project สิ่งแวดล้อม

ส่งโซล่าเซลล์ช่วยคนเฝ้าป่า ในจุดสกัดบริเวณตะเข็บชายแดนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง

มีจุดสกัดที่ลำบากมากๆ อยู่ติดกับตะเข็บชายแดน ซึ่งไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ กลางคืนผู้พิทักษ์ป่าต้องจุดเทียนหรือตะเกียง อยู่กับความมืดมิดและเงียบเหงากลางผืนป่า ห่างไกล ทุรกันดาร มาช่วยสนับสนุนให้ผู้พิทักษ์ป่า โดยหาชุดโซลาเซลเล็ก ๆ ที่พอจะให้เปิดไฟส่องสว่างในยามค่ำคืน

พื้นที่ดำเนินโครงการ พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 10 แห่ง

ยอดบริจาคขณะนี้

184,319 บาท

เป้าหมาย

171,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 107%
จำนวนผู้บริจาค 444

สำเร็จแล้ว

พื้นที่ป่าในประเทศไทย ที่ถูกอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อเป็นบ้านแหล่งอาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่า
คือพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 158 แห่ง อันได้แก่

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 62 แห่ง
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 96 แห่ง


และที่เตรียมการอีก 90 แห่ง แต่ละแห่งจะมีหน่วยพิทักษ์ป่าและจุดสกัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ในจุดที่มีความล่อแหลม
ต่อการบุกรุกป่าและลักลอบล่าสัตว์ป่า รวม 493 หน่วยพิทักษ์ป่า และ 149 จุดสกัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าประจำหน่วยละ 3 – 9 คน หลายแห่งโดยเฉพาะจุดสกัดไม่มีอาคารถาวร มีเพียงเพิงพักที่ปลูกสร้างกันเองอย่างง่าย พอให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน และส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าห่างไกล ทุรกันดาร ในขณะที่พวกเราคนเมืองอยู่ท่ามกลางความสะดวกสบายของเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก 
แต่มีจุดสกัดที่ลำบากมากๆ อยู่ติดกับตะเข็บชายแดน ซึ่งไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ กลางคืนผู้พิทักษ์ป่าต้องจุดเทียนหรือตะเกียง อยู่กับความมืดมิดและเงียบเหงากลางผืนป่า ห่างไกล ทุรกันดาร การช่วยสนับสนุนให้ผู้พิทักษ์ป่า โดยหาชุดโซลาเซลเล็ก ๆ ที่พอจะให้เปิดไฟส่องสว่างในยามค่ำคืน และมีทีวี DC เล็กๆ ราคาพันกว่าบาท ไว้ติดตามข่าวสาร พักผ่อนหย่อนใจในยามเสร็จสิ้นภารกิจระหว่างวัน เป็นการส่งกำลังใจและความห่วงใยเอื้ออาทรจากสังคมเมืองไปสู่กลางผืนป่า เพื่อให้คนเฝ้าป่าตระหนักว่าอาชีพของเขามีความสำคัญยิ่งใหญ่ ที่จะพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าไว้ให้ลูกหลานไทยต่อไป แม้ว่าภารกิจนั้นจะเหนื่อยยาก ลำบาก และเงียบเหงา ต้องเสี่ยงภัยอยู่ท่ามกลางอันตรายจากผู้ร้ายที่จ้องจะลักลอบตัดไม้หรือล่าสัตว์ป่าอยู่ตลอดเวลา เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ และต้องห่างไกลครอบครัว มีสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องอดทน เสียสละ เพื่อภารกิจเฝ้าป่าให้คนไทย น้ำใจเพียงน้อยนิด ส่งผ่านเป็นกำลังใจ

โครงการนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อหวังจะช่วยสนับสนุนภารกิจของผู้พิทักษ์ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิทักษ์ป่าให้ดีขึ้น สร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจ และสร้างความร่วมมือของสังคมไทยในการมีส่วนร่วมกันรักษาป่า พื้นที่สีเขียวของประเทศไทย และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยดีขึ้น และอยู่คู่คนไทยตลอดไป

เป้าหมายโครงการ

จัดหาชุดโซลาเซลเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้พิทักษ์ป่า ในจุดสกัดบริเวณตะเข็บชายแดน
ที่ไม่มีไฟฟ้า จำนวน 10 แห่ง โดยอุปกรณ์ที่จะมอบให้แต่ละแห่งมีดังนี้


 1. ชุดแผงโซล่า 90 W พร้อมแบตเตอรี่ความจุรวม 200 W ซึ่งจะเปิดอุปกรณ์ทุกชนิดพร้อมกันได้เฉลี่ย 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย
  1. หลอดไฟ จำนวน 3 หลอด
  2. ทีวี DC จำนวน 1 เครื่อง
  3. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง
  4. รองรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือ
  5. รองรับการชาร์จถ่านสำหรับ GPS
 2. ชุดหลอดไฟตุ้ม พร้อมแผงโซล่าขนาดเล็ก จำนวน 4 ชุด

โดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ ราคาของรวมค่าขนส่งสำหรับจุดสกัด 1 พื้นที่ ชุดละประมาณ 13,650 บาท

พื้นที่ดำเนินการ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ติดต่อประสานงานกับพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า รวบรวมข้อมูลจุดสกัด หน่วยพิทักษ์ป่า และหน่วยงาน
ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ไม่มีไฟฟ้า ความเป็นอยู่ลำบาก ทุรกันดาร หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดน
 2. จัดหาอุปกรณ์โซลาเซลล์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่        
 3. ประสานงานและนำส่งอุปกรณ์
 4. ติดตามผลการติดตั้ง และผลการดำเนินงานโครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในหน่วยงานห่างไกล ทุรกันดาร หรืออยู่ชายแดนได้มีไฟฟ้าใช้ในการปฏิบัติงานดูแลทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. ทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. สร้างความร่วมมือของสังคมไทยในการมีส่วนร่วมกันเฝ้าป่า รักษาพื้นที่สีเขียวของประเทศไทย 
 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดีขึ้น

ทีมดำเนินงาน

 1. นางวัลยา ไชยภักดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ 
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า 
 3. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า
 4. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน 
 5. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
 6. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ(ตอนล่าง)
 7. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
 8. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก  
 9. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน 
 10. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายละเอียดจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
ชุดอุปกรณ์โซลาเซลล์เอนกประสงค์ พร้อมค่าขนส่ง
ชุดละประมาณ 13,000 บาท
10 แห่ง130,000
ชุดไฟตุ้ม 100 W และอุปกรณ์พร้อมค่าขนส่ง
ชุดละประมาณ 650 บาท
40 ชุด26,000

ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway 
ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า


15,600
รวม
171,600