project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

สอนว่ายน้ำนักเรียนตาบอด จ.แพร่

สอนว่ายน้ำให้แก่นักเรียนตาบอดประมาณ 60 คนและครูอีก 10 คนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้กับคนตาบอดและเด็กนักเรียนตาบอดเนื่องจากสภาพโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งน้ำ

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อ.เด่นชัย จ.แพร่

ยอดบริจาคขณะนี้

78,019 บาท

เป้าหมาย

73,700 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 106%
จำนวนผู้บริจาค 168

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ประเมินทักษะการว่ายน้ำก่อนเริ่มเรียน

8 มีนาคม 2021
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

Survival swimming for the blind in Thailand เป็นโครงการสอนว่ายน้ำสำหรับคนตาบอดทั่วไป และเด็กนักเรียนตาบอดเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการจมน้ำของคนตาบอด ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หรือการประกอบกิจกรรม ทางน้ำ และยังเป็นการสร้างโอกาสให้คนตาบอดทั่วไปและนักเรียนตาบอดได้มีโอกาสเข้าถึง การเรียนว่ายน้ำและการฝึกว่ายน้ำ ที่ถูกต้องและปลอดภัย 

ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจมน้ำยังเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทย

10 ปีที่ผ่านมา มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 1,325 คน/ปี หรือเกือบวันละ 4 คน

แม้วันนี้การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันเด็กจมจมน้ำของ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายให้เด็กไทยต้องว่ายน้ำเป็นทุกคน กิจกรรมว่ายน้ำเป็น แต่เราก็พบเด็กว่ายน้ำไม่เป็นอีกจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มคนตาบอด เป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเรียนและการฝึกว่ายน้ำ ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ไม่มีครูสอน ว่ายน้ำ ปัญหาในการใช้สระว่ายน้ำสาธารณะ และปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้คนตาบอดส่วนใหญ่ว่ายน้ำไม่เป็น    


โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อ.เด่นชัย จ.แพร่ ด้านหลังโรงเรียนติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติ คือมีลำห้วยธรรมชาติ ไหลผ่านด้านหลังโรงเรียน ซึ่งช่วงหน้าฝนมักจะมีน้ำมากและเป็นอันตรายหากนักเรียน ตาบอดที่ว่ายน้ำไม่เป็นพลัดตกลงไป ดังนั้นทางผู้จัดโครงการ Survival swimming for the blind in Thailand จึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องสอนว่ายน้ำให้นักเรียนคนตาบอดภายในโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา ให้ว่ายน้ำเป็น และครูในโรงเรีบนมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือคนตกน้ำ  โดยเราจะนำสระว่ายน้ำไปสอนเด็กในพื้นที่ดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนคนตาบอดภายในโรงเรียนไม่เกิน 60 คน และครูในโรงเรียน  10 คน


เป้าหมายของเรา

 • คนตาบอดมีทักษะว่ายน้ำเบื้องต้นและว่ายน้ำได้ด้วยตนเอง
 • คนตาบอดช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำ
 • คนตาบอดรู้จักวิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้เมื่อประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ำ
 • ลดอัตราความเสี่ยงต่อการจมน้ำของคนตาบอดในประเทศไทย
 • คนตาบอดสามารถประกอบกิจกรรมทางน้ำร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
 • สร้างความปลอดภัยในชีวิตในการเดินทางคมนาคมทางน้ำให้แก่คนตาบอด


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 1. จัดตารางสอนว่ายน้ำและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมไม่ให้กระทบเวลาเรียนในการเรียนปกติ
 2. จัดหา ชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำ แว่นตาว่ายน้ำ และอุปกรณ์การฝึกว่ายน้ำ ให้กับนักเรียน
 3. ดำเนินการขนส่งสระว่ายน้ำเคลื่อนที่แบบเฟรม ขนาด 18 ฟุต ไปติดตั้งที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่
 4. ดำเนินการสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนตาบอดใน โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ ใน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในคาบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาการ
 5. ประเมินผลและสรุปผลเมื่อจบโครงการ และนำเสนอผู้ให้การสนับสนุน รับทราบ


เจ้าของโครงการ

 • นายคันธง ดำรงค์ศาสตร์ ผู้ดำเนินโครงการ
 • นายศุภศักดิ์ บุญถูก
 • นายพิสิฐ อินทร์เปือย ครูสอนว่ายน้ำ
 • นางสาวอรทัย บุญรังศรี ครูสอนว่ายน้ำ
 • นายกฤษณพงษ์ ทิสุวรรณ ผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ำ ( สายตาเลือนราง B3 และปัจจุบันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ คนตาบอดทีมชาติไทย )

ภาคี


แผนการดำเนินกิจกรรม

24 กันยายน 2020

ขอบคุณผู้บริจาค 168 ท่าน ที่ร่วมระดมทุนให้โครงการนี้จนสำเร็จค่ะ!

กิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด ในรุ่นที่ 3 ปี 2563 จะเริ่มใน วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง ปลายเดือนธันวาคม 2563 ระยะเวลาเรียนต่อเนื่อง 2 เดือน โดยทีมครูสอนว่ายน้ำ จะเข้าไปสอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาในวันจันทร์-วันศุกร์ จนกว่าจะจบโครงการ ผลที่คาดหวังคือ มีนักเรียนคนตาบอดเข้าร่วม 60-70 คน โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องว่ายน้ำได้และช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อประสบเหตุทางน้ำ และคุณครู เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาจะต้องช่วยนักเรียนตาบอดได้อย่างถูกวิธี หากนักเรียนตาบอดประสบเหตุทางน้ำ

เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม

7 ตุลาคม 2020

จากกำหนดการที่จะไปทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ นั้น กำหนดการเดิม เริ่มโครงการช่วงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 28 เดือนธันวาคม 2563 แต่ทางสถานศึกษาได้แจ้งว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะมีอากาศหนาวมาก และยังอยู่ในช่วง Covid-19 เพื่อสุขภาพของเด็กๆ นักเรียนคนตาบอด จึงขอเลื่อนการทำโครงการไปเป็น วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะตรงกับช่วงฤดูร้อน 

จึงขอนำเรียนให้ผู้สนับสนุนทุกท่านได้รับทราบ  และขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่  ทุกท่านที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้

เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมเป็น โรงเรียนบ้านท่าลาว จังหวัดเพชรบุรี

15 ธันวาคม 2020


ติดตั้งสระว่ายน้ำ พร้อมให้เด็กโรงเรียนบ้านท่าลาวเรียนทักษะการว่ายน้ำ

11 กุมภาพันธ์ 2021

หลังสถานศึกษาเปิดเรียน ทางผู้จัดโครงการได้ดำเนินการเตรียมจัดโครงการสอนว่ายน้ำฟรีให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนบ้านท่าลาว

ในช่วงระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เตรียมการปรับพื้นที่ตั้งสระว่ายน้ำและทำการติดตั้งสระว่ายน้ำ รวมถึงปรับสภาพน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนว่ายน้ำ ให้กับเด็กนักเรียน ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ครูคันธง เตรียมสระว่ายน้ำ พร้อมสอนเด็กๆ กันแล้ว

ภาพกิจกรรม

ติดตั้งสระว่ายน้ำ


เด็กนักเรียนตื่นเต้นกับสระว่ายน้ำ

ป้ายโครงการ

เริ่มสอนว่ายน้ำให้เด็ก โรงเรียนบ้านท่าลาว จ.เพชรบุรี

17 กุมภาพันธ์ 2021

หลังจากการปิดโรงเรียนจากสถานการณ์ COVID-19 ทางโครงการได้เริ่มสอนว่ายน้ำเด็กๆ โรงเรียนบ้านท่าลาว จังหวัดเพชรบุรี เป็นครั้งแรก 

ภาพบรรยากาศ

เด็กๆ สนุก และตื่นเต้น กับการเรียนว่ายน้ำครั้งแรก


ประเมินทักษะการว่ายน้ำก่อนเริ่มเรียน

8 มีนาคม 2021


แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าน้ำประปาสำหรับเติมสระว่ายน้ำ1 รถ รวมค่าขนส่ง 2,000
2.ค่าขนส่งสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ และอุปกรณ์การฝึกว่ายน้ำ จากจังหวัดอ่างทอง ไป จังหวัดแพร่            เที่ยวไป 5,000 + เที่ยวกลับ 5,00010,000
3.ค่าเคมีปลับสภาพน้ำ ค่าเกลือ และน้ำยาปลับสภาพน้ำ 2 เดือน5,000
4.ค่าอาหารครูสอนว่ายน้ำ และค่าเดินทางครูสอนว่ายน้ำเหมาจ่ายคนละ 6,000 บาท X 4 คน X 2 เดือน48,000
5ค่าไฟสถานศึกษา2 เดือน /เดือนละ1,000 บาท2,000 
6.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

6,700
รวม
73,700