project เด็กและเยาวชน

กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

เพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในครอบครัวเปราะบาง เราจึงทำงานร่วมกับเครือข่ายและมูลนิธิต่างๆ ที่ทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กเล็กและครอบครัวเปราะบาง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกคนได้รับโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการที่เหมาะสม แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด

ระยะเวลาโครงการ 14 พ.ค. 2564 ถึง 14 ส.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

84,251 บาท

เป้าหมาย

1,650,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
62 วัน จำนวนผู้บริจาค 126


     ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตทั้งด้านกายและจิตใจ แต่เนื่องจากวิกฤตโควิดทำให้ศูนย์เด็กเล็กจำเป็นต้องปิดตัวลง จากที่เด็ก ๆ ควรจะได้เรียนตามหลักสูตร ร้องเล่น อ่านนิทาน และได้ทานอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน การปิดศูนย์เด็กเล็กทำให้กิจกรมทุกอย่างหายไป ส่งผลด้านลบต่อตัวเด็กเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว และบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กที่ดีพอ ทำให้เด็กได้รับผลกระทบจากปัญหาภายในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กที่อยู่ตามชุมชนแล้วไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก ก็กำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้เช่นกัน ซึ่งหากได้รับเงินทุนก็จะสามารถบริหารจัดการความช่วยเหลือให้ครอบคลุมเด็กทุกคนได้ดีกว่าเดิม   

     ปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีความรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งหมด นั้นส่งผลกระทบมากมายในหลายมิติ ไม่เพียงแต่ในมิติด้านสุขภาพ ผลกระทบหนึ่งจากการระบาดของ Covid-19 ที่ไม่อาจมองข้ามได้คือผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และหนึ่งในผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือ การปิดศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งทำให้เด็กขาดพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มของครอบครัวเปราะบางที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาหรือทุนทรัพย์ในการดูแลให้เด็กได้รับโภชนาการที่เพียงพอและได้รับพัฒนาการที่สมวัย เช่น การได้อยู่ห่างไกลจากหน้าจอโทรศัพท์หรือจอทีวี อย่างน้อย 6 ชม/วัน การได้เล่น การได้อ่านหรือฟังนิทาน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของผู้ปกครอง ก็มีผลกระทบเช่นกัน ผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในทำงาน หารายได้การจุนเจือครอบครัว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

     โครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด - 19 มีเป้าหมายเพื่อ จัดหาสิ่งของที่จำเป็นในการพัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย โดยเฉพาะเรื่องทุนในการเตรียมอาหารเพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการอย่างเพียงพอ และยังเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวของเด็กด้านค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

     ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีความรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบมากมายในหลายมิติ ไม่เพียงแต่ในมิติด้านสุขภาพที่ทุกคนกำลังเผชิญ แต่อีกผลกระทบหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้นั้นคือผลกระทบด้านพัฒนาการและโภชนาการของเด็กและเยาวชน ซึ่งการปิดศูนย์เด็กเล็กก็ได้นำมาซึ่งปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ทำให้เด็กขาดพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มของครอบครัวเปราะบางที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาหรือความพร้อมในการเลี้ยงดูเช่น การให้ลูกอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์หรือโทรศัพท์อย่างน้อย 6 ชม./วัน การได้ร้องเล่น การได้อ่านหรือฟังนิทาน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของผู้ปกครองก็ต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลเด็กเล็ก ทำให้เสียโอกาสในทำงานเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว 

     ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในครอบครัวเปราะบาง โครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด - 19 จึงทำงานร่วมกับเครือข่ายและมูลนิธิต่าง ๆ ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือเด็กเล็กและครอบครัวเปราะบาง เช่น เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เด็กในชุมชน ให้สามารถรอดพ้นผ่านวิกฤตไปได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกคนได้รับโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการที่เหมาะสม แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด โดยโครงการจะจัดหาสิ่งของที่จำเป็นในการพัฒนาเด็กเล็กและทุนในการเตรียมอาหารเพื่อเด็ก ๆ เกิดความพร้อมในการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจตามเป้าหมายโครงการ       


เงินทุนที่ระดมได้ จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว ตามที่แต่ละมูลนิธิได้ส่งกลับมาในแบบสอบถามความต้องการ รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่าเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิ (บางมูลนิธิพื้นที่ทำงานครอบคลุมมากกว่า 1 อำเภอ และบางอำเภอห่างกันเกือบ 100 กิโลเมตร) 

โดยการพิจารณาแบ่งเงินที่ระดมได้ให้กับแต่ละมูลนิธินั้น ทางโครงการมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

  • พื้นที่ในจังหวัดสีแดงเข้มที่มีจำนวนเด็กมากกว่า 400 คน : 150,000 บาท
  • พื้นที่ในจังหวัดสีแดงเข้มที่มีจำนวนเด็กน้อยกว่า 400 คน : 100,000 บาท
  • จังหวัดอื่น ๆ : 50,000 บาท  

จากการสำรวจความต้องการเบื้องต้น พบว่า แต่ละพื้นที่มีความต้องการแตกต่างกัน ดังรายการต่อไปนี้ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

แนวทางการดำเนินงานและการใช้เงินบริจาค

  1. ทางโครงการส่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความต้องการของแต่ละชุมชน ไปตามแต่ละมูลนิธิที่ร่วมงานกับโครงการ 
  2. เมื่อได้รับเงินบริจาคมา ทางโครงการจะทำการกระจายเงินบริจาคไปให้กับทุกมูลนิธิ เพื่อเป็นทุนในการจัดเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็น ให้กับเด็กเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือ 
  3. ทางมูลนิธินำเงินบริจาคที่ได้รับไปจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ 


โดยมีรายชื่อมูลนิธิฯในเครือข่ายดังนี้ 

หมายเหตุ:

  • มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน ไม่มีข้อมูลเด็กแยกรายอายุ แต่จำนวนเด็กโดยรวมประมาณ 500 คน
  • ทางโครงการจะเริ่มทำการกระจายเงินบริจาคไปแต่ละมูลนิธิเมื่อได้รับเงินระดมทุนเพียงพอและอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย

- สถาบัน ChangeFusion


ร่วมกับ

- เครือข่าย InfoAid


- กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 พื้นที่ในจังหวัดสีแดงเข้มที่มีจำนวนเด็กมากกว่า 400 คน 150,000 บาท เงินทุนที่ระดมได้ จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว ตามที่แต่ละมูลนิธิได้ส่งกลับมาในแบบสอบถามความต้องการ รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่าเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิ (บางมูลนิธิพื้นที่ทำงานครอบคลุมมากกว่า 1 อำเภอ และบางอำเภอห่างกันเกือบ 100 กิโลเมตร) 3 450,000.00
2 พื้นที่ในจังหวัดสีแดงเข้มที่มีจำนวนเด็กน้อยกว่า 400 คน : 100,000 บาท เงินทุนที่ระดมได้ จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว ตามที่แต่ละมูลนิธิได้ส่งกลับมาในแบบสอบถามความต้องการ รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่าเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิ (บางมูลนิธิพื้นที่ทำงานครอบคลุมมากกว่า 1 อำเภอ และบางอำเภอห่างกันเกือบ 100 กิโลเมตร) 3 300,000.00
3 จังหวัดอื่น ๆ : 50,000 บาท เงินทุนที่ระดมได้ จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว ตามที่แต่ละมูลนิธิได้ส่งกลับมาในแบบสอบถามความต้องการ รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่าเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิ (บางมูลนิธิพื้นที่ทำงานครอบคลุมมากกว่า 1 อำเภอ และบางอำเภอห่างกันเกือบ 100 กิโลเมตร) 15 750,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
150,000.00

ยอดระดมทุน
1,650,000.00

บริจาคให้
กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน