project กลุ่มคนเปราะบาง สิ่งแวดล้อม อื่นๆ

ปรับปรุงห้องสุขาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ชุมชนโต๊ะบาหลิวเป็นชุมชนชาวเล อุรักละโว้ยในพื้นที่เกาะลันตาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วยประชากร 88 ครัวเรือน ปัจจุบันห้องน้ำสาธารณะของพื้นที่มีจำนวน 4 ห้องซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง โครงการนี้จะดำเนินการปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 4 ห้อง พร้อมระบบถังเก็บน้ำ

ระยะเวลาโครงการ 01 มี.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กระบี่ (ชุมชนโต๊ะบาหลิว เกาะลันตา)

ยอดบริจาคขณะนี้

57,050 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 52%
25 วัน จำนวนผู้บริจาค 63

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ชุมชนโต๊ะบาหลิวเป็นชุมชนชาวเล อุรักละโว้ยในพื้นที่เกาะลันตาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วยประชากร 88 ครัวเรือน ระบบสุขาที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะมีการทำให้ของเสียรั่วไหลลงสู่ทะเล จากการประชุมร่วมกับชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เห็นว่าควรมีการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยห้องน้ำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทุกครัวเรือน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้การขาดแคลนน้ำในชุมชนยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไข โดยการจัดสร้างระบบถังน้ำสำรองเพื่อเก็บน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในชุมชนอุรักละโว้ย จำนวน 88 ครัวเรือน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งมีความสะอาด สวยงามเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของเสียและสิ่งปฏิกูลที่รั่วไหลลงสู่ทะเล วิธีการฟื้นฟูผ่านกิจกรรมสำคัญได้แก่ ปรับปรุงและสร้างห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสมาชิกในชุมชนชาวเลอุรักละโว้ย อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และวางแผนการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. ระดมทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
  3. ดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้
  4. ทดลองการใช้งาน
  5. ประเมินผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย และสมาคมท่องเที่ยวเกาะลันตา

เครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการดูแลความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการนำร่อง 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล และคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมในการทำห้องน้ำ 4 ห้อง ราคาห้องละ 14500 4 ห้อง 58,000.00
2 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 2500 ลิตร ราคาประมาณถังละ 7500 2 ถัง 15,000.00
3 ค่าขนส่งสินค้า -ถังน้ำ -สุขภัณฑ์ 2 ชนิด 2,000.00
4 ค่าแรงช่าง คนละ 500 บาท 7คน ใช้เวลาสร้างประมาณ 7 วัน 7คน 25,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
100,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,000.00

ยอดระดมทุน
110,000.00

บริจาคให้
ปรับปรุงห้องสุขาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน