project ผู้พิการและผู้ป่วย

กองทุนเปิดหัวใจ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดได้ไปต่อ

จังหวัดตราด ไม่มีห้องตรวจฉีดสีสวนหัวใจ การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันจึงมีข้อจำกัด กองทุนเปิดหัวใจ เกิดขึ้นเพื่อจัดซื้อยา Tenecteplase ที่มีประสิทธิภาพในการเปิดหลอดเลือดหัวใจสูงและอัตราการเกิดเลือดออกในสมองต่ำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ตราด

ยอดบริจาคขณะนี้

266,935 บาท

เป้าหมาย

242,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 110%
จำนวนผู้บริจาค 95

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

Service plan สาขาหัวใจจังหวัดตราด ใช้กับผู้ป่วย 4 ราย

23 กุมภาพันธ์ 2020

หลังจากที่มีการระทุนผ่าน www.taejai.com ในโครงการกองทุนเปิดหัวใจ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดได้ไปต่อ โดยกองทุนเปิดหัวใจได้จัดซื้อยา Tenecteplase ที่มีประสิทธิภาพในการเปิดหลอดเลือดหัวใจสูงและอัตราการเกิดเลือดออกในสมองต่ำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต


วันนี้Service plan สาขาหัวใจจังหวัดตราด ได้ใช้ยากับผู้ป่วยแล้วจำนวน 4 ราย ตั้งแต่เดือนกันยายน 62 –ปัจจุบัน 

สิ่งที่ Service plan  เก็บข้อมูลได้คือ 

 • ไม่พบผลแทรกซ้อนรุนแรงในการให้ยาเช่น ภาวะเลือดออกในสมอง, ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 
 • บริหารยาง่าย
 • มียาที่มีประสิทธิภาพมากกว่ายาสลายลิ่มเลือดตัวเดิม(Streptokinase:Sk)ในช่วงที่ห้องฉีดสีสวนหัวใจปิดทำให้เกิดความมั่นใจในการรักษาทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 


ข้อกำหนดในการใช้ยา Metalyse (Tenecteplase:TNK)

 1. ใช้ในการรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันชนิดความเสี่ยงสูง
 2. ใช้นอกเวลาทำการของห้องฉีดสีสวนหัวใจ รพ.พระปกเกล้า
 3. สั่งยาโดยอายุรแพทย์/อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ทั้งนี้ทางโครงการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคยานี้กับเรา โดยครั้งหน้าจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โรคหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลกและประเทศไทย

อาการของโรคเป็นแบบเฉียบพลันและรุนแรง โดยที่ผู้ป่วยอาจไม่เคยมีอาการนำมาก่อน ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน

การรักษาในปัจจุบันคือการเปิดหลอดเลือดหัวใจโดยเร็วทีสุดเพื่อให้เลือดเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โดยระยะเวลาในการเข้าถึงการรักษาส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเสียชีวิต (เข้าถึงช้า โอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น)

ปัจจุบันในประเทศไทยใช้วิธีเปิดหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน 2 วิธี คือ

การสวนหัวใจ ประกอบไปด้วย การทำบอลลูนร่วมกับการใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งมีข้อจำกัดคือสามารถทำได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีห้องตรวจฉีดสีสวนหัวใจเท่านั้น

การเปิดหลอดเลือดหัวใจโดยการใช้ยาละลายลิ่มเลือดแบบฉีดโดยปัจจุบันในประเทศไทยใช้ยา Streptokinase ซึ่งสามารถให้ได้ใน รพ.ทั่วไปแม้แต่ในรพ.ชุมชนในรพ.ที่ไม่มีห้องตรวจฉีดสีสวนหัวใจการเปิดหลอดเลือดหัวใจจะใช้ยา Streptokinase ก่อนที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปเปิดหลอดเลือดด้วยการสวนหัวใจ


ภาพประกอบ เส้นเลือดหัวใจอุดตัน-ลิ่มเลือดที่อุดกันเส้นเลือดหัวใจ-หลังเปิดเส้นเลือดด้วยการฉีดสีสวนหัวใจ

โรงพยาบาลจังหวัดตราดก็เช่นเดียวกัน คือ ไม่มีห้องตรวจฉีดสีสวนหัวใจ การรักษาผู้ป่วยที่มาถึงนอกเวลาทำการของห้องฉีดสีสวนหัวใจของรพ.แม่ข่ายจึงจำกัดอยู่ที่การให้ยา Streptokinase และส่งต่อไปฉีดสีสวนหัวใจเพียงอย่างเดียว

ที่ผ่านมามีผู้ป่วยหลายรายที่ให้ยา Streptokinase แล้วหลอดเลือดไม่เปิดและไม่สามารถส่งต่อไปฉีดสีสวนหัวใจได้ ทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ยา Streptokinase  ข้อดีคือมีราคาที่ถูก และเป็นยามาตรฐานของประเทศไทยในการเปิดหลอดเลือดหัวใจ  แต่มีข้อจำกัดคืออัตราความสำเร็จการเปิดหลอดเลือดที่ต่ำและอัตราการเกิดผลข้างเคียงที่สำคัญคือเลือดออกในสมองค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับยาในกลุ่มเดียวกัน คือ Tenecteplase ที่มีข้อดีคือ มีประสิทธิภาพในการเปิดหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าและอัตราการเกิดเลือดออกในสมองต่ำกว่า ทว่า ยาTenecteplase มีราคาสูงและไม่ครอบคลุมสิทธิบัตรทอง ทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการได้รับการรักษาที่ดีกว่า

เราจึงจัดทำโครงการ ”กองทุนเปิดหัวใจ” ระดมทุนซื้อยา Tenecteplase เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด เพื่อใช้ในพื้นี่พื้นที่เขตรับผิดชอบ รพ.ตราด จังหวัดตราด 


วิธีทำงาน

กรณีในเวลาทำการของห้องฉีดสีสวนหัวใจ รพ.แม่ข่ายและไม่มีข้อห้ามต่อการฉีดสีสวนหัวใจ พิจารณาปรึกษาและส่งต่อไปฉีดสีสวนหัวใจ รพ.แม่ข่ายทุกราย

กรณีนอกเวลาทำการของห้องฉีดสีสวนหัวใจ รพ.แม่ข่ายและไม่มีข้อห้ามต่อการให้ยาละลายลิ่มเลือด

ทีมแพทย์พิจารณารักษาโดยการให้ยา Tenecteplase

ทีมงาน

 • อายุรแพทย์ รพ.ตราด
 • อายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.ตราด 

Service plan สาขาหัวใจจังหวัดตราด ใช้กับผู้ป่วย 4 ราย

23 กุมภาพันธ์ 2020

หลังจากที่มีการระทุนผ่าน www.taejai.com ในโครงการกองทุนเปิดหัวใจ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดได้ไปต่อ โดยกองทุนเปิดหัวใจได้จัดซื้อยา Tenecteplase ที่มีประสิทธิภาพในการเปิดหลอดเลือดหัวใจสูงและอัตราการเกิดเลือดออกในสมองต่ำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต


วันนี้Service plan สาขาหัวใจจังหวัดตราด ได้ใช้ยากับผู้ป่วยแล้วจำนวน 4 ราย ตั้งแต่เดือนกันยายน 62 –ปัจจุบัน 

สิ่งที่ Service plan  เก็บข้อมูลได้คือ 

 • ไม่พบผลแทรกซ้อนรุนแรงในการให้ยาเช่น ภาวะเลือดออกในสมอง, ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 
 • บริหารยาง่าย
 • มียาที่มีประสิทธิภาพมากกว่ายาสลายลิ่มเลือดตัวเดิม(Streptokinase:Sk)ในช่วงที่ห้องฉีดสีสวนหัวใจปิดทำให้เกิดความมั่นใจในการรักษาทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 


ข้อกำหนดในการใช้ยา Metalyse (Tenecteplase:TNK)

 1. ใช้ในการรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันชนิดความเสี่ยงสูง
 2. ใช้นอกเวลาทำการของห้องฉีดสีสวนหัวใจ รพ.พระปกเกล้า
 3. สั่งยาโดยอายุรแพทย์/อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ทั้งนี้ทางโครงการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคยานี้กับเรา โดยครั้งหน้าจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป


แผนการใช้เงิน


รายการราคาต่อหน่วยบาท
1.ยาTenecteplase 10 ขวด22,000บาทต่อขวด220,000
2.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ
22,000
รวม
242,000