project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

อาสาสมัคร (อพม.) เยี่ยมเยือนผู้พิการป่วยติดเตียงที่มีสภาพความยากลำบาก

ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีความยากลำบากทางกายและต้องเจ็บป่วยติดเตียง เป็นกลุ่มที่ต้องการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการขับถ่าย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด บางรายไม่มีเงินในการซื้อผ้าอ้อม ทำให้ผู้พิการที่ป่วยติดเตียง ต้องนอนจมกองปฏิกูลตนเอง ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค เกิดการติดเชื้อ และเกิดเป็นแผลกดทับ โครงการ อพม.เยี่ยมเยือนผู้พิการที่ป่วยติดเตียงลงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 120 คน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และมอบสิ่งของที่ต้องใช้ประจำวัน อาทิเช่น ผ้าอ้อม อย่างน้อย เดือนละ 2 แพ็ค กลุ่มเป้าหมายได้รับการใส่ใจเรื่องการขับถ่าย ลดการติดเชื้อและแผลกดทับ

ระยะเวลาโครงการ 16 พ.ค. 2564 ถึง 17 ส.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (ชุมชนและนอกชุมชนที่มีความยากลำบาก), แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (ชุมชนและนอกชุมชนที่มีความยากลำบาก)

ยอดบริจาคขณะนี้

27,322 บาท

เป้าหมาย

396,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 7%
65 วัน จำนวนผู้บริจาค 52

ความคืบหน้าโครงการ

น.ส.สมจิตร อาขวานนท์ ได้กล่าวขอบคุณทีมงาน อพม.เขตลาดพร้าว ที่ห่วงใย และแวะมาเยี่ยมเป็นกำลังใจเสมอ ด้วยจากที่ล้มป่วยติดเตียงมา มีแต่ อาสาสมัคร (อพม.)เขตลาดพร้าว ที่แวะมาเยี่ยมเยือนและห่วงใยกัน

10 มิถุนายน 2021
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีความยากลำบากทางกายและต้องเจ็บป่วยติดเตียง เป็นกลุ่มที่ต้องการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการขับถ่าย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด บางรายไม่มีเงินในการซื้อผ้าอ้อม ทำให้ผู้พิการที่ป่วยติดเตียง ต้องนอนจมกองปฏิกูลตนเอง ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค เกิดการติดเชื้อ และเกิดเป็นแผลกดทับ โครงการ อพม.เยี่ยมเยือนผู้พิการที่ป่วยติดเตียงลงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายเขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 120 คน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และมอบสิ่งของที่ต้องใช้ประจำวัน อาทิเช่น ผ้าอ้อม อย่างน้อย เดือนละ 2 แพ็ค กลุ่มเป้าหมายได้รับการใส่ใจเรื่องการขับถ่าย ลดการติดเชื้อและแผลกดทับ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

          โครงการ อพม.ห่วงใย เยี่ยมเยือนผู้พิการป่วยติดเตียง ที่มีสภาพความยากลำบาก ต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ดูแล และคนในครอบครัว ที่ต้องดูแลผู้พิการที่ป่วยติดเตียง ทำให้ไม่สามารถหารายได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป  ในบางครั้งผู้พิการที่ป่วยติดเตียง ต้องนอนอยู่กับปฏิกูลของตนเองจนเกิดแผลกดทับ บางรายถึงกับมีอาการปอดบวม และมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ซ้ำซ้อน ทำให้สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก่อเกิดการสะสมของเชื้อโรค

          โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทำให้ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน บางรายไม่สามารถซื้อหาผ้าอ้อมได้ และผู้พิการเหล่านี้ มักพบในชุมชนแออัดที่ไม่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร  และไม่มีหน่วยงานใดเข้าถึง  ด้วยการสำรวจของทีมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) เขตลาดพร้าว พบว่า มีจำนวนกระจายอยู่ทั้งในชุมชน และภายนอกชุมชน จำนวนกว่า 120 คน  

          โครงการ อพม.ห่วงใย เยี่ยมเยือนผู้พิการป่วยติดเตียง ที่มีความยากลำบากนั้น เป็นโครงการที่จัดให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)ได้เข้าเยี่ยมผู้พิการป่วยติดเตียง ทุกสัปดาห์ ด้วยการหมุนเวียนกันไป  ด้วยการออกสำรวจของทีมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) เขตลาดพร้าว ซึ่งมีสมาชิกรวม 100 คน แบ่งการกระจายลงพื้นที่โดยรอบของอาณาเขตลาดพร้าว โดยเน้นชุมชนแออัดที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน  ด้วยการเข้าสำรวจสภาพความเป็นอยู่ เยี่ยมเยือน สอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อน ให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการรักษาพยาบาล หรือการประสาน ส่งต่อ หน่วยงานสาธารณสุข ในด้านการพยาบาลเยี่ยมบ้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิการที่ป่วยติดเตียง  และนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เข้าไปช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ดูแลในครัวเรือนนั้นๆ 

          นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเป็นกำลังใจและแบ่งปัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แก่กลุ่มเป้าหมาย เขาเหล่านี้ จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และได้ความรู้จาก อพม.ในการพัฒนาศักยภาพของชีวิตที่ดีขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. การสำรวจผู้พิการที่ป่วยติดเตียง ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความยากลำบาก โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) เขตลาดพร้าว
 2. แบ่งการทำงานเป็น 2 แขวง ให้ทีมงาน อพม.รับผิดชอบตามสายทั้งหมดเป็น 4 ชุด โดยมี อพม.ชุดละ  4 คน ดูแล เยี่ยมบ้านผู้พิการ 
 3. จัดให้มีแผนการลงเยี่ยมบ้าน ของ อพม. สัปดาห์ละ  1-2 ครั้ง เพื่อประเมินความเป็นอยู่ของครัวเรือน
 4. นำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการช่วยเหลือ ในเบื้องต้น
 5. จัดหาสิ่งของ ผ้าอ้อมแก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้
 6. ลงเยี่ยมเยือน ตามเป้าหมายโครงการ 
 7. จัดให้มีการประเมินผลการเยี่ยมเยือนในทุกเดือน
 8. สรุปผลของโครงการ เพื่อใช้ในการจัดแผนงานในเดือนต่อๆ ไป


 • โครงการมีคณะทำงานอาสาสมัครฯ (อพม.) เขตลาดพร้าว ร่วมปฏิบัติงาน รวม 100 คน
 • กำหนดให้ อพม.อย่างน้อย 10 คน กับการลงพื้นที่แต่ละวัน เข้าเยี่ยมเยือนผู้พิการในพื้นที่ สัปดาห์ละ 20-30 คน โดยเน้นการเข้าเยี่ยมบ้านของผู้พิการแต่ละหลัง
 • เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีความยากลำบาก อาทิเช่น เคสที่นอนติดเตียง ผู้ดูแลออกไปทำงานนอกบ้าน ไม่มีผ้าอ้อมใส่ ต้องนอนจมอยู่กับสิ่งปฏิกูลของตนเอง
 • อพม. ที่เข้าเยี่ยมบ้าน จะให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิสวัสดิการของภาครัฐ ประสานหน่วยงานด้านการรักษาพยาบาล พร้อมติดตามเป็นระยะ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
 • โครงการฯ เฉลี่ยผ้าอ้อม ที่ได้รับบริจาดแก่ครอบครัวที่ยากจน เป็นครัวเรือนละ 2 ชุดต่อเดือน ประเมินโครงการเบื้องต้น 3-4 เดือน

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย

       ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศล

เลขทะเบียน 5715


ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ 

 • สภากาชาดไทย
 • มูลนิธิเล็นท์บี ฮีโร่ส์
 • วัดลาดปลาเค้า
 • วัดลาดพร้าว
 • บจก.สังคมดี วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • สโมสรโรตารี ลาดพร้าว

รายงานความคืบหน้าโครงการ

10 มิถุนายน 2021

      อาสาสมัคร (อพม.)เขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค19 เป็นระยะๆ ด้วยการเข้าเยี่ยมผู้พิการติดเตียง และประสานส่งต่อผู้ป่วยติดเตียงที่สุ่มเสี่ยงให้ได้รับการตรวจคัดกรอง และประสานผู้ป่วยติดเตียงที่ติดเชื้อโควิค19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ สปสช. อพม.เขตลาดพร้าว ยังได้นำสิ่งของที่จำเป็น อาทิ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ นม และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เข้าเยี่ยมผู้พิการที่ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของบริจาดได้

      ด้วยการเดินเคาะประตูบ้าน เข้าเยี่ยมเยือนถึงที่นอน และสอบถามความเป็นอยู่ ที่ได้รับผลกระทบ บางราย มีสภาพความเดือดร้อนที่จำเป็นและเร่งด่วน ทาง อาสาสมัคร (อพม.)เขตลาดพร้าว ได้รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล .

     อพม.เขตลาดพร้าว จัดทีมงาน ออกเป็น 2 ชุด กระจายลงพื้นที่ เข้าเยี่ยมผู้พิการ ด้วยการนำสิ่งของจากผู้บริจาด ส่งต่อความห่วงใยถึงมือผู้ป่วยติดเตียง สร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 


น.ส.สมจิตร อาขวานนท์ ได้กล่าวขอบคุณทีมงาน อพม.เขตลาดพร้าว ที่ห่วงใย และแวะมาเยี่ยมเป็นกำลังใจเสมอ ด้วยจากที่ล้มป่วยติดเตียงมา มีแต่ อาสาสมัคร (อพม.)เขตลาดพร้าว ที่แวะมาเยี่ยมเยือนและห่วงใยกัน

10 มิถุนายน 2021


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ราคาแพ็คละ 360 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ครัวเรือนละ 2 ชุดต่อเดือน 500 360,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
360,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
36,000.00

ยอดระดมทุน
396,000.00

บริจาคให้
อาสาสมัคร (อพม.) เยี่ยมเยือนผู้พิการป่วยติดเตียงที่มีสภาพความยากลำบาก

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน