17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#UNDPThailand

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals หรือ SDGs

ไอคอนรูปมือ

ผู้นำทั่วโลกกว่า 193 ประเทศ
ร่วมลงนามเพื่อรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Sustainable Development Goals หรือ SDGs)

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ที่ดำเนินการในกว่า 170 ประเทศ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ในการดำเนินโครงการต่างๆ ด้วยมุมมองการพัฒนาระดับสากลผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs 17 ประการ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

ร่วมสนับสนุนโครงการ

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ยูเอ็นดีพีได้ทำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อขจัดความยากจน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของคนให้เท่าเทียมในทุกพื้นที่ รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างสมดุลและยั่งยืน การสนับสนุนของท่านเป็นส่วนหนึ่งให้เราสามารถสานต่อโครงการในการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย