project โควิด-19 เด็กและเยาวชน

กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

ระยะเวลาโครงการ 14 พ.ค. 2564 ถึง 14 ส.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

2,238,395 บาท

เป้าหมาย

2,145,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 104%
จำนวนผู้บริจาค 1,377

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สรุปการดำเนินงานตามโครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิดฯ

28 มกราคม 2022

สรุปการดำเนินงานตามโครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิดฯ

ทางโครงการได้ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือกับเด็กๆ ที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการอัพเดทความคืบหน้าพร้อมภาพถ่ายบางส่วนของผู้ได้รับประโยชน์มาให้ ดังนี้

สรุปรายการสิ่งของที่จัดซื้อและจำนวน

ภาพบางส่วนจากผู้รับประโยชน์

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด - 19 มีเป้าหมายเพื่อ จัดหาสิ่งของที่จำเป็นในการพัฒนาเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นทุนในการเตรียมอาหารเพื่อให้น้องๆ ได้รับโภชนาการอย่างเพียงพอ เป็นต้น

     ปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีความรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งหมด นั้นส่งผลกระทบมากมายในหลายมิติ ไม่เพียงแต่ในมิติด้านสุขภาพ ผลกระทบหนึ่งจากการระบาดของ Covid-19 ที่ไม่อาจมองข้ามได้คือผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และหนึ่งในผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือ การปิดศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งทำให้เด็กขาดพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มของครอบครัวเปราะบางที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาหรือทุนทรัพย์ในการดูแลให้เด็กได้รับโภชนาการที่เพียงพอและได้รับพัฒนาการที่สมวัย เช่น การได้อยู่ห่างไกลจากหน้าจอโทรศัพท์หรือจอทีวี อย่างน้อย 6 ชม/วัน การได้เล่น การได้อ่านหรือฟังนิทาน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของผู้ปกครอง ก็มีผลกระทบเช่นกัน ผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในทำงาน หารายได้การจุนเจือครอบครัว

     ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในครอบครัวเปราะบาง โครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด - 19 จึงทำงานร่วมกับเครือข่ายและมูลนิธิต่าง ๆ ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเด็กเล็ก เพื่อช่วยให้เด็กเล็กในครอบครัวเปราะบาง เช่น เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เด็กในชุมชน สามารถรอดพ้นผ่านวิกฤตไปได้และส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกคนได้รับโภชนาการที่สมบูรณ์พัฒนาการที่เหมาะสมแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด โดยโครงการจะจัดหาสิ่งของที่จำเป็นในการพัฒนาเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นทุนในการเตรียมอาหารเพื่อให้น้องๆ ได้รับโภชนาการอย่างเพียงพอ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม องค์กรในแต่ละพื้นที่จะได้รับเงินสนับสนุนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กที่แต่ละองค์กรดูแลอยู่ และความรุนแรงของการแพร่ระบาดเป็นสำคัญ เนื่องจากในพื้นที่สีแดงเข้มคนในชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว ในขณะที่บางพื้นที่ครอบครัวยังสามารถประกอบอาชีพได้อยู่ 
งบประมาณที่แต่ละองค์กรได้รับจะรวมค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่าเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิด้วย (บางมูลนิธิพื้นที่ทำงานครอบคลุมมากกว่า 1 อำเภอ และบางอำเภอห่างกันเกือบ 100 กิโลเมตร)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

แนวทางการดำเนินงานและการใช้เงินบริจาค

1. ทางโครงการส่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความต้องการ ของแต่ละชุมชน ไปตามแต่ละมูลนิธิที่ร่วมงานกับโครงการ

2. เมื่อได้รับเงินบริจาคมา ทางโครงการจะทำการกระจายเงินบริจาคไปให้กับทุกมูลนิธิ เพื่อเป็นทุนในการจัดเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็น ให้กับเด็กเล็ก ที่ต้องการความช่วยเหลือ

3. ทางมูลนิธินำเงินบริจาคที่ได้รับไปจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ

หมายเหตุ: ทางโครงการจะเริ่มทำการแบ่งเงินบริจาคไปแต่ละมูลนิธิเมื่อได้รับเงินระดมทุนเพียงพอและอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

โดยมีรายชื่อมูลนิธิฯ ในเครือข่ายและจำนวนเด็กที่อยู่ในการดูแลของแต่ละองค์กรดังนี้ 

ความต้องการของเด็กๆในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย

หมายเหตุ 

- โครงการเพิ่มเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ (ปทุมธานี) เป็นอีกองค์กรเปิดรับความช่วยเหลือ อีก 100,000 บาท 

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย

- สถาบัน ChangeFusion

ร่วมกับ

- เครือข่าย InfoAid

- กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทุกการบริจาค 500 บาทขึ้นไป บริการขนส่ง deliveree ร่วมมอบส่วนลดค่าใช้บริการ 50 บาท โดยรหัสส่วนลดจะส่งไปทางอีเมล


สรุปการดำเนินงานตามโครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิดฯ

28 มกราคม 2022

สรุปการดำเนินงานตามโครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิดฯ

ทางโครงการได้ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือกับเด็กๆ ที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการอัพเดทความคืบหน้าพร้อมภาพถ่ายบางส่วนของผู้ได้รับประโยชน์มาให้ ดังนี้

สรุปรายการสิ่งของที่จัดซื้อและจำนวน

ภาพบางส่วนจากผู้รับประโยชน์

แผนการใช้เงิน


ลำดับที่รายการจำนวนเงิน (บาท)
1บ้านแม่ฮ่าง จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 45 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 9,781 บาท
• นม UHT (กล่อง) 1,094 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 410 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 4,788 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 1,094 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 27,360 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 5,472 บาท
50,000
2กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 1,000 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 3,037 บาท
• นม UHT (กล่อง) 4,606 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 142,357 บาท
100,000
3มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 120 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 22,670 บาท
• นม UHT (กล่อง) 1,501 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 2,345 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 6,254 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 25,016 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 39,087 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,127 บาท
100,000
4โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 560 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท
100,000
5SWAN Foundation จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 1,020 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 39,881 บาท
• นม UHT (กล่อง) 1,548 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 1,612 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 20,962 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 85,997 บาท
100,000
6กลุ่มฅนวัยใส เชียงใหม่ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 60 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 4,603 บาท
• นม UHT (กล่อง) 71 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 606 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 581 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 475 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 92,701 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 964 บาท
50,000
7มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 500 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท
100,000
8เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 232 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 19,046 บาท
• นม UHT (กล่อง) 1,957 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 429 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 3,673 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 2,289 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 18,600 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 4,006 บาท
50,000
9มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 1,130 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 77,839 บาท
• นม UHT (กล่อง) 42,587 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 1,774 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 23,068 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 4,732 บาท
150,000
10โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 500 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท
100,000
11โคราชอ่านดาเด้อ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 50 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 7,513 บาท
• นม UHT (กล่อง) 226 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 283 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 2,196 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 1,508 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 37,707 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 566 บาท
50,000
12สหทัยมูลนิธิ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 250 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 35,152 บาท
• นม UHT (กล่อง) 3,852 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 803 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 10,433 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 4,280 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 42,804 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 2,675 บาท
100,000
13มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 400 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท
100,000
14

เครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวสร้างสรรค์ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 520 คน

และเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ (ปทุมธานี) 

• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 11,883 บาท
• นม UHT (กล่อง) 1,782 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 1,114 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 8,726 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 2,971 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 71,296 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 2,228 บาท

200,000
15ขวัญชุมชน จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 360 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 19,592 บาท
• นม UHT (กล่อง) 699 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 874 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,534 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 23,301 บาท

50,000
16สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 400 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 14,155 บาท
• นม UHT (กล่อง) 2,740 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 571 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 4,471 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,513 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 11,891 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 6,659 บาท

50,000
17ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 576 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท

100,000
18มูลนิธิไทยอาทร จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 800 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท

100,000
19เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 68 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 7,378 บาท
• นม UHT (กล่อง) 150 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 1,437 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 2,436 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 500 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 37,475 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 625 บาท

50,000

20ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งทองฯ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 120 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 31,557 บาท
• นม UHT (กล่อง) 10,230 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 639 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 4,447 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 2,273 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 853 บาท

50,000

21สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 5,909 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 77,839 บาท
• นม UHT (กล่อง) 42,587 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 1,774 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 23,068 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 4,732 บาท

150,000

22มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 350 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 11,675 บาท
• นม UHT (กล่อง) 5,329 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 268 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 3,478 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 713 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 26,753 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 1,784 บาท

50,000รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,950,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
195,000.00

ยอดระดมทุน
2,145,000.00