project ผู้พิการและผู้ป่วย

"ยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2" ยาเม็ดแรกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

เนื่องจากผู้ป่วยที่เพิ่งทราบผลวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งนั้น ผู้ป่วยมักจะเกิดความวิตกกังวลใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ “กำลังใจ” เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ รวมถึงมีความหวังในการรักษา เปิดใจเรียนรู้ข้อมูลความรู้และวิธีการรับมือกับโรคจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการเตรียมพร้อมเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม ผ่านชุดยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2 ที่จะส่งมอบไปยังผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 20,000 รายทั่วประเทศผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาโครงการ 20 ก.พ. 2566 ถึง 31 ต.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

41,373 บาท

เป้าหมาย

880,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
185 วัน จำนวนผู้บริจาค 70

เนื่องจากผู้ป่วยที่เพิ่งทราบผลวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งนั้น ผู้ป่วยมักจะเกิดความวิตกกังวลใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ “กำลังใจ” เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความเข็มแข็งทางด้านจิตใจ รวมถึงมีความหวังในการรักษา เปิดใจเรียนรู้ข้อมูลความรู้และวิธีการรับมือกับโรคจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการเตรียมพร้อมเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม ผ่านชุดยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2 ที่จะส่งมอบไปยังผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 20,000 รายทั่วประเทศผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากสถิติล่าสุดของกรมควบคุมโรค พบมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จำนวน 139,206 คน/ปี และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คน/ปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเกิดโรคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ภายใต้ บริษัท อาร์ต ออฟไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2564 และมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งไทยมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งมอบกำลังใจ แนวทางการรับมือกับโรค และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล


รายละเอียดโครงการ “ยากำลังใจ” เวอร์ชั่น 2

ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการก้าวข้ามมะเร็ง” ในรูปแบบการจัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อวิดีโอแชร์ประสบการณ์จากผู้ป่วยมะเร็ง ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในนาม "ชุดยากำลังใจ" ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 10,000 รายทั่วประเทศผ่านจุดแจกจ่าย 20 โรงพยาบาลรัฐและมีผู้ดูแลรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจมากกว่า 1,179,061 คนที่เข้าถึงข้อมูลความรู้ของโครงการ โดยในครั้งนั้นได้รับความสนับสนุนจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน


ผลตอบรับที่ได้ในครั้งนั้นคือผู้ป่วยได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงกำลังใจที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทางอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดัน
ให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่ดีควบคู่กับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ในปี 2566 ทางอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ มีแผนงานที่จะดำเนินกิจกรรมต่อยอดจากปี 2563 ที่กล่าวมาคือโครงการ “ยากำลังใจเวอร์ชั่น 2” โดยมีเป้าหมายในการระดมเงินทุนสนุบสนุนสื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมะเร็งทั้งในรูปแบบออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์แก่ผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 20,000 รายทั่วประเทศผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลที่ให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยในการนี้อาร์ ฟอร์ แคนเซอร์ ได้ขอรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อระดมทุนในการจัดพิมพ์ชุดยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2 เพื่อส่งมอบถึงผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 20,000 ชุด ซึ่งคิดเป็น 15% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งใหม่ในประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ส่งผลต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้โครงการไม่สามารถขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนได้ตามเป้าหมาย จึงขอเปิดรับความสนับสนุนสนุนโครงการจากภาคประชาชน โดยมีความประสงค์ขอเปิดการระดมทุนต้นทุนในการผลิตชุดยากำลังใจจำนวน 8,000 ชุด

เนื้อหาใน “ชุดยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2” จะมีทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล เช่น

  • การเสริมสร้างกำลังใจ
  • เรียนรู้วิธีการรับมือกับโรค
  • เสริมความรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเอง

เพิ่มเติมในเว่อร์ชั้น 2

  • 7 เมนูอาหารต้านมะเร็งออกแบบสูตรอาหารและ VDOโดยเชฟน่าน หงษ์วิวัฒน์ 
  • ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ถูกต้องผ่าน CHATBOT ผ่านช่องทาง LINE OA ชื่อ"ยากำลังใจ"
  • เสริมพลังบวก ผ่าน VDO เคสตัวอย่างของผู้ป่วยมะเร็งที่มีประสบการณ์การรักษาขั้นตอนการดำเนินโครงการ

• เดือนพฤศจิกายน 65 – มกราคม 66 ดำเนินการหาความร่วมมือเพื่อขอการสนับสนุนโครงการ

(ยังไม่ครบตามเป้าของโครงการ จึงต้องดำเนินการเสาะหาการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนเพิ่มเติม)

• เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 66 ดำเนินการประสานสถาบันทางการแพทย์เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล

และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ความเหมาะสมของเนื้อหาโดยรวมทั้งหมด

• เดือนมีนาคม 66 ดำเนินการออกแบบยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2 และวีดิโอเสริมสร้างกำลังใจ

สำหรับเคสผู้ป่วยตัวอย่างในการส่งต่อกำลังใจที่มีพลังบวก

• เดือนพฤษภาคม 66 ดำเนินการจัดพิมพ์ยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2 และงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2”

• เดือนมิถุยายน - สิงหาคม 66 เริ่มดำเนินการแจกจ่ายไปตามรพ. เป้าหมาย

• เดือนกันยายน 66 สรุปผลกระทบเชิงสังคมของโครงการ “ยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2”


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นภาลัย เชื้อเชียงเม่น 
ผู้จัดการโครงการอาวุโส
บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าจัดพิมพ์ชุดยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2 8,000 800,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
800,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
80,000.00

ยอดระดมทุน
880,000.00

บริจาคให้
"ยากำลังใจ เวอร์ชั่น 2" ยาเม็ดแรกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน