project เด็กและเยาวชน

ร่วมสร้าง Future Changemakers มอบทุนการศึกษา United World Colleges

โลกของเรากำลังเผชิญปัญหาอันซับซ้อน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม สังคมต้องการผู้นำความเปลี่ยนแปลงมาช่วยกันขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนและสันติภาพ จึงขอชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาส่งน้องๆ ที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไปศึกษาที่ United World Colleges องค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและนำนักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาเรียนรู้อยู่ร่วมกันเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ด้วยหลักสูตรที่เป็นสากล การเรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างวัฒนธรรมจะทำให้น้องๆ สามารถเติบโตเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีวิสัยทัศน์เชิงบวก มีความเข้าใจในบริบทสังคมโลก และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสันติภาพในสังคมแห่งความหลากหลาย

ระยะเวลาโครงการ 12 พ.ย. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

117,570 บาท

เป้าหมาย

1,100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 11%
จำนวนผู้บริจาค 25

สำเร็จแล้ว

โลกของเรากำลังเผชิญปัญหาอันซับซ้อน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม สังคมต้องการผู้นำความเปลี่ยนแปลงมาช่วยกันขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนและสันติภาพ จึงขอชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาส่งน้องๆ ที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไปศึกษาที่ United World Colleges องค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและนำนักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาเรียนรู้อยู่ร่วมกันเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ด้วยหลักสูตรที่เป็นสากล การเรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างวัฒนธรรมจะทำให้น้องๆ สามารถเติบโตเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีวิสัยทัศน์เชิงบวก มีความเข้าใจในบริบทสังคมโลก และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสันติภาพในสังคมแห่งความหลากหลาย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เพราะการศึกษาเปลี่ยนชีวิต การลงทุนในการศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ในปัจจุบัน โลกของเราเต็มไปด้วยปัญหาที่ซับซ้อน ทั้งความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต และความท้าทายในมิติอื่นๆ อีกมากมาย เราต้องการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา และสร้างผลกระทบในวงกว้าง การศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญ ในขณะที่ประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา หลักสูตรยังไม่ถูกปรับให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ทั้งรูปแบบการเรียนการสอนก็ยังไม่ส่งเสริมทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม การเป็นผู้นำ การปรับตัว ฯลฯ

United World Colleges (UWC) เป็นองค์กรทางการศึกษาแห่งเดียวในโลกที่ให้ทุนการศึกษาและนำนักเรียนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 16-19 ปี ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกัน และเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ หรือศาสนา UWC จึงเป็นโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรที่เป็นสากล (International Baccalaureate) และการเรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างวัฒนธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีสำนึกด้านการเมืองและสิ่งแวดล้อม และมีอุดมการณ์ สร้างสันติภาพ ความยุติธรรม ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความร่วมมือร่วมใจ ซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ทุกปี จะมีเยาวชนจากประเทศไทย 10-15 คนได้รับโอกาสในการไปศึกษาที่โรงเรียน UWC ใน 6-9 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 2 ปีเต็ม โดย UWC เริ่มให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไทยตั้งแต่ปี 2519 เมื่อเซอร์เอียน กูร์เลย์ (Sir Ian Gourlay) ประธานกรรมการบริหารขององค์กร UWCในสมัยนั้นได้เดินทางมาพบ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนจากไทยรวมจำนวน 216 คนเข้าศึกษาที่โรงเรียนของ UWC และกลายเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ

ศิษย์เก่า UWC เช่น…ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. คณะกรรมการ UWC Thailand National Committee วางแผนการดำเนินงานประจำปี

2. คณะกรรมการ UWC Thailand National Committee ประสานกับ UWC International Office เพื่อรับข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยประจำปี 2566

3. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา UWC ประจำปี 2566 และเปิดรับสมัคร ผ่านทางเว็ปไซต์ www.th.uwc.org

4. คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติจากใบสมัคร เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร ได้แก่

○ มีสัญชาติไทย (หรือ สัญชาติอื่นๆ ที่ถือสถานะผู้ลี้ภัย (refugee) หรือ บุคคลไร้สัญชาติที่กำลังพำนักอยู่ในประเทศไทย)

○ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ)

○ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร

○ ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2548 – 1 กันยายน 2550 เท่านั้น

○ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

○ ผู้สมัครที่มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยและพำนักอยู่ในประเทศไทย ต้องมีหลักฐานสนับสนุนการขอเอกสารเดินทางกรณีได้รับคัดเลือก (พิจารณาตามกรณี)

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

6. สอบสัมภาษณ์และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

7. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับทุนเข้าศึกษา

8. เสนอรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกต่อโรงเรียน และประสานงานเตรียมการส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก

9. ติดตามและให้การสนับสนุนระหว่างช่วง 2 ปี ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน UWC

แนวทางการให้ทุน

ทางคณะกรรมการ จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนผ่านการดำเนินการของ กองทุน UWC เพื่อมอบให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกว่ามีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ โดย 

(1) พิจารณาผู้สมัครจากความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นหลัก แต่จำนวนทุนที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ จะพิจารณาจากฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการกระจายโอกาสให้กับผู้ได้รับคัดเลือกที่ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนทางการศึกษาได้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องยื่นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจำนวนทุนที่จะได้รับ 

(2) การโอนทุนการศึกษาบางส่วนจากกองทุน UWC จะดำเนินการโอนให้กับวิทยาลัยโดยตรง และไม่โอนผ่านนักเรียนหรือครอบครัว 

(3) บัญชีใช้จ่ายของ UWC Thailand National Committee รายปีจะนำส่งให้กับ UWC International Office ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อแสดงจำนวนเงินที่ระดมทุนได้ และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนผ่านกองทุน UWC 

(4) UWC Thailand National Committee คาดหวังที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วน เป็นจำนวน 2 ทุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถได้รับการศึกษาคุณภาพในปีการศึกษา 2566 แต่หากไม่มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ทางกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนการศึกษาในปีนี้ เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาในปีต่อไปสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและต้องการทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากกองทุน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

United World College (UWC) Thailand National Committee เป็นคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่คัดเลือกนักเรียนจากประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนรับทุนการศึกษาที่ UWC ซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละทวีป กว่า 18 ประเทศทั่วโลก โดยคณะกรรมการฯ มีสมาชิกเป็นศิษย์เก่าของ UWC 14 คน ที่ปัจจุบันทำงานอยู่ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งในทุกปีคณะกรรมการฯ และศิษย์เก่าจะร่วมกันระดมทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อนำมาเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทำความรู้จักสมาชิกคณะกรรมการได้ที่ https://bit.ly/uwcnationalcommittee

Facebook: http://www.facebook.com/UWCThailand
Website: https://www.th.uwc.org 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วนผ่านการดำเนินการของกองทุน UWC เพื่อมอบให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกว่ามีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คนแบ่งเป็น 2 ส่วน: 1) ค่าเล่าเรียน และค่าหอพักของโรงเรียน ประมาณ 1,000,000-1,800,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเทศที่ได้รับการตอบรับ) 2) ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 40,000 บาท ทางกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดสรรกองทุนตามความเหมาะสม หากไม่มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ กองทุนจะถูกบริหารจัดการเพื่อให้เป็นทุนการศึกษาในปีต่อไปสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและต้องการทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากกองทุน 2 ทุน 1,000,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
100,000.00

ยอดระดมทุน
1,100,000.00