โครงการการศึกษา

โซล่าเซลล์แก่ 9 โรงเรียนบนดอย (2)

ร่วมมอบแสงสว่างให้ 9 โรงเรียน เพื่อเด็ก 1,100 คนได้มีแสงสว่างเพียงพอในการเรียน อ่านหนังสือ ทำการบ้านและธุระส่วนตัวทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

240,997 บาท

เป้าหมาย

216,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 112%
จำนวนผู้บริจาค 64

สำเร็จแล้ว

9 โรงเรียนขนาดเล็กบนดอยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง บางโรงเรียนที่มีไฟฟ้าก็มาจากแผงโซล่าเซลล์ที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน โซล่าเซลล์เหล่านี้ใช้ได้บ้าง เสียบ้าง โดยเฉพาะในหน้าฝน ที่มีปริมาณแสงแดดน้อย เด็ก ๆ แทบจะไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นอาทิตย์ การเรียกช่างมาซ่อมมาขั้นตอนพอสมควรและต้องรอคิวนาน ทำให้บางครั้งโรงเรียนขาดไฟฟ้านาน 2-3 เดือน

                           บรรยายภาพ : เด็กใช้แสงเทียนทำการบ้าน

ช่วงกลางวันหากอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อย แสงสว่างจากพระอาทิตย์บางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ส่งผลกระทบต่อสายตาเด็กๆ 

ขณะที่กลางคืน เด็กกว่าครึ่งที่เป็นเด็กพักนอน ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในการทำการบ้าน อ่านหนังสือ และเข้าห้อง อาบน้ำ หรือใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงเวลาตอนกลางคืน หากไม่มีไฟฟ้า ต้องอาศัยแสงสว่างจากแสงเทียนเพื่อใช้ชีวิต ซึ่งค่อนข้างอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตของเด็กๆบนดอยได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเท่าเทียมกับเด็กๆในพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

                            บรรยายภาพ : การเดินทางของครูช่วงฤดูฝน

โรงเรียนที่ติดตั้ง มีดังนี้

ลำดับที่ โรงเรียน
ระดับชั้น 
ที่เปิดสอน
นักเรียนทั้งหมด (คน)
นักเรียน 
พักนอน (คน)
จำนวนจุดที่ต้องการติดตั้ง
1 โรงเรียนบ้านโพซอ 
ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล 1 – ม.3
ร.ร.ขยายโอกาส
485 224 12
2 โรงเรียนบ้านสบเมย 
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
225 90 8
3 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
82 42 6
4 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
63 31 6
5 โรงเรียนสาขาบ้านจอลือใต้(ร.ร.บ้านแม่หลุย) 
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
78 52 6
6 โรงเรียนบ้านแม่หาด 
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
30 10 4
7 โรงเรียนสาขาบ้านจอลือเหนือ(ร.ร.บ้านแม่หลุย) 
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
27 19 4
8 โรงเรียนสาขาบ้านกองอูม(ร.ร.บ้านแม่เงา) 
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
30 - 4
9 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ป.6
ร.ร.ประถม
49 - 4


รวม 1,042 468 54


บรรยายภาพ : พื้นที่ที่ต้องการติดตั้งในห้องเรียน


บรรยายภาพ : ติดตั้งหอพักนอนให้เด็กได้อ่านหนังสือกลางคืน

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ : เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561
 • ระยะเวลาที่คาดว่าโครงการจะเห็นผลสำเร็จ : ช่วงเดือนธันวาคม 2561

กิจกรรมที่จะดำเนินการ

 1. ประชุมเพื่อวางแผนการโครงการจัดหาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กให้กับโรงเรียนบนดอย ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ของทั้ง 9 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ
 2. ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ของทั้ง 9 โรงเรียน ร่วมด้วยช่วยกันติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก ให้กับทั้ง 9 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ
 3. เด็กนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านของทั้ง 9 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาชุดโซล่าเซลล์ขนาดเล็กของโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ได้ในระยะยาว

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กนักเรียนของ 9 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการศึกษาเล่าเรียน
 2. เด็กนักเรียนพักนอนของ 9 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีไฟฟ้าใช้ในการทำการบ้าน และการดำรงชีวิต
 3. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก

สมาชิกในทีม

 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
 • โรงเรียนบ้านโพซอ 
 • โรงเรียนบ้านสบเมย 
 • โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย
 • โรงเรียนสาขาบ้านจอลือใต้(ร.ร.บ้านแม่หลุย)
 • โรงเรียนบ้านแม่หาด  
 • โรงเรียนสาขาบ้านจอลือเหนือ(ร.ร.บ้านแม่หลุย) 
 • โรงเรียนสาขาบ้านกองอูม(ร.ร.บ้านแม่เงา) 
 • โรงเรียนบ้านแม่แคะ 
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ชุดโซล่าเซลล์ 54 ชุดๆละ 4,000 บาท216,000