project เด็กและเยาวชน

ปันสุขให้น้อง ผ่านการปรับปรุงเครื่องกรองน้ำดื่ม

โรงเรียนวัดกาหลงจังหวัดสมุทรปราการ มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 อยู่ 45 คน ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องกรองน้ำในอาคารอนุบาล ทำให้เด็กต้องเดินไปกดน้ำที่โรงอาหาร หากมีเครื่องกรองน้ำสำหรับพื้นที่นี้เด็กจะได้มีน้ำดื่มสะอาดไม่ต้องเปิดไปไกล

ระยะเวลาโครงการ 08 พ.ย. 2566 ถึง 25 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ต.บางเสาธง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10540 (โรงเรียนวัดกาหลง)

ยอดบริจาคขณะนี้

11,510 บาท

เป้าหมาย

11,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 15

สำเร็จแล้ว

โรงเรียนวัดกาหลงจังหวัดสมุทรปราการ มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 คน 45 คน ปัจจุบันยังไม่เครื่องงกรองน้ำในอาคารอนุบาล ทำให้เด็กต้องเดินไปกดน้ำที่โรงอาหาร หากมีเครื่องกรองน้ำสำหรับพื้นที่นี้เด็กจะได้มีน้ำดื่มสะอาดไม่ต้องเปิดไปไกล

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนวัดกาหลงโรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ มีนักเรียนทั้งหมด 117 คน บุคลากร 10 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันอาคารอนุบาลเครื่องกรองน้ำยังใช้การไม่ได้ ทำให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 คน 45 คน  ต้องเดินไปกดน้ำที่โรงอาหาร ซึ่งห่างไกล หากมีเครื่องกรองน้ำสำหรับพื้นที่นี้เด็กจะได้มีน้ำดื่มสะอาด และปลอดภัย

ผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำโครงการปันสุขให้น้อง โดยมีการระดมทุนผ่านโครงการเทใจเพื่อนำไปเงินที่ได้ไปซื้อเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ

นภพร อรุณถิน

ณัฐริกา ศรีทรสุทธิ์

ธนวรรณ คุณวุฒิโอภาส

นันทินี เดชรักษา

ธิดาวัลย์ มณีแดง

ณัฏฐณิชา เรืองสังข์

กฤษกร เลิศประเสริฐสุข

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง 6,000.00
2 ค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง 1,000.00
3 อะไหล่สำรอง 2 ชิ้น 3,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
10,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
1,000.00

ยอดระดมทุน
11,000.00