project สัตว์

เทใจช่วยสร้างโรงนอนให้คุณยายช้าง

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทย โดยปกติมูลนิธิฯ จะช่วยไถ่ชีวิตช้างปีละ 1-2 เชือก แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 2 ปีที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ช่วย ไถ่ชีวิตช้างไปทั้งหมดกว่า 30 เชือก แต่ยังมีเจ้าของช้างส่งเรื่องมาขอความอนุเคราะห์เพื่อขอให้ช่วยไถ่ชีวิตช้างอีกกว่า 50 เชือก ที่มูลนิธิฯยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากขาดเงินทุน และมีโรงนอนให้ช้างไม่เพียงพอ ในจำนวนนี้มี 2 เชือกที่เจ้าของต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากคุณยายช้าง แก่มาก จำเป็นต้องได้รับการดูแลในพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับอาหารที่เพียงพอ มูลนิธิฯ จึงเปิดระดมทุนเพื่อสร้างโรงนอนให้กับคุณยายช้าง

ระยะเวลาโครงการ 01 ธ.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

133,057 บาท

เป้าหมาย

815,654 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 16%
102 วัน จำนวนผู้บริจาค 243

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทย โดยปกติมูลนิธิฯ จะช่วยไถ่ชีวิตช้างปีละ 1-2 เชือก แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 2 ปีที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ช่วย ไถ่ชีวิตช้างไปทั้งหมดกว่า 30 เชือก แต่ยังมีเจ้าของช้างส่งเรื่องมาขอความอนุเคราะห์เพื่อขอให้ช่วยไถ่ชีวิตช้างอีกกว่า 50 เชือก ที่มูลนิธิฯยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากขาดเงินทุน และมีโรงนอนให้ช้างไม่เพียงพอ ในจำนวนนี้มี 2 เชือกที่เจ้าของต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากคุณยายช้าง แก่มาก จำเป็นต้องได้รับการดูแลในพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับอาหารที่เพียงพอ มูลนิธิฯ จึงเปิดระดมทุนเพื่อสร้างโรงนอนให้กับคุณยายช้าง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

    มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทย มีช้างที่อยู่ในความดูแลกว่า 100 เชือก กว่า 70 เปอร์เซ็น เป็นช้างแก่ ช้างพิการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือดูแลสร้างศูนย์พักพิงให้สุนัจจรจัด  แมวที่ถูกทารุณกรรม ม้าแก่ ม้าพิการ โค กระบือ กระต่าย รวมทั้งสัตว์อื่นๆ รวมกว่า 5,000 ชีวิต  
    โควิด-19 ทำให้ธุรกิจปางช้างล่มสลาย ไม่มีแขกมาเยี่ยมชมช้าง  ทั้งคนและช้างลำบากและ ขาดแคลนอาหาร ช้างหลายร้อยเชือกต้องอพยพกลับภูมิลำเนา ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้ช่วยเหลือช้างและควาญช้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยช่วยเหลือค่าอาหารช้างและช่วยค่ายังชีพควาญ จำนวน 242 โครงการ ช้างจำนวน 1,899 เชือก และควาญช้างจำนวน 1,601 คน จัดทำโครงการธนาคารอาหารช้าง 4 ภาค โดยไปเช่าที่ปลูกหญ้าให้ช้างใน 4 ภาคของประเทศ เพื่อช่วยเหลือให้ช้างกว่า 2,000 เชือก ได้มีอาหารกินในช่วงเวลาที่ยากลำบาก จากนั้นขยายโครงการมาเป็น รับซื้อผัก ผลไม้ จากเกษตรส่งตรงจากสวนไปยังปางช้างทั่วประเทศ เป็นจำนวนหลายพันตัน
    โดยปกติมูลนิธิฯ จะช่วยไถ่ชีวิตช้างปีละ 1-2 เชือก แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 2 ปีที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ช่วย ไถ่ชีวิตช้างไปทั้งหมดกว่า 30 เชือก  และยังมีเจ้าของช้างส่งเรื่องมาขอความอนุเคราะห์เพื่อขอให้ช่วยไถ่ชีวิตช้างอีกกว่า 50 เชือก ที่มูลนิธิฯยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากขาดเงินทุน และมีโรงนอนให้ช้างไม่เพียงพอ
    ในจำนวน 50 เชือก มี 2 เชือก ที่เจ้าของต้องการความช่วยเหลือ เร่งด่วน เนื่องจากคุณยายช้างแก่มาก จำเป็นต้องได้รับการดูแลในพื้นที่ที่เหมาะสม และได้รับอาหารที่เพียงพอ มูลนิธิฯ จึงได้ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือไถ่ชีวิตคุณยายช้างทั้ง 2 เชือก แต่ก่อนที่จะช่วยเหลือ มูลนิธิฯจำเป็นต้องสร้างโรงนอน (Chain Free Shelter )ให้กับคุณยายช้างก่อน ซึ่งโรงนอนของช้างแต่ละเชือก จะมีขนาด 10 เมตร* 10 เมตร 
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ดำเนินการก่อสร้างโรงนอนให้คุณยายช้าง ขนาด 10 เมตร* 10 เมตร จำนวน  2 ห้องนอน

2.ช่วยเหลือคุณยายช้าง 2 เชือก มาใช้ชีวิตบั้นปลายที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.นางสาวทิพย์สุดา มะสิทธิ์

เลขานุการประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าแรงคนงานก่อสร้างโรงช้าง ขนาด 10 เมตร *10 เมตร จำนวน 2 โรง 2 300,000.00
2 ท่อ 0.30 ม. 138 บาท/ท่อ 72 9,936.00
3 เหล็ก 4 หุน 262 บาท/เส้น 200 52,400.00
4 เหล็ก 5 หุน 460 บาท/เส้น 60 27,600.00
5 ปูนเสือ 130 บาท/ถุง 140 18,200.00
6 ทราย 2000 บาท/ลำ 6 12,000.00
7 หิน 3600 บาท/ลำ 6 21,600.00
8 เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มิล 1412 บาท/เส้น 44 62,128.00
9 เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มิล 877 บาท/เส้น 60 52,620.00
10 เหล็กซี 75x45x15x2.0 มิล 595 บาท/เส้น 110 65,450.00
11 เหล็กกล่อง 25x25x1.8 200 บาท/เส้น 30 6,000.00
12 เมทัลชีท ยาว 7 เมตร 910 บาท/แผ่น 80 72,800.00
13 ครอบเมทัลชีท ยาว 3.10 เมตร 465 บาท/แผ่น 26 12,090.00
14 น๊อตปลายสว่านเหล็กประตู 250 บาท/ถุง 10 2,500.00
15 เหล็กกล่อง 100x50x3.2มิล 1550 บาท/เส้น 14 21,700.00
16 ขาล้อกระโดก 4 ชุด 180 บาท/ชุด 4 720.00
17 ล้อล่วงฉาก 3 นิ้ว 120 บาท/ตัว 8 960.00
18 ลวดเชื่อม 2.6 นิ้ว 1400 บาท/ลัง 2 2,800.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
741,504.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
74,150.40

ยอดระดมทุน
815,654.40

บริจาคให้
เทใจช่วยสร้างโรงนอนให้คุณยายช้าง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน