด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย และเพิ่มความสามารถในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตในสังคมได้

มูลนิธิคนพิการไทย จึงเป็นตัวกลางขอรับรับบริจาครถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการขาขาด โดยในปี 2560 นี้มีผู้พิการขาขาดขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ รวมประมาณ 400 ราย และยังขาดงบประมาณในการจัดหาอีก 40 ราย โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายละ 5,000 บาท รวมเป็น 200,000 บาท  


เป้าหมายของโครงการ

ซื้อรถเข็นและรถสามล้อโยก จำนวน 20 คัน ราคาคันละ 5,000 บาท

หมายเหตุ : หากได้รับเงินบริจาคในครั้งนี้ได้สำเร็จ โครงการจะเปิดรับบริจาคครั้งที่ 2 เพิ่มอีกจำนวน 20 คัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในระบบการขอรับการอนุเคราะห์ และการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย หรือองค์กรคนพิการทั่วประเทศได้ทำการสำรวจสมาชิก หรือคนพิการในท้องถิ่นที่ยังไม่มีกายอุปกรณ์
 2. รวบรวมข้อมูลขอรับการอนุเคราะห์ และความต้องการของคนพิการ
 3. จัดตารางนัดหมายคนพิการที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อทำการรับมอบรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก (กรณีที่ไม่สะดวกมารับเอง มูลนิธิฯ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์)


ประโยชน์ของโครงการ

 • ผู้พิการขาขาด สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้เช่นคนปกติ ลดภาระครอบครัว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สมาชิกภายในทีม

 • ผู้ประสานงาน ติดต่อคุณนพวรรณ 092-758-5445
 • นายศุภชีพ ดิษเทศ อายุ 62 ปี เจ้าของโครงการ: ประธานมูลนิธิคนพิการไทย
  ที่อยู่ 78/63 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
  โทรศัพท์: 02-5820897-8 โทรสาร: 02-5820899
  อีเมล์: tdf_tw@hotmail.com
 • นางสุพิชา อัลเลน อายุ 52 ปี ผู้ประสานงาน: รองประธานฝ่ายจัดหาทุน มูลนิธิคนพิการไทย
  ที่อยู่ 78/63 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  โทรศัพท์:  081-4130552 โทรสาร: 02-5820899
  อีเมล์:  boss_mooniti@hotmail.com , tdf_tw@hotmail.com 

มูลนิธิคนพิการไทย เป็นองค์กรดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการทั้งประเทศ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานในสถานประกอบการได้ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ที่ผ่านมา มูลนิธิให้การสนับสนุนอุปกรณ์รถเข็น แขนขาเทียม สำหรับคนพิการ ประมาณ 200 คนต่อปี รวมตั้งแต่ปี 2543 สนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 3,400 คน

ภาคี

 • กองทุนรวมคนไทยใจดี บลจ.บัวหลวง

องค์กรที่ร่วมสนับสนุนโครงการ

ส่งมอบล้อเลื่อนให้คนผู้พิการ 40 คัน

25 พฤษภาคม 2018

มูลนิธิคนพิการไทย ได้ดำเนินโครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” มอบรถวีลแชร์และรถสามล้อโยกให้กับคนพิการทั่วประเทศ เป็นจำนวน ๔๐ คันเรียบร้อยแล้ว

รูปภาพการมอบล้อเลื่อนให้กับคนพิการ


ญาติผู้พิการมารับมอบรถสามล้อโยกแทนความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

มูลนิธิคนพิการไทย ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มีความเอื้ออาทรและความห่วงใยให้แก่คนพิการด้วยดีเสมอมา โครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” จัดขึ้น เพื่อจัดหารถวีลแชร์และรถสามล้อโยก อันเปรียบเสมือน “ขา” ให้กับคนพิการที่ยากลำบาก ขาดโอกาส หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือของภาครัฐที่ยังเข้าไม่ถึงเงินบริจาคทั้งหมดจะมิอาจเกิดขึ้นได้ หากปราศจากความช่วยเหลือและการระดมทุนจากผู้บริจาคทุกท่าน มูลนิธิคนพิการไทย รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีด้วยน้ำใจถึงหัวใจผู้รับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อคนพิการที่ยังรอโอกาสดีๆ เช่นนี้ อีกมากมาย ................

“สำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย หากสภาพแวดล้อมเอื้อ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ มีเพียงพอ เขาเหล่านั้น.....จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนาตัวเองได้อีกมากมาย โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม”

"มูลนิธิคนพิการไทย ขอขอบพระคุณ เทใจดอทคอม ที่ให้ความช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ทางโครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซด์เทใจดอทคอม รวมถึงเป็นสื่อกลางในการระดมทุนช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ

เฟซบุ๊คเพจ มูลนิธิคนพิการไทย 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มูลนิธิคนพิการไทย โครงการ “ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ”

แผนการใช้เงิน

รายละเอียดจำนวนจำนวนเงิน(บาท)
1.รถเข็นสำหรับผู้พิการ คันละ 5,000 บาท40 คัน200,000
2.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%
20,000
รวมเป็นเงิน
220,000