project เด็กและเยาวชน

จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้กับโรงเรียนวัดอรัญญิการามจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้กับโรงเรียนวัดอรัญญิการามจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้ครูสามารถมีข้อมูลเด็กรายคน และทำการเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆได้

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ อุตรดิตถ์

ยอดบริจาคขณะนี้

13,336 บาท

เป้าหมาย

10,670 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 125%
จำนวนผู้บริจาค 61

สำเร็จแล้ว

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เลขที่ 60 หมู่ที่ 4 บ้านหนองคำฮ้อย ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 237 คน

ทุกครั้งที่เปิดจะทางโรงเรียนจะทำการวัดน้ำหนักและส่วนสูงให้เด็กเพื่อดูผลการเจริญเติบโต

คุณครูนันทพร ปี่แก้ว เป็นครูสอนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนวัดอรัญญิการามจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าโรงเรียนที่ตนเองสอนอยู่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายอย่าง รวมไปถึงอุปกรณ์ในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียน เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงที่มีมาตรฐาน

ปัจจุบันใช้วิธีการใช้ชอล์คขีดวัดส่วนสูงตรงแผ่นไม้ซึ่งไม่ค่อยแม่นยำ ขณะที่เครื่องชั่งน้ำหนักโรงเรียนใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลที่ขายตามร้านทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดไว้ให้ฝ่ายอนุบาล 1 เครื่อง และฝ่ายประถมฯ 1 เครื่อง แต่ใช้ได้ไม่นานเครื่องเกิดชำรุด/พัง เครื่องไม่เสถียรเนื่องด้วยจำนวนนักเรียนมีเยอะ  ข้าพเจ้าปาริฉัตร์ อัธยา และครูนันทพร จึงเกิดไอเดียระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบที่แม่นยำเหมือนกับในโรงพยาบาลใช้ขึ้น

ภาพประกอบ : ปัจจุบันโรงเรียนใช้เสามาเป็นที่วัดส่วนสูง

เราเชื่อว่าการช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาการของเด็กนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ  การที่เด็กมีสุขภาพที่ดีจะนำไปสู่การพัฒนาสมองและร่างกายเพื่อพร้อมเรียนรู้ในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. แจ้งให้ทางโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ทราบว่าเจ้าของโครงการต้องการระดมทุนเพื่อบริจาคอุปกรณ์ที่โรงเรียนขาดแคลน
  2. ระดมทุนบริจาคผ่านเทใจดอทคอม
  3. เมื่อได้ทุนบริจาคครบ นำไปจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงผ่านบริษัทที่เชื่อถือได้และมีใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ
  4. ติดต่อจัดส่งเพื่อมอบให้ทางโรงเรียน
  5. โรงเรียนรับมอบพร้อมรายงานผลการทำงาน


สมาชิกภายในทีม

  1. นส.ปาริฉัตร์ อัธยา  อาชีพ เภสัชกร
  2. นส.นันทพร ปี่แก้ว อาชีพข้าราชการครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล