โครงการอื่นๆ

มอบจักรยาน 1,000 คัน เพื่อน้องที่ห่างไกล

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป กิจกรรม"มอบเงินสนับสนุนให้แก่โครงการมอบจักรยานให้เด็กที่อยู่ห่างไกล 1,000 คัน เป็น 1 ในโครงการที่เดอะมอลล์ฯ ต้องการให้เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและครอบครัวมีฐานะยากจนได้มีจักรยานใช้ เพื่อลดเวลาการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กลง

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

1,500,000 บาท

เป้าหมาย

1,500,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 1

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

บรรยากาศมอบจักรยาน

26 มิถุนายน 2017

โครงการจักรยานเพื่อน้องที่ห่างไกล 1,000 คัน ให้น้องไปโรงเรียน ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้ส่งมอบจำนวน 16 โรงเรียน ใน 3 จังหวัดของพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่  

 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 โรงเรียน จำนวน 200 คัน
 2. จังหวัดศรีสะเกษ 8 โรงเรียน จำนวน 230 คัน
 3. จังหวัดนราธิวาส 2 โรงเรียน จำนวน 30 คัน

โรงเรียนได้รับมอบจักรยานทั้งหมดตามจำนวนดังกล่าวของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาจักรยานเรียบร้อยแล้ว โดยมีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศเปิดงาน


เด็กนักเรียนนั่งกันพร้อมหน้า 


ตัวแทนจาก เดอะมอลล์ กรุ๊ป กล่าวเปิดงาน 


นอกจาการมอบจักรยานแล้ว พี่ ๆ จาก เดอะมอลล์ ยังใจดี มอบขนมและอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้อง ๆ 


น้อง ๆ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน 

ภาพโรงเรียนซับมงคลวิทยา


ภาพโรงเรียนบ้านบ่อระแหง


ภาพโรงเรียนบ้านปวงคำ


ภาพโรงเรียนวัดวังไคร้


ภาพโรงเรียนวัดอรัญญาราม


ความประทับใจที่มีต่อโครงการ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นอย่างมากค่ะ เด็กและคุณครูรู้สึกปลี้มใจและซึ่งใจเพราะทำให้เด็ก ๆ ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้ทุกวัน บางวันต้องขาดเรียน เพราะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนค่อนข้างไกล ถ้าเดินเท้าต้องใช้เวลานาน หรือหากผู้ปกครองบางครอบครัวต้องออกไปทำงานแต่เช้าก็จะไม่สามารถมาส่งที่โรงเรียนได้ พอมีจักรยานจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถมาโรงเรียนได้สม่ำเสมอและสะดวกขึ้น

ครูและนักเรียนในพื้นที่ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ผู้ปกครองในพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องออกไปกรีดยางแต่เช้า ไม่มีเวลาส่งบุตรหลานมาเรียน บางครั้งต้องฝากมากับผู้ปกครองท่านอื่น ๆ ถ้าไม่มีใครว่างมาส่ง เด็ก ๆ ต้องขาดเรียน เพราะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนไกล และอาจจะไม่ค่อยปลอดภัย แต่เมื่อได้รับจักรยานแล้ว ผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้เด็ก ๆ ตื่นเต้น ตื่นแต่เช้า ปั่นจักรยานมาเรียน มากันเป็นกลุ่ม ๆ พร้อมกันเพื่อความปลอดภัย เด็ก ๆ มีความสุขที่ได้มาเรียนทุกวัน ทำให้ผู้ปกครองและครูมีความสุขไปด้วย หมดปัญหาเรื่องเด็กขาดเรียนด้วย

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ประเทศไทยยังมีครอบครัวของเด็กๆนักเรียนเป็นชาวเขา และในพื้นที่ห่างไกลที่มีฐานะยากจน ครอบครัวมีรายได้น้อยหรือแม้กระทั่งไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อเด็กในครอบครัวดังกล่าวให้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ทั้งการกิน การนอน การเข้าถึงการศึกษา

เด็กจำนวนมากที่ไปโรงเรียนบางคนต้องเดินขึ้นเขาลงห้วยในระยะทางไปกลับกว่า 10 กิโลเมตรต่อวัน เพื่อให้ได้รับการศึกษา ขณะเดียวกันโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้งบประมาณรายหัวที่ได้จากรัฐมีจำนวนจำกัด มีข้อจำกัดทั้งเรื่องสถานที่เรียนค่าอาหาร จึงเป็นไปได้ยากที่จะสามารถจัดหาจักรยานให้กับเด็กๆนักเรียนที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนได้

โครงการจักรยานเพื่อน้อง เป็นโครงการที่จะระดมรถจักรยานให้กับเด็กๆนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) และมูลนิธิยุวพัฒน์โดยเน้นไปที่โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ที่ส่วนใหญ่ครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจน และโรงเรียนมีงบประมาณน้อย ได้มีจักรยานยืมใช้ปั่นไปโรงเรียน เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางไปโรงเรียน รวมทั้งจะมีกิจกรรมในการฝึกทักษะการซ่อมจักรยานให้กับแกนนำเด็กๆในแต่ละโรงเรียนเพื่อที่จะสามารถช่วยกันซ่อมจักรยานเมื่อชำรุดได้ อีกทั้งจะเป็นทักษะอาชีพติดตัวเด็กด้วย รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนโดยการรับซ่อมจักรยานให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ด้วย และจักรยานที่ได้รับก็จะได้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว สามารถให้เด็กๆในรุ่นต่อๆมาสามารถยืมใช้ปั่นมาโรงเรียนได้อีกด้วย

พื้นที่ในการดำเนินการ : 37 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
 3. โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
 4. โรงเรียนบ้านแม่หาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
 5. โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
 6. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
 7. โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
 8. โรงเรียนบ้านบาโงปะแต ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
 9. โรงเรียนบ้านพันลำ ต.บัวน้อย อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ 
 10. โรงเรียนบ้านโทะ ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 
 11. โรงเรียนบ้านเทิน ต.บัวน้อย อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ 
 12. โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
 13. โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
 14. โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
 15. โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) เทศบาลเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 
 16. โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน เทศบาลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 
 17. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ต.ท่าขนุ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
 18. โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
 19. โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 
 20. โรงเรียนบ้านสะพานหิน ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
 21. โรงเรียนบ้านส้มกบ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
 22. โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
 23. โรงเรียนซับมงคลวิทยา ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
 24. โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ต.นางอดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
 25. โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา "
 26. โรงเรียนวัดวังไคร้ (วชิรานุกูลประชาสรรค์) ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
 27. โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
 28. โรงเรียนแสลมวิทยา ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง 
 29. โรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
 30. โรงเรียนบ้านห้วยหละ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
 31. โรงเรียนวัดอรัญญาราม ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 
 32. โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
 33. โรงเรียนตำบลริมปิง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 
 34. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 
 35. โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 
 36. โรงเรียนวัดกกแรต ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย                                                                                 
 37. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

กิจกรรมที่จะดำเนินการ

 1. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนรถจักรยานให้กับเด็กๆนักเรียน
 2. จัดส่งรถจักรยานที่ได้รับการสนับสนุนให้กับเด็กๆนักเรียนของ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
 3. ติดตามและประสานงานกับทั้ง โรงเรียน เพื่อให้เด็กๆได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จักรยาน
 4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กนักเรียนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน 35 โรงเรียน มีจักรยานไว้ยืมใช้ในการปั่นมาโรงเรียน
 2. แกนนำเด็กนักเรียนของทั้ง 16 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะวิชาชีพในการซ่อมจักรยาน และสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนด้วย

สมาชิกภายในทีม

 1. นางสาวสิรินาท ต่อวิริยะเลิศชัย เทใจดอทคอม
 2. นางสาวจิรัฐฐิกา จรัสแสงสุริยา เทใจดอทคอม
 3. โมนา ศิวะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์
 4. นายไตรรงค์ บัวสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
 5. ผู้อำนวยการโรงเรียน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
 6. คุณครูผู้ประสานงานโครงการฯ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เดอะมอลล์ร่วมพลังส่งต่อความดี

2 มีนาคม 2017

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรม"เดอะมอลล์ กรุ๊ป พลังส่งต่อความดี" เพื่อมอบเงินสนับสนุนให้แก่องค์กรต่างๆ โดยโครงการมอบจักรยานให้เด็กที่อยู่ห่างไกล 1,000 คัน เป็น 1 ในโครงการที่เดอะมอลล์ฯ ต้องการให้เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและครอบครัวมีฐานะยากจนได้มีจักรยานใช้ เพื่อลดเวลาการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กลง 

อนึ่งพื้นที่การทำงานโครงการจักรยานได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิยุวพัฒน์และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นองค์กรที่คัดเลือกโรงเรียน โดยขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน จากทั่วประเทศ อาทิ จ.แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ชัยภูมิ เป็นต้น

เปิดเทอมใหม่นี้เด็กๆ จะมีจักรยานเป็นเครื่องทุนแรงให้มาโรงเรียนเร็วขึ้น


บรรยากาศมอบจักรยาน

26 มิถุนายน 2017

โครงการจักรยานเพื่อน้องที่ห่างไกล 1,000 คัน ให้น้องไปโรงเรียน ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้ส่งมอบจำนวน 16 โรงเรียน ใน 3 จังหวัดของพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่  

 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 โรงเรียน จำนวน 200 คัน
 2. จังหวัดศรีสะเกษ 8 โรงเรียน จำนวน 230 คัน
 3. จังหวัดนราธิวาส 2 โรงเรียน จำนวน 30 คัน

โรงเรียนได้รับมอบจักรยานทั้งหมดตามจำนวนดังกล่าวของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาจักรยานเรียบร้อยแล้ว โดยมีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศเปิดงาน


เด็กนักเรียนนั่งกันพร้อมหน้า 


ตัวแทนจาก เดอะมอลล์ กรุ๊ป กล่าวเปิดงาน 


นอกจาการมอบจักรยานแล้ว พี่ ๆ จาก เดอะมอลล์ ยังใจดี มอบขนมและอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้อง ๆ 


น้อง ๆ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน 

ภาพโรงเรียนซับมงคลวิทยา


ภาพโรงเรียนบ้านบ่อระแหง


ภาพโรงเรียนบ้านปวงคำ


ภาพโรงเรียนวัดวังไคร้


ภาพโรงเรียนวัดอรัญญาราม


ความประทับใจที่มีต่อโครงการ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นอย่างมากค่ะ เด็กและคุณครูรู้สึกปลี้มใจและซึ่งใจเพราะทำให้เด็ก ๆ ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้ทุกวัน บางวันต้องขาดเรียน เพราะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนค่อนข้างไกล ถ้าเดินเท้าต้องใช้เวลานาน หรือหากผู้ปกครองบางครอบครัวต้องออกไปทำงานแต่เช้าก็จะไม่สามารถมาส่งที่โรงเรียนได้ พอมีจักรยานจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถมาโรงเรียนได้สม่ำเสมอและสะดวกขึ้น

ครูและนักเรียนในพื้นที่ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ผู้ปกครองในพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องออกไปกรีดยางแต่เช้า ไม่มีเวลาส่งบุตรหลานมาเรียน บางครั้งต้องฝากมากับผู้ปกครองท่านอื่น ๆ ถ้าไม่มีใครว่างมาส่ง เด็ก ๆ ต้องขาดเรียน เพราะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนไกล และอาจจะไม่ค่อยปลอดภัย แต่เมื่อได้รับจักรยานแล้ว ผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้เด็ก ๆ ตื่นเต้น ตื่นแต่เช้า ปั่นจักรยานมาเรียน มากันเป็นกลุ่ม ๆ พร้อมกันเพื่อความปลอดภัย เด็ก ๆ มีความสุขที่ได้มาเรียนทุกวัน ทำให้ผู้ปกครองและครูมีความสุขไปด้วย หมดปัญหาเรื่องเด็กขาดเรียนด้วย

แผนการใช้เงิน

รายละเอียด จำนวนเงิน
1) รถจักรยาน จำนวน 1,000 คัน แบ่งเป็น 
 1.1 จักรยาน 20 นิ้ว แปบเล็ก คันละ 1280 บาท x 130 คัน 
 1.2 จักรยาน 20 นิ้ว แปบขนาใหญ่ คันละ 1350 บาท x 870 คัน

166,400 

1,174,500

2) ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเพื่อใช้ในโรงเรียน อาทิ ที่สูบลม น้ำมัน จารบี 36 ชุดสำหรับ 36 โรงเรียน 36,000
3) ค่าใช้่จ่ายในการทำงาน ส่งมอบ ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการ 10 %123,100
รวม1,500,000 บาท