project สัตว์ สิ่งแวดล้อม

เติมน้ำให้ชีวิต ช่วยสัตว์ป่าสู้วิกฤติ ไฟป่าและภัยแล้ง

จัดสร้างหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดเล็กที่เคยมีทั่วผืนป่า แต่ต้องเหือดแห้ง
เพราะผลกระทบจากไฟป่าและภัยแล้ง โดยทำการขนน้ำไปเติมอย่างสม่ำเสมอ
 เพื่อคืนชีวิต และความชุ่มชื้นให้ป่า สัตว์ป่า และประชาชน

ยอดบริจาคขณะนี้

276,947 บาท

เป้าหมาย

2,893,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 10%
จำนวนผู้บริจาค 373

สำเร็จแล้ว

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง ที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำ เป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม และช่วงปลายเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น ประกอบกับเกิดไฟป่าขึ้นในระดับที่รุนแรงและมีความถี่มากขึ้น 
จนเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดินทำลายพืชคลุมดินทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ ความสามารถในการดูดซับน้ำลดลง ปริมาณน้ำผิวดินและใต้ดินลดลง ในชั้นดินไม่มีน้ำเก็บสะสม อยู่ตามช่องรูพรุนของดิน จึงไม่มีน้ำไหลออกมาหล่อเลี้ยงลำน้ำ ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง แอ่งน้ำเล็กๆ ที่เคยมี
ทั่วผืนป่าต่างเหือดแห้ง ส่งผลให้สัตว์ป่าขาดน้ำ และอาหาร ทำให้เกิดปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์
ตามมาปีนี้พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่ากว่า 90 แห่ง ได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ได้เกิดไฟไหม้ป่า บางแห่งเกิดไฟป่ายาวนานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน ขณะนี้ทุกพื้นที่จึงต้องเตรียมรับมือ
กับผลกระทบภายหลังจากการเกิดไฟป่าและสภาวะภัยแล้ง โดยการเตรียมการจัดทำหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ขนาดเล็กในบริเวณพื้นที่อาศัยสำคัญของสัตว์ป่า บริเวณที่เคยมีสัตว์ป่าชุกชุม บริเวณทางด่านที่สัตว์ป่า
ต้องเดินผ่าน และทำการขนน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงไปเติมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สัตว์ป่ามีน้ำกินในระหว่าง
ฤดูแล้ง ไม่ออกไปหาแหล่งน้ำตามชายป่าที่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมหรือชุมชนรอบแนวป่า ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อสัตว์ป่า หรือไปรบกวนประชาชนได้ สัตว์ป่าจำพวกกวาง เก้ง เนื้อทราย หมูป่า ลิง ฯลฯ ต้องการน้ำวันละ 5-10 ต่อตัว จึงต้องจัดเตรียมบ่อน้ำขนาดเล็กกระจายไปในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า โครงการนี้
มีเป้าหมายจัดทำหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 80 แห่ง โดยจัดทำหรือฟื้นฟูและเติมน้ำ
ในบ่อน้ำอย่างสม่ำเสนอ เป็นจำนวน 800 บ่อ เพื่อให้สัตว์ป่ามีน้ำกินในระหว่างฤดูแล้ง และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ในการจัดหาถังสำรองน้ำเพื่ออุปโภคและช่วยเหลือสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังจะสามารถ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรอบพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า โดยการขนน้ำอุปโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้อีกด้วย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ติดต่อประสานงานกับพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบจากไฟป่า
 2. จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที ดำเนินการจัดสร้างหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดเล็กในป่า และขนน้ำไปเติมเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าให้มีน้ำกิน โดยจัดหาให้กับพื้นที่ที่แห้งแล้งและเคยเกิดไฟป่าลุกลามเข้าพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรก        
 3. รายงานสถานการณ์และผลดำเนินงานในพื้นที่ ติดตามร่องรอยหรือดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในบริเวณ
ที่จัดทำแหล่งน้ำ เพื่อตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่า

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ลดผลกระทบจากไฟป่าและภัยแล้ง ที่ทำให้น้ำผิวดินและใต้ดินเหือดแห้ง 
 2. ช่วยเหลือให้สัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่ามีน้ำกินระหว่างฤดูแล้ง 
 3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือในการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและท้องถิ่น
 4. การติดตามตรวจสอบการเข้าใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ ยังทำให้ทราบว่าในพื้นที่นั้นมีความหลากหลายของสัตว์ป่าชนิดใดบ้าง เพื่อนำมาวางแผนในการรับมือภัยแล้งในปีต่อไป
 5. สำหรับอุปกรณ์ในการขนน้ำ นอกจากช่วยเติมน้ำให้สัตว์ป่า ยังสามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนโดยรอบพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคได้อีกด้วย 

ทีมงาน

 • นางวัลยา ไชยภักดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 48 แห่ง
 • หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 32 แห่ง

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน
1

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า จำนวน 80 แห่ง 
เป็นเงิน 27,000 บาทต่อแห่ง

 • ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า เช่น ท่อวงซีเมนต์ ปูน ทราย จอบ พลั่ว = 6,000 บาท
 • ถังน้ำแบบลูกเต๋ามีโครงเหล็ก IBC ขนาด 1,000 ลิตร มือสอง พาเลจเหล็ก 
1 ใบ = 3,500 บาท
 • ปั้มน้ำ 4 จังหวะ เครื่องยนต์เบนซิน 5.5 แรงม้า 1 เครื่อง = 5,000 บาท
 • สายยางดูดน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาว 24 เมตร 1 ม้วน = 2,500 บาท
 • สายส่งน้ำไร้กลิ่น PVC สีฟ้า 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร พร้อมโรลม้วนสายยาง = 3,500 บาท
 • ถังน้ำสะพายหลัง 20 ใบ X 150 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
 • กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด X 3,500 บาท  

หมายเหตุ : สำหรับหน่วยงานที่มีอุปกรณ์บางรายการแล้ว สนับสนุนเป็น
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับภารกิจในการขนน้ำไปเติมแทน

2,160,000
2ถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตร เพื่อสำรองน้ำ 120 ใบ X 3,500 บาท420,000
3ค่าอาหาร น้ำดื่ม และอาหารว่าง ให้จิตอาสา 100 บาทต่อคน จำนวนแห่งละ 100 คน
 จำนวน 5 แห่ง50,000
4ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% 
ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway 
ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า263,000

รวมทั้งหมด2,893,000‬