project เด็กและเยาวชน

สานฝันลานกีฬาพี่เพื่อน้อง

บ้านสำโรงเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลเป็นชุมชนเล็กๆ ในหมู่บ้านนี้ไม่มีโรงเรียนและไม่มีลานกีฬา ปัจจุบันชุมชนพอมีพื้นที่ว่างเปล่า เด็กๆ จึงใช้พื้นที่ดังกล่าวเล่นฟุตบอลและกีฬาต่างๆ แต่เด็กต้องพบปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มเราจึงเห็นว่า ชุมชนน่าจะมีลานกีฬาหรือสนามที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่เล่นกีฬาอย่างปลอดภัย

ระยะเวลาโครงการ 25 มี.ค. 2567 ถึง 25 ส.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ (บ้านสำโรง)

ยอดบริจาคขณะนี้

2,522 บาท

เป้าหมาย

71,775 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 4%
99 วัน จำนวนผู้บริจาค 13

บ้านสำโรงเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลเป็นชุมชนเล็กๆ ในหมู่บ้านนี้ไม่มีโรงเรียนและไม่มีลานกีฬา ปัจจุบันชุมชนพอมีพื้นที่ว่างเปล่า เด็กๆ จึงใช้พื้นที่ดังกล่าวเล่นฟุตบอลและกีฬาต่างๆ แต่เด็กต้องพบปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มเราจึงเห็นว่า ชุมชนน่าจะมีลานกีฬาหรือสนามที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่เล่นกีฬาอย่างปลอดภัย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

บ้านสำโรง ม.8 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ เป็นชุมชนที่ห่างไกลจากตัวเมืองกว่า 60 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียน เด็กและเยาวชนจึงไม่มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม หรือเล่นกีฬา เมื่อก่อนจะรวมตัวกันและไปเล่นที่ลานวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆ พอให้วิ่งเล่นได้ การเล่นฟุตบอลก็สร้างความเสียหายให้กับวัด ฟุตบอลโดนกระจกหน้าต่างแตกอยู่บ่อยครั้ง ต่อมา ผู้นำและชาวบ้าน ได้ถมสระจำนวน 2 ไร่ ซึ่งก็ใช้งบประมาณมากพอสมควร เด็กและเยาวชนรวมถึงชาวบ้าน จึงมีพื้นที่ในการเล่นและทำกิจกรรมต่างๆ เรื่อยมา แต่พื้นที่ตรงนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ทุกครั้งที่เด็กไปเล่นฟุตบอล ก็จะมีฝุ่นคะคลุ้งไปทั่ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อน้องๆ ตั้งแต่ถมสระจนถึงตอนนี้ก็ระยะเวลาประมาณ 10 ปีได้ แต่ชุมชนก็ไม่มีงบประมาณพอที่จะสร้างสนามที่มาตรฐานให้กับน้องๆ ได้เล่นได้ ดังนั้นผม นายสุริยา ดวงศรี เป็นอดีตประธานเยาวชนหมู่บ้าน ร่วมกับ นายเธียร การบรรจง ประธานเยาวชนหมู่บ้าน คนปัจจุบัน จึงคิดอยากสร้างสนามที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาฟุตบอล

วิธีการแก้ปัญหา

 ทางเราได้มีการประชุมกับผู้นำชุมชน และได้รับการอนุญาตในการจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ และประชุมประชาคมชาวบ้านเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบ ชาวบ้านเห็นด้วยกับการสร้างลานกีฬา เรามีเอกสารการประชุม และเอกสารรับรองการใช้พื้นที่จากผู้ใหญ่บ้าน(ตามรูปภาพ)

 ทางเราจะมีการสร้างลานกีฬาและสนามฟุตบอล และจะจัดตั้งทีมฟุตบอล เยาวชนอายุ 10-16 ปี เพื่อร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ฝึกฝน ฝึกซ้อมในทุกๆ ตอนเย็น ของทุกวัน และเราจะจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับ

เราเชื่อว่าเมื่อมีลานกีฬา หรือสนามฟุตบอลแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ดังนี้

1.เด็กและเยาวชนมีลานกีฬา มีสนามมาตรฐานฟุตบอล 7 คน ไม่มีฝุ่น ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2.ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงต้านโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด ช่วยแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ติดโทรศัพท์

3.เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนจนสามารถก้าวสู่ความเป็นหนึ่งได้ โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในอาชีพในอนาคต

4.ประชาชนในหมู่บ้านจะมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม เช่น กีฬาพื้นบ้าน จัดในวันสำคัญต่างๆ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ เกิดความรัก ความสามัคคีของชุมชน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.จัดทำลานกีฬาขนาด 55x25 เมตร ถมดินปรับพื้น

2.ติดตั้งประตูฟุตบอล และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสนาม

3.เปิดสนามให้เด็กและคนในชุมชนได้ใช้งาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสุริยา ดวงศรี


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ปลูกหญ้า 1500 ตร.ม (ตร.ม ละ18 บาท) 1500 27,000.00
2 ตาข่ายล้อมสนาม 7 ม้วน ( ม้วนละ 3150) 7 22,050.00
3 เสาตาข่ายกั้นเหล็ก 2 นิ้ว 20 เส้น(เส้นละ 695) 20 13,900.00
4 ปูนเทเสา รั้วล้อมตาข่าย (กระสอบละ 110) 10 1,100.00
5 หินเทเสารั้ว 1 คิว 1 750.00
6 ทรายเทเสารั้ว 1 คิว 1 450.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
65,250.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
6,525.00

ยอดระดมทุน
71,775.00

บริจาคให้
สานฝันลานกีฬาพี่เพื่อน้อง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน