โครงการสิ่งแวดล้อม

มอบต้นไม้ให้สวนปันบุญ

ร่วมกันระดมทุนซื้อต้นไม้เพื่อมอบให้สวนปันบุญ การบริจาคของทุกท่าน สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย และทำให้ธรรมะเบ่งบานไปทุกที่

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สวนปันบุญ ตั้งอยู่ เลขที่ 13 สุขุมวิท 36 แยก 2 แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (พื้นที่ของ บริษัท แปซิฟิกอพาร์ทเมนท์ จำกัด)

ยอดบริจาคขณะนี้

12,913 บาท

เป้าหมาย

40,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 32%
จำนวนผู้บริจาค 13

สำเร็จแล้ว

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวลดน้อยลง ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม

เมื่อต้นไม้ลดลง สิ่งที่ตามมาคือ ภัยธรรมชาติ วัฏจักรชีวิตของสัตว์และพืชต่าง ๆ เปลี่ยนเเปลงไป

แต่วันนี้ เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันจึงเริ่มหันมาใส่ใจ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราได้รับผลกระทบหลายอย่างจากการที่พื้นที่สีเขียวที่ลดน้อยลง


โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โดยพระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล เป็นโครงการที่ส่งเสริมค่านิยมการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้ทำ ต่อส่วนรวม ต่อโลก และต่อชนรุ่นหลัง โดยการส่งเสริมธรรมะผ่านการปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ธรรมจากธรรมชาติ และ รณรงค์ส่งเสริมให้บุคคลปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นกระจายทั่วประเทศ

เป้าหมายของการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไป ซื้อต้นไม้จำนวน 500 ต้น และมอบให้กับสวนปันบุญ ในโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ผู้ที่สนใจอยากนำต้นไม้ไปปลูก หรือ มอบให้เป็นของขวัญให้กับบุคคลอื่น ก็สามารถมารับต้นไม้กันได้ที่สวนปันบุญ คนละ 2 ต้น เเละยังมีกิจกรรมเพ้นท์กระถาง เพื่อตกแต่งเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือนำไปมอบให้กับผู้อื่นเป็นของขวัญ

การปลูกต้นไม้ หรือมอบต้นไม้ เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้อื่น ถือเป็นการส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทั้งตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าผู้นั้นจะนำต้นไม้ไปปลูกที่ใด ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ดังที่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้กล่าวถึงพุทธพจน์ตอนหนึ่งว่า “ผู้ใดปลูกป่า รักษาต้นไม้ บุญของผู้นั้นย่อมเจริญ ทั้งกลางวัน และ กลางคืน”
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 ระดมทุนจาก www.taejai.com

ขั้นตอนที่ 2 เชิญชวนให้องค์กรมูลนิธิ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสนับสนุนกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ โดย พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล”

ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการโครงการตามแผนที่วางไว้ โดยเริ่มจากการระดมทุน ผ่านทางเว็บไซต์ taejai.com นำไปซื้อต้นไม้จำนวน 500 ต้น เพื่อมอบให้สวนปันบุญ โดยผู้ที่สนใจอยากปลูกต้นไม้ สามารถรับต้นไม้ได้ที่สวนปันบุญ (เลขที่ 13 สุขุมวิท 36 แยก 2 แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110) โดยสามารถรับต้นไม้ได้อย่างน้อย 250 คน จำนวนคนละ 2 ต้น พร้อมมีกิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมเพ้นท์กระถางต้นไม้ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือมอบให้ผู้อื่นเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 5 ทำการประเมินผลโครงการการระดมทุน ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เพื่อหาข้อบกพร่องในโครงการครั้งนี้ และนำข้อผิดพลาดมาทำการปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในโครงการถัดไป

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/treefordhamma/

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เกิดค่านิยมการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้อย่างแพร่หลาย ทั้งในหมู่คนเมืองและคนชนบท
  2. เกิดกิจกรรมมอบต้นไม้ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ไทย วันวาเลนไทน์ เป็นต้น
  3. ทำให้คนเห็นคุณค่าของการปลูกต้นไม้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ และการสอดแทรกธรรมะให้กับคนรุ่นใหม่
  4. ส่งเสริมธรรมะ ผ่านการปลูกต้นไม้ และเรียนรู้ธรรมะ จากต้นไม้ ป่าไม้ และธรรมชาติ

สมาชิกภายในทีม

ดร. วรินทรา ศิริสุทธิกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ผ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้รับผิดชอบ Crowdfunding โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ
Email: varintra.s@gmail.com

นางสาว อภิสรา อู่เจริญ
ตัวแทนนิสิตภาคบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ เอกการตลาด ชั้นปีที่ 2 Section B มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้จัดทำ Crowdfunding โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ
Facebook Contact: Gain Oucharoen
Email: gg.gain99@gmail.com 

คุณสงวน รักการโกวิท
ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่สวนปันบุญ
ประธานชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า
กรรมการบริหารโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ 

ภาคี


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนราคา (บาท)
1. ค่ากระถางต้นไม้250 กระถาง7,500
2. ค่าอุปกรณ์เพ้นท์กระถาง ( 1 ชุด ประกอบด้วย สีโปสเตอร์ + จานสี + พู่กัน )12 ชุด 2,500
3. ค่าต้นไม้500 ต้น30,000
รวมเป็นเงิน
40,000