project เด็กและเยาวชน

ชุดพละและสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนหนองตาเนิด

สนับสนุนชุดพละให้น้องใส่ไปเล่นกีฬาที่โรงเรียน พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีของเด็ก จะทำให้น้องแข็งแรง

พื้นที่ดำเนินโครงการ ราชบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

11,650 บาท

เป้าหมาย

16,667 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 70%
จำนวนผู้บริจาค 15

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบกางเกงพละให้น้องๆ โรงเรียนหนองตาเนิด 79 ตัว

8 ตุลาคม 2020

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ ได้นำเงินจากการระดมทุนไปจัดซื้อกางเกงพละให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนหนองตาเนิด จังหวัดราชบุรี

ใบเสร็จจัดซื้อกางเกงวอร์มทั้งขาสั้น และขายาว

นอกจากนั้นทางทีมนักศึกษาฯ ยังได้มอบสิ่งของจำเป็นอื่นๆ และข้าวสารให้แก่โรงเรียนหนองตาเนิด

รายการสิ่งของทั้งหมดที่มอบให้โรงเรียน

 • กางเกงวอมขาสั้น 15 ตัว 1,500 บาท
 • กางเกงวอมจั้ม ขายาว 64 ตัว 10,880 บาท
 • ชุดดินสอ และสมุดโน้ท 8 ชุด รวม 380 บาท
 • ของเล่นสื่อการศึกษา รวม 2190 บาท
 • อุปกรณ์กีฬา ลูกวอลเล่ บอล ตระก้อ รวม 840 บาท
 • ข้าวสาร 1 กระสอบ 2,000 บาท

รวมทั้งหมด 19,980 บาท

ภาพมอบของให้กับโรงเรียนหนองตาเนิด

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด
เด็กทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสัญชาติ หรือมีสถานะใด 

ข้อมูลจากยูนิเชฟ ระบุว่า เด็กที่อยู่ในวัยมัธยมถึงร้อยละ 14 ไม่ได้เรียนหนังสือ โดยเด็กที่ไม่ได้เรียนส่วนใหญ่คือเด็กที่ยากจน เด็กชาติพันธุ์ เด็กข้ามชาติ และเด็กพิการ

จะทำอย่างไรให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีความสุข มีคุณภาพ และทำให้นักเรียนทุกคนมีชีวิตในระบบการศึกษาอย่างมีความสุข ทำให้เด็กวัยปฐมมีแรงจูงใจ และเห็นความสำคัญในการศึกษาต่อใน ระดับมัธยม 

แม้พวกเราช่วยไม่ได้ทั้งระบบ แต่พวกเราจากคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาลัยผู้ประกอบการ ขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการให้กำลังใจ นักเรียน 100 คน คุณครู 6 คน ในโรงเรียนบ้านหนองตาเนิดเป็นโรงเรียนรัฐบาล อยู่บนทางหลวงชนบท ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี มี สอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - ปฐมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการลงไปทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ

ที่ผ่านมาเราได้หารือกับทางโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขาดงบประมาณหลายด้าน ทั้งอาหารกลางวัน ชุดปฏิบัติธรรม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น และ ชุดพละ โดยเฉพาะเมื่อเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียน และการเรียนพละ น้องหลายคนต้องสวมชุดนักเรียนในการทำกิจกรรม รวมถึงสนามเด็กเล่นที่เสื่อม และชำรุดหลายชิ้น 


เราจึงเป็นตัวกลางชวนทุกท่านมาร่วมกันหาอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าชุดพละ และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ให้โรงเรียนและเดินทางไปจัดกิจกรรมและมอบสิ่งของและเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียน เพื่อให้เยาวชนในระบบการศึกษามีความสุข และทัศนคติที่ดีในการเรียน ตัดสินใจศึกษาต่อมากขึ้นและสร้างสรรค์ให้เกิด พลเมืองที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ฐานรากและท้ายสุด ได้รู้จักการ เห็นแก่ส่วนรวม การให้ และได้ส่งต่อคุณค่าแก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประสานงานเรื่องการระดมทุนจากประชาชน และบริษัทเอกชน
 2. สรรหาอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา
 3. จัดกิจกรรม พูดคุย และมอบของให้น้อง ๆและโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562


ประโยชน์ของโครงการ

 • นักเรียนทุกคนมีชีวิตในระบบการศึกษาอย่างมีความสุข
 • ทำให้เด็ก ๆนักเรียนมีแรงจูงใจ และเห็นความสำคัญในการศึกษา และมีทัศนคิตกับการเรียนรู้ การศึกษาในระบบทีดี
 • โรงเรียนมีทรัพยากรในการบริการจัดการให้เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพ

สมาชิกภายในทีม

-นาย หิรัญ ใจงาม นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ  hirunppal@gmail.com

-นาย ชนาธิป ตันติพิบูลย์ tigernovember33532@gmail.com 1

นางสาวจันทร์พริ้ง ห่วงอาษา ningjanpink@gmail.com

นายชลัช อัครวันท์chalatflame@hotmail.com

นายยุรนันท์ ฤทธิแผลง oat.yurananrthp@gmail.com 

มอบกางเกงพละให้น้องๆ โรงเรียนหนองตาเนิด 79 ตัว

8 ตุลาคม 2020

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ ได้นำเงินจากการระดมทุนไปจัดซื้อกางเกงพละให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนหนองตาเนิด จังหวัดราชบุรี

ใบเสร็จจัดซื้อกางเกงวอร์มทั้งขาสั้น และขายาว

นอกจากนั้นทางทีมนักศึกษาฯ ยังได้มอบสิ่งของจำเป็นอื่นๆ และข้าวสารให้แก่โรงเรียนหนองตาเนิด

รายการสิ่งของทั้งหมดที่มอบให้โรงเรียน

 • กางเกงวอมขาสั้น 15 ตัว 1,500 บาท
 • กางเกงวอมจั้ม ขายาว 64 ตัว 10,880 บาท
 • ชุดดินสอ และสมุดโน้ท 8 ชุด รวม 380 บาท
 • ของเล่นสื่อการศึกษา รวม 2190 บาท
 • อุปกรณ์กีฬา ลูกวอลเล่ บอล ตระก้อ รวม 840 บาท
 • ข้าวสาร 1 กระสอบ 2,000 บาท

รวมทั้งหมด 19,980 บาท

ภาพมอบของให้กับโรงเรียนหนองตาเนิด

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.  กางเกงพละ10010,000
2.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
5,000
3.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ
1,667
รวม
16,667