project เด็กและเยาวชน

"The Big Give" ร่วมให้โอกาสน้อง 250 คน ได้เรียนจบสายอาชีพที่มีงานรองรับ หางานทำได้ทันที

ร่วมส่งน้องอาชีวะเรียนสายตรงสู่เส้นทางอาชีพ ฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนทุกครอบครัว ทุกธุรกิจ และประเทศชาติ ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ 250 คน ได้เรียนจนจบ ปวช. 3 "ได้ไปต่อ" ในสายอาชีพต่างๆ คนละ 14,000 บาท / ปี หางานทำได้ทันทีหลังจากเรียนจบ ได้แก่ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิชาอุตสาหกรรม - ช่างยนต์/ไฟฟ้ากำลัง/เครื่องมือและซ่อมบำรุง/อิเล็กทรอนิกส์/ช่างก่อสร้าง, วิชาเกษตรกรรมและวิชาคหกรรม ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะมาพัฒนาประเทศต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 17 พ.ค. 2564 ถึง 01 เม.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

14,503 บาท

เป้าหมาย

3,500,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 0%
54 วัน จำนวนผู้บริจาค 15


ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

The Big Give... การให้อาชีพคือการให้ที่ยิ่งใหญ่

ในเวลานี้ไม่มีการให้ไหนที่ยิ่งใหญ่และเร่งด่วนเท่ากับการให้อาชีพแก่คนไทย... โดยเฉพาะเด็กขาดโอกาสที่เลือกเรียนในสายอาชีพเพราะเด็กๆ มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัวได้โดยเร็ว อีกทั้งยังเป็นหนทางที่จะเก็บออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น


ร่วมส่งน้องอาชีวะเรียนสายตรงสู่เส้นทางอาชีพ เป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนทุกครอบครัว ทุกธุรกิจและประเทศชาติ มูลนิธิยุวพัฒน์ x เทใจ x head100 ขอชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบโอกาสทางอาชีพให้แก่นักเรียนอาชีวะ จำนวน 250 คน ที่กำลังเรียนอยู่ ปวช.2 เพื่อได้เรียนจบ ปวช.3 ในสาขาต่างๆ เช่น ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อม ไอที อาหารและโภชนาการ


สายอาชีพ… ได้ปฏิบัติเรียนรู้จริง หางานทำได้ทันที!

นักเรียนทุนที่เลือกเรียนสายอาชีพส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพจริงทันทีหลังจากเรียนจบเนื่องจากการเรียนสายอาชีพจะเน้นในเรื่องของวิชาชีพแต่ละชนิดโดยตรง ได้ฝึกปฏิบัติและมีประสบการณ์ตรงตามสาขาที่เรียน บางแห่งมีงานรองรับ 


การเรียนสำคัญมากสำหรับหนู พ่อแม่ก็บอกตลอดว่าทำอะไรก็อย่างทิ้งการเรียน อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงิน ชุดปวส.ซื้อไว้แล้ว แต่คงไม่ได้ใส่เพราะค่าเทอมเพิ่มเป็นสองเท่า คงจะเอาชุดไปขายให้รุ่นน้อง การมาทำงานหาเงินหลังจากจบ ปวช. น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุด ที่สำคัญจะได้เก็บเงินเพื่อเอาไว้ซื้อเตาอบขนม ความฝันของหนูคืออยากเปิดร้าน อยากมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองและหากมีโอกาสก็จะได้นำเงินไปเรียนต่อปริญญาตรีในอนาคตค่ะ


น.ส.ศิริพร อดีตนักเรียนทุนสายอาชีพ จบชั้นปวช. 3 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ จ.ตรัง


การเรียนสายอาชีพจะทำให้มีโอกาสได้ทำงานมากกว่า ทำให้รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร ชอบอะไร จบมาแล้วจะทำงานได้ความรู้และได้ลงมือปฎิบัติ ได้ประสบการณ์ทำงานจริงๆ ที่สำคัญทำคือจบแล้วออกมาทำงานหาเงินเร็ว


น.ส.เกศินี อดีตนักเรียนทุนสายอาชีพ จบชั้นปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ.นครปฐม


เลือกเรียนสายอาชีพเพราะทำให้รู้เป้าหมายของตัวเองชัดเจนว่าต้องการทำอาชีพอะไร ชอบอะไร ได้ลงมือปฎิบัติจริง ทำงานจริง ทำให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ มีโอกาสทำงานได้หลังเลยจากเรียนจบ...และที่สำคัญคืออยากรีบทำงานหาเงินช่วยภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว หาเงินส่งตัวเองเรียนและเลี้ยงตากับยายให้สบายตามที่ตั้งใจไว้ ไม่อยากให้ตากับยายลำบาก ทำงานหนัก อยากส่งน้องเรียนให้สูงทุกคนดัวยตัวเองให้ได้ค่ะ


น.ส.สุภาพร อดีตนักเรียนทุนสายอาชีพ จบชั้น ปวช. 3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง กรุงเทพฯ


อาชีวะ...ทักษะอาชีพเพื่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้การสนับสนุนนักเรียนสายอาชีพยังถือเป็นว่าได้ช่วยประเทศชาติในการ "ผลิตแรงงานฝีมือ" สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และความต้องการตลาดแรงงานในประเทศจำนวนมากที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่จำนวนผู้จบออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ


สถาบันแมคเคนซี่ McKinsey Global Institute (MGI) ระบุว่า "ภายในปี 2030 หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์มากถึง 800 ล้านตำแหน่งทั่วโลกโดยเฉพาะสายงานด้านการผลิตในโรงงาน ดังนั้น แรงงานในภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ต้องเป็นคนมีทักษะทางวิชาชีพ และหากเรียนในระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพที่มีการเรียนภาคทฤษฎีที่สอดคล้องต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานช่วยลดปัญหา Skill Mismatch ในตลาดแรงงานได้ หากเราสามารถสร้างโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีโอกาสจะหลุดออกจากระบบการศึกษาได้มีโอกาสเรียนต่อในสายอาชีพชั้นสูงก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและทางรายได้โดยเฉพาะประชากรกลุ่มรายได้ต่ำสุด (Bottom 40) ของประเทศมีงานทำและมีรายได้สูง ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาช่องว่างทักษะในตลาดแรงงานได้ในอีกทางหนึ่ง"

ที่มา:เว็บไซด์กสศ./บทความการศึกษาสายอาชีพเส้นทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม https://www.eef.or.th/

วีระชัย รอดแก้ว อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปัจจุบันประสบความสำเร็จในการทำงานในสายวิชาชีพอุตสาหกรรม ครั้งหนึ่งเขาได้รับโอกาสจากทุนยุวพัฒน์ ได้เรียนสายอาชีพจนจบ ปวช. 3 และต่อยอดความรู้ไปสู่การศึกษาปริญญาตรี  

ครอบครัวลำบากมากเพราะพ่อแม่มีรายได้จากอาชีพรับจ้าง ปู่กับย่าก็มีอาชีพขายเชือกที่ทำจากต้นลาน ส่วนตัวเองก็รับจ้างเก็บดอกมะลิและทำงานอื่นๆ ที่เด็กๆ พอจะทำได้ หลังจบ ม.3 ตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพจนจบ ปวช.3 แต่ต้องหยุดเรียนไป 1 ปี เพื่อทำงานเก็บเงินเรียนต่อ ปวส. และต่อปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล งานที่ทำปัจจุบัน คืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตอุปกรณ์หน่วยความจำ (Hard Disk Drive) ตำแหน่งวิศวกรอาวุโส แผนกวิศวกรรมเครื่องกล รับผิดชอบในส่วนงานวิเคราะห์ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนการผลิต…รู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีโอกาสได้รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ เราต้องฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะโจทย์ที่เราได้รับมาจะท้าทายให้ต้องคิด ทำให้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง เพิ่มศักยภาพต่างๆ เพื่อรองรับโลกของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว


ร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเป็นการ “ให้” อาชีพแก่เด็กที่ขาดโอกาสได้ต่อยอดชีวิต ประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจไว้ และกลายเป็นกำลังสำคัญของแรงงานสายอาชีพให้กับประเทศไทยต่อไป 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายอาชีพชั้น ปวช.2 จำนวน 250 คนได้เรียนหนังสือต่อจนจบ ปวช.3


ทุนการศึกษา 14,000 บาท / คน / ปี
เป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา รวมถึง ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด ค่ากิจกรรม ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี


สาขาที่มอบทุน ได้แก่    
1.ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - สาขาช่างยนต์ / สาขาไฟฟ้ากำลัง / สาขาเครื่องมือและซ่อมบำรุง / สาขาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาช่างก่อสร้าง
3.ประเภทวิชาเกษตรกรรม - สาขาเกษตรทั่วไป
4.ประเภทวิชาคหกรรม

โดยรายละเอียดนักเรียนที่ได้รับมอบทุนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังสิ้นสุดแคมเปญ


  ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

  มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทย รวมถึงการดูแลประคับประคองนักเรียนทุนให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือจากองค์กร/บุคคลทั่วไป

  ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนในความดูแล 8,303 คน ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2564) 

  ไม่มีข้อมูล

  แผนการใช้เงิน

  ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
  1 ทุนการศึกษาสายอาชีพ 14,000 บาท/ คน / ปี ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา อาทิ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุด ค่ากิจกรรม ค่าเดินทาง ฯลฯ 250 3,500,000.00
  รวมเป็นเงินทั้งหมด
  3,500,000.00
  ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
  0

  ยอดระดมทุน
  3,500,000.00

  บริจาคให้
  "The Big Give" ร่วมให้โอกาสน้อง 250 คน ได้เรียนจบสายอาชีพที่มีงานรองรับ หางานทำได้ทันที

  จำนวนเงิน
  ช่องทางการชำระเงิน

  ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

  คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

  เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

  สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

  · ลบ
  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
  แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

  ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

  ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน