โครงการการศึกษา

สร้างอาคารเรียนดินแก่เด็กอมก๋อย

สร้างอาคารเรียนดินให้แก่เเด็กในหมู่บ้านวาโซะทะ อ.อมก๋อย เพื่อให้มีพื้นที่การเรียนรู้

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ เชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

92,990 บาท

เป้าหมาย

88,330 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 59

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

อาคารเรียนดินให้เด็กๆ 3 หมู่บ้านใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2019

ในการสร้างอาคารเรียนดิน มีทั้งเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมช่วยกันทำก้อนดินเหนียวช่วยกันเหยีบย้ำดินและผสมกับแกลบแล้วนำไปตากแห้งให้เป็นก้อนที่แข็งแรงพอที่จะก่อขึ้นเป็นชั้นๆ ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วลาในการตากก้อนดินให้แห้งแต่ละครั้งนานกว่า 2-3 อาทิตย์ต่อครั้ง ได้ดำเนินการไปเรื่อยๆ ใช้ก้อนดินไปกว่า 2,400 ก้อนในการสร้างมีโครงสร้างเป็นไม้แผ่นและเสาไม้ตรงกลางของห้องเรียนบ้านดิน และยิ่งช่วงการก่อสร้างอาคารเรียนดินอยู่ในฤดูฝน จึงใช้เวลาในการก่อสร้างนานพอสมควร

จากการร่วมมือกันก่อสร้างทั้งจากอาสาในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงทำให้เกิดอาคารเรียนบ้านดินที่พร้อมเป็นที่รองรับเด็กๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม เด็กๆ ชอบที่มาเรียนรู้เป็นทั้งห้องอ่านหนังสือและห้องเล่น อีกทั้งห้องเรียนยังเย็นสบาย ทำให้เด็กชื่นชอบและเข้ามาแวะเวียนกันบ่อยๆ เมื่อไม่มีการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม

อาคารเรียนบ้านดินแห่งนี้เป็นอาคารดินหลังแรกในเขตพื้นที่หมู่บ้านวะโซะทะหมู่ 13 ตำบลแม่ตื่น เด็กๆ มีช่วงอายุ 3-12 ปี ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านวะโซะทะ บ้านบีย่อทะ และบ้านยะลิกุย มีจำนวน 110 คน ในทุกๆ วันเสาร์เด็กเข้าได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในช่วงเช้าและเรียนวิชาภาษาไทยช่วงบ่ายถึงบ่ายสามโมง มีคุณครูผู้สอนจำนวน 3 คน ดังนี้

 1. ครูทัศนีย์ ชาแฮ
 2. ครูแอะแพ พะกี๊
 3. ครูสุดา พิทักไก่ป่า

ภาพประกอบ

ภาพภายในอาคารบ้านเรียนดิน เด็กๆ ได้เรียนรู้ และเล่นกันอย่างสนุกสนาน


เด็กๆ ทุกคนชื่นชอบ อาคารเรียนหลังนี้

จากการที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม พบว่าน้องๆ ชอบเรียนมากขึ้น ชอบอ่านหนังสือมากขึ้น ทำให้อ่านหนังสือเก่งขึ้น และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ความประทับใจจากผู้ดูแลอาคารและคุณครู


คุณคาเจลอย อุทู ผู้ดูแลห้องเรียนบ้านดิน
“ต้องขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นเช่น สื่อการเรียนหนังสืออ่านของเล่นเด็ก ชั้นวางหนังสือโต๊ะเก้าอี้ ทุกสิ่งที่ท่านมอบให้กับเด็กๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กในหมู่บ้านของเราได้ใช้ประโยชน์จริงเด็กได้เรียนรู้ในห้องเรียนที่เย็นสบาย มีห้องเรียนที่สะอาด ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่เป็นบ้านไม้ไผ่มีเสียงรบกวนจากการเดินไปมาทำให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนตอนนี้โครงการสร้างห้องเรียนบ้านดินเสร็จแล้วได้ไช้ประโยชน์เต็มที่ทุกอาทิตย์ ขอบคุณทุกท่านครับ"

สุดา พิทักษ์ไก่ป่า ครูสอนพิเศษและเด็กๆ ในหมู่บ้านวะโซะทะ
“ขอขอบคุณผู้ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เรียนให้กับเด็กของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาสอย่างเรา หนังสื่อต่างๆ เหล่าช่วยครูอย่างมากในการสอนเด็กๆ ที่นี่ ทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นซึ่งต่างจากเมื่อกอนอย่างมาก และเด็กๆ เองก็ชอบมาอ่านหนังสือ มาเรียน มาเล่น มานอนที่อห้องเรียนดินมากๆๆ เลยค่ะ ขอบคุณเทใจดอทคอมที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการอุปกรณ์กาเรียนวะโซะทะให้สำเร็จ”


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ

หมู่บ้านปิยอทะ(วาโซทะ)ตั้งอยู่ในตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 300 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาขับรถมากกว่า 6-8 ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมาย   ยิ่งการเดินทางในฤดูฝนนั้นต้องในรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาชนเผ่ากะเหรี่ยงสะกอร์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวไร่เลื่อนลอย ฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา เด็กๆในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงเป็นเด็กยากจนและด้อยโอกาส มีจำนวนครั้วเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน จาก 3 ย่อมบ้าน คือ ย่อมบ้านวะโซะทะ ย่อมบ้านปิยอทะ และย่อมบ้านแมะแตะและกิว มีจำนวนประชากรทั้งหมด 485 คน มีเด็กแรกเกิดถึงเด็กอายุ 12 ปี จำนวน 97 คน 

ทางคณะกรรมการหมู่บ้านคริสตจักรวาโซทะ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเด็กในชมชน ตั้งแต่อายุ 3 ปี ถึง อายุ 12 ปี ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ 97 คน เป็นชาย 35 คน หญิง 43 คน ช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทางผู้ปกครองเด็กและเยาวชน จำนวน 60 คน ได้ร่วมกันปรับพื้นที่และร่วมสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กๆในหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันสภาพอาคารที่สร้างจากไม่ไผ่ชำรุด มีความลำบากต่อการจัดกิจกรรมวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทางคณะกรรมการชุมชนจึงตัดสินใจที่จะสร้างอาคารเรียนด้วยดิน เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า

โดยการก่อสร้างหากจะให้สะดวกจะต้องเริ่มทำช่วง ธันวาคม – พฤษภาคม เพราะฝนไม่ตก ดังนั้นเราจึงอยากชวนทุกท่านมาร่วมสน้บสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเด็กกัน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กในชุมชนจำนวน 97 คน มีห้องเรียนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่สมกับวัย
 2. เด็กมีในชุมชนจำนวน 97 คน ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาที่เท่าทันกับเด็กในเมือง

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

 1. ประชุมชี้แจงการทำโครงการก่อสร้างโรงอาหารร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
 3. จัดทำรายละเอียดประมาณการใช้จ่าย
 4. การวางแผนและออกแบบสร้างอาคารเรียน
 5. เตรียมอุปกรณ์การก่อสร้าง เช่น เตรียมก้อนอิฐ
 6. การจัดการสร้างอาคารเรียน
 7. การประชุมเพื่อวางแผนการใช้งาน
 8. ประเมินตามวัตถุประสงค์
 9. จัดทำรายงาน

 1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
  • ระยะที่ 1: งานเตรียมปรับพื้น และปั้นก้อนอิฐ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2559
  • ระยะที่ 2 : งานก่อสร้างอาคารเรียน วันที่ 1 - 5 เดือนธันวาคม 2559
 2. ระยะเวลาที่คาดว่าโครงการจะเห็นผลสำเร็จ : วันที่ 5 ธันวาคม 2559 

สมาชิกภายในทีม

 1. นายจิรายุ มัลลิกา เจ้าหน้าที่มูลนิธิดรุณาทร ผู้ประสานงานในพื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภอจอมทองและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่: โทร. 093-140-7913 / Email:chirayu.Manlika@gmail.com
 2. นายสมศักดิ์ คล่องกระโจนคีรี ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนวาโซะทะ (ปิยอทะ) โทร. 062-593-5372 Email:sounds.somsak@gmail.com
 3. นางจันทกานติ์ ภูผาเวียง บัญชี
 4. นายคาริ หน่อไพรสน กรรมการ

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการสร้างอาคารเรียนดินแก่เด็กอมก๋อย

8 พฤศจิกายน 2016

หลังจากการระดมทุนโครงการสร้างอาคารเรียนแก่เด็กอมก๋อยสำเร็จ ขณะนี้ในพื้นที่กำลังเตรียมอุปกรณ์ที่จะสร้างเรือนดิน อาทิ กำลังเตรียมทำบล๊อดดิน และเตรียมปราบพื้นที่ที่จะสร้างเรือนดิน เตรียมไม้โครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะลงมือสร้างเรือนดิน ภายในวันที่ 1 – 5 ธันวาคม  2559 และทางคณะกรรมการดำเนินจะทำรายงานฉบับสมบูรณ์และพร้อม VDO และรายงานการเงิน หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

นายสมศักดิ์  คล่องกระโจนคีรี ( คล่อง ) "กระผมมีความประทับใจที่ได้ส่งโครงการผ่าน เทใจดอทคอม ที่มีความจริงใจในการพัฒนาสังคมและมีส่วนที่ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลความเจริญและประทับใจผู้มีส่วนสนับสนุนบริจาคทุนทรัพย์ทุกๆท่านเพื่อเด็กจะได้รับการพัฒนาอนาคตมากขึ้น"

นายคาริ หน่อไพรสน "กระผมรู้สึกประทับใจ เทใจดอทคอม เชื่อมหัวใจเปลี่ยนสังคม เป็นอย่างมากที่ ที่รับโครงการที่นำเสนอและส่งต่อไปยังโซเชี่ยล ให้พี่น้องมากมายรับรู้และจนกระทั่งได้สละทุนทรัพย์เพื่อเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ในฐานะที่ผมได้ทำงานกับเด็กในพื้นที่ผมรู้สึกดีใจมากและประทับใจทุกท่านที่มีจิตใจเอื้ออาทร"

นายมุโพ ชาแฮ ( พ่อหลวง-ผู้ใหญ่บ้านวาโซทะ) "ผมดีใจมากครับที่รู้ว่าจะได้รับการสนับสนุนสร้างเรือนดินให้เด็กๆ ในหมู่บ้านของผม และเด็กก็จะได้มีอาคารเรียนพิเศษอาคารร่วมกิจกรรมและเด็กก็จะได้รับการพัฒนามากขึ้นผมประทับใจมากครับ"

นายจิรายุ มัลลิกา (โจ) "ผมมีความประทับใจต่อความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนชาวไทย ต่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างพวกเรา ทีแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือเปล่าในฐานะคนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ พวกเราก็ต้องเดินหน้าต่อไป เพราะเราวางแผนที่จะดำเนินสร้างอาคารเรียนดิน  ความช่วยที่ท่านส่งงบประมาณเข้ามานั้นสามารกำหนดอนาคตของเด็กด้อยโอกาสสวาโซทะ  อนึ่งสิ่งเหล่านี้ยังสร้างแรงบันดาลใจต่อพวกเราว่า ....อย่าเหนื่อยล้าในการทำดี.. และขอขอบพระคุณเว็บไซต์เทใจที่เป็นกระบอกเสียงแทนเด็กดอย เด็กชายขอบ รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมไปถึงผู้ใจบุญทุกท่าน สิ่งที่ท่านส่งความช่วยเหลือเข้า ขอให้ท่านได้รับเพิ่มเป็น 100 เท่า และขอพระเจ้าทรงอวยพรให้มูลนิธิและเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ครอบครัว ตลอดจนผู้ถวายทุกท่าน ขอพระเจ้าอวยพร" 

ภาพกิจกรรมสร้างอาคารเรียนดินแก่เด็กอมก๋อย

4 เมษายน 2017

โครงการสร้างอาคารเรียนดินแก่เด็กอมก๋อย ที่บ้านดินวาโซทะ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2559 และได้ดำเนินสร้างเป็นระยะๆ จนถึงเดือนเมษายน 2560 ขนาดของบ้านดินความกว้าง 6 เมตรและความยาว 18 เมตร ปัจจุบันบ้านดินวาโซทะดำเนินการสร้างเสร็จแล้วและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์เป็นสถานที่สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก และจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก

ภาพกิจกรรมจากเงินสนับสนุนจากชาวเทใจและแรงของคนในหมู่บ้านวาโซทะ


ชาวบ้านช่วยกับขุดดินแดงจากในพื้นที่เพื่อนำไปสร้างอาคารเรียนดิน


จากนั้นนำดินแดงมาผสมกับแกลบและน้ำ และมาลงแม่พิมพ์เพื่อทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยม

และตา่กแดดให้แห้งสนิท ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ชาวบ้านช่วนกันก่อฐานด้วยปูนซีเมนต์และค่อยๆ ก่อดินก้อน ครั้งละ 1-2 ชั้น โดยใช้ดินเหนียวผสมน้ำเป็นตัวเชื่อม และรอให้แห้ง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ตามระดับความสูงตามที่ต้องการฉาบด้วยดินละเอียดผสมน้ำทับอีกครั้งปูพื้นด้วยปูซีเมนต์ติดหลังคาให้อาคารดิน


อาคารเรียนที่สมบูรณ์ภาพภายในอาคารเรียนดิน


ความประทับใจจากคนในพื้นที่บ้านว่าโซทะ


ประทับใจน้ำใจของทุกท่านที่มีจิตเมตตาสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณการสร้างอาคารดินจนประสบความสำเร็จ

นาย มุโพ ชาแฮ
ผู้ใหญ่บ้านวาโซทะประทับใจที่ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนำมาใช้เป็นประโยชน์ เช่น นำดินมาสร้างเป็นอาคารดิน ทั้งที่ไม่เคยทำในชุมชนและไม่ทราบว่าดินจะนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างอาคารได้ แต่ปัจจุบันพวกเรานำมาใช้สร้างอาคารดินหลังแรกในชุมชนของเราได้

นายสุคือป่าประทับใจน้ำใจที่หลายส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างอาคารดิน เช่น เด็กเยาวชนคริสตจักรห้วยน้ำขาวมาจิตอาสาสร้างบ้านดิน ขุดดิน เหยีบดิน ปั้นดิน ฯลฯ และชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือให้แรงงานสละเวลาของตนเอง และผู้นำหมู่บ้านและอีกหลายๆ ท่านที่อยู่เบื้องหลังให้คำแนะนำให้คำปรึกษา จนมีอาคารดินในชุมชน

นายคาแส่แลียว
ผู้นำศาสนาคริสต์ในหมู่บ้านวาโซทะ

อาคารเรียนดินให้เด็กๆ 3 หมู่บ้านใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2019

ในการสร้างอาคารเรียนดิน มีทั้งเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมช่วยกันทำก้อนดินเหนียวช่วยกันเหยีบย้ำดินและผสมกับแกลบแล้วนำไปตากแห้งให้เป็นก้อนที่แข็งแรงพอที่จะก่อขึ้นเป็นชั้นๆ ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วลาในการตากก้อนดินให้แห้งแต่ละครั้งนานกว่า 2-3 อาทิตย์ต่อครั้ง ได้ดำเนินการไปเรื่อยๆ ใช้ก้อนดินไปกว่า 2,400 ก้อนในการสร้างมีโครงสร้างเป็นไม้แผ่นและเสาไม้ตรงกลางของห้องเรียนบ้านดิน และยิ่งช่วงการก่อสร้างอาคารเรียนดินอยู่ในฤดูฝน จึงใช้เวลาในการก่อสร้างนานพอสมควร

จากการร่วมมือกันก่อสร้างทั้งจากอาสาในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงทำให้เกิดอาคารเรียนบ้านดินที่พร้อมเป็นที่รองรับเด็กๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม เด็กๆ ชอบที่มาเรียนรู้เป็นทั้งห้องอ่านหนังสือและห้องเล่น อีกทั้งห้องเรียนยังเย็นสบาย ทำให้เด็กชื่นชอบและเข้ามาแวะเวียนกันบ่อยๆ เมื่อไม่มีการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม

อาคารเรียนบ้านดินแห่งนี้เป็นอาคารดินหลังแรกในเขตพื้นที่หมู่บ้านวะโซะทะหมู่ 13 ตำบลแม่ตื่น เด็กๆ มีช่วงอายุ 3-12 ปี ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านวะโซะทะ บ้านบีย่อทะ และบ้านยะลิกุย มีจำนวน 110 คน ในทุกๆ วันเสาร์เด็กเข้าได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในช่วงเช้าและเรียนวิชาภาษาไทยช่วงบ่ายถึงบ่ายสามโมง มีคุณครูผู้สอนจำนวน 3 คน ดังนี้

 1. ครูทัศนีย์ ชาแฮ
 2. ครูแอะแพ พะกี๊
 3. ครูสุดา พิทักไก่ป่า

ภาพประกอบ

ภาพภายในอาคารบ้านเรียนดิน เด็กๆ ได้เรียนรู้ และเล่นกันอย่างสนุกสนาน


เด็กๆ ทุกคนชื่นชอบ อาคารเรียนหลังนี้

จากการที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม พบว่าน้องๆ ชอบเรียนมากขึ้น ชอบอ่านหนังสือมากขึ้น ทำให้อ่านหนังสือเก่งขึ้น และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ความประทับใจจากผู้ดูแลอาคารและคุณครู


คุณคาเจลอย อุทู ผู้ดูแลห้องเรียนบ้านดิน
“ต้องขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นเช่น สื่อการเรียนหนังสืออ่านของเล่นเด็ก ชั้นวางหนังสือโต๊ะเก้าอี้ ทุกสิ่งที่ท่านมอบให้กับเด็กๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กในหมู่บ้านของเราได้ใช้ประโยชน์จริงเด็กได้เรียนรู้ในห้องเรียนที่เย็นสบาย มีห้องเรียนที่สะอาด ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่เป็นบ้านไม้ไผ่มีเสียงรบกวนจากการเดินไปมาทำให้เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนตอนนี้โครงการสร้างห้องเรียนบ้านดินเสร็จแล้วได้ไช้ประโยชน์เต็มที่ทุกอาทิตย์ ขอบคุณทุกท่านครับ"

สุดา พิทักษ์ไก่ป่า ครูสอนพิเศษและเด็กๆ ในหมู่บ้านวะโซะทะ
“ขอขอบคุณผู้ผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เรียนให้กับเด็กของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาสอย่างเรา หนังสื่อต่างๆ เหล่าช่วยครูอย่างมากในการสอนเด็กๆ ที่นี่ ทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้นซึ่งต่างจากเมื่อกอนอย่างมาก และเด็กๆ เองก็ชอบมาอ่านหนังสือ มาเรียน มาเล่น มานอนที่อห้องเรียนดินมากๆๆ เลยค่ะ ขอบคุณเทใจดอทคอมที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการอุปกรณ์กาเรียนวะโซะทะให้สำเร็จ”


แผนการใช้เงิน

รายการ จำนวน หน่วย ราคาหน่วยละ ราคารวม (บาท)
1.สังกะสียาว ขนาด 10  ฟุต 100 แผ่น 220 22,000
2.ตะปูสังกะสี 30 กล่อง 30 900
3.ปูนซีเมนต์อินทรีย์แดง 120 ถุง 180 21,600
4.ไม้โครง ขนาด  6 นิ้วหนา 2 นิ้วหนา ยาว 6 ม. 11 แผ่น 800 8,800
5.ไม้โครง ขนาด  4นิ้วหนา 2 นิ้วหนา ยาว 4 ม. 30 แผ่น 450 13,500
6.ไม้โครง ขนาด  3นิ้วหนา 2 นิ้วหนา ยาว 5  ม. 25 แผ่น 500 12,500
7.ตะปู ขนาด 4 นิ้ว 10 กก. 50 500
8.ตะปู ขนาด 3 นิ้ว 10 กก. 50 500
9.ค่าธรรมเนียมเทใจดอทคอม 10%       8,030
รวมเป็นเงินทั้งหมด       88,330