project เด็กและเยาวชน

ชุดนักเรียนและรองเท้าให้น้องในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ทำงานเพื่อสนับสนุนเด็กข้ามชาติใน จ.ตากให้เข้าถึงการศึกษาใน 3 อำเภอของจังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา หรือออกเรียนกลางคัน โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่จำเป็น ทักษะการใช้ชีวิต สร้างความตระหนักรู้ในชุมชนแก่ครอบครัวผู้อพยพย้ายถิ่นเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาที่บุตรหลานตนเองสามารถเข้าเรียนได้ รวมถึงวิธีการสมัครเข้าเรียน อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่ผ่านพบว่า แม้สมัครเข้าเรียนได้ยังมีเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาจำนวนมากด้วยเหตุผลเพียงว่ายังขาดแคลน ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียนและกระเป๋านักเรียน ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือจากการได้รับการสนับสนุนจากงบเรียนฟรี 15 ปี ฉะนั้นการสนับสนุนชุดเรียนรองเท้านักเรียนและกระเป๋านักเรียนจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและทำให้เด็กๆ สามารถเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษาได้

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ย. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

61,370 บาท

เป้าหมาย

245,245 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 25%
97 วัน จำนวนผู้บริจาค 95

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ทำงานเพื่อสนับสนุนเด็กข้ามชาติใน จ.ตากให้เข้าถึงการศึกษาใน 3 เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากการศึกษา และออกกลางคัน โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ความรู้ ทักษะการใช้ชีวิต สร้างความตระหนักในชุมชนให้กับผู้อพยพย้ายถิ่นเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษา รวมถึงวิธีการลงทะเบียนเรียน อย่างไรก็ตามยังขาด ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียนและกระเป๋านักเรียน จึงชวนช่วยกันมอบชุดนักเรียนให้น้องๆ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้อุดหนุนงบเรียนฟรี 15 ปี เป็นค่าชุดนักเรียน โดยให้งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน อาทิ เสื้อ กางเกง กระโปรง ระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน/ปี ระดับประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี นั้น

แต่ในความเป็นจริงแล้วยังพบว่างบประมาณที่รัฐจัดสรรให้มีเพียงพอต่อครอบครัวแรงงานผู้อพยพย้ายถิ่นข้ามชาติที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้พยายามช่วยเหลือผู้ปกครองที่มาประกอบอาชีพเป็นแรงงานตามไร่ของนายจ้างชาวไทย ค่าแรงที่ได้มักเพียงพอแค่เลี้ยงปากท้องเท่านั้น ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับซื้อชุดนักเรียน ร้องเท้า ถุงเท้านักเรียนได้

จากสถิติการทำงานของมูลนิธิฯ พบว่ากลุ่มเด็กข้ามชาติที่ผู้ปกครองย้ายเข้ามาทำงานในประเทศไทยมีความเสี่ยงต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา และอาจจะต้องกลายเป็นแรงงานเด็กก่อนวัยอันควร เพื่อจะป้องกันไม่ให้มีเด็กออกเรียนกลางคัน มูลนิธิฯ ได้พยายามหาทางช่วยเหลือเพื่อให้เด็กได้เรียนอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในนั้นคือ การสนับสนุนชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน รองเท้าและกระเป๋าแก่เด็กจำนวน 343 คน ได้ไปโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับเพิ่มโอกาสทางการศึกษากับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยและบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เนื่องจากหากเด็กเหล่านี้ต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กได้ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดผลเชิงบวกต่างๆ เช่น การป้องกันการเอารัดเอาเปรียบแรงงานและการค้ามนุษย์ โครงการนี้ต้องการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนชุดนักเรียน และเรียนอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้ว จำนวนทั้งหมด 343 คน 

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มข้ามชาติให้ได้เข้าถึงการศึกษาโดยจัดหาทีมงานและบุคลากรในการทำงานด้านการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติโดยตรง 

โดยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สำรวจเด็กในชุมชน

2. แนะนำการเตรียมเอกสาร เสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 

3. พาไปสมัครเรียน

4. ติดตามเด็ก โดยทำงานร่วมกับชุมชน และโรงเรียน 

5. สนับสนุนให้เด็กอยู่ในโรงเรียน และไม่ออกกลางคัน


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers Thailand) เป็นรับผิดชอบโครงการ

โดยมีผู้ประสานงานโครงการ

1. นางสาวกัณญิการัตน์ ธงชัย เจ้าหน้าที่การศึกษา email : kanyikarat@helpwithoutfrontiers.org

2. นางนภาภรณ์ แก้วศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการฯ email : napaporn@helpwithoutfrontiers.org

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชุดนักเรียนหญิง 1 ชุดต่อนักเรียนหญิง 1 คน (ชุดละ 380 บาท จำนวน 170 คน) 170 64,600.00
2 ชุดนักเรียนชาย 1 ชุดต่อนักเรียนชาย 1 คน (ชุดละ 380 บาท จำนวน 173 คน) 173 65,740.00
3 รองเท้านักเรียนหญิง (คู่ละ 250 บาท จำนวน 170 คน) 170 42,500.00
4 รองเท้าผ้าใบโกล์ซิตี้ สำหรับนักเรียนชาย (คู่ละ 250 บาท จำนวน 173 คน) 173 43,250.00
5 ถุงเท้า(สีขาว/สีน้ำตาล) 1 คู่ต่อนักเรียน 1 คน (คู่ละ 20 บาท จำนวน 343 คน) 343 6,860.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
222,950.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
22,295.00

ยอดระดมทุน
245,245.00

บริจาคให้
ชุดนักเรียนและรองเท้าให้น้องในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน