project โควิด-19 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

Share for You มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อย

โครงการ Share for You จัดซื้ออาหารและของใช้จำเป็นให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในโครงการเคหะชุมชน บริการชุมชนลาดกระบัง 2 และบริเวณโดยรอบ โดยเลือกซื้ออาหารและสินค้าจากร้านชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย

ระยะเวลาโครงการ 20 ก.ย. 2564 ถึง 03 ธ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ยอดบริจาคขณะนี้

2,500 บาท

เป้าหมาย

137,544 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 2%
38 วัน จำนวนผู้บริจาค 12

ปัญหา

25x166

ในพื้นที่โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2 มีผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับสีเขียวที่ต้องรักษาตัวแบบ Home Isolation ผู้ตกงาน และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพังอยู่เป็นจำนวนมากที่มีรายได้น้อย และไม่สามารถเข้าถึงอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันได้

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยและร้านขายของชำที่ตั้งอยู่รอบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขายผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการขายแบบออนไลน์ ต่างก็มีรายได้จากการขายลดลงจากเดิมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19


วิธีการแก้ไข

โครงการ Share for You เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม โดยจัดซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของ สลับหมุนเวียนจากร้านค้าต่าง ๆ โดยรอบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2 ไปตลอดระยะเวลาของโครงการตามที่กำหนดไว้ และนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เดียวกัน จำนวนทั้งหมด 50 คน โดยแต่ละคนจะได้รับอาหาร 3 มื้อต่อวัน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

- ผู้ป่วยที่ทำการกักตัวแบบ Home isolation อยู่ในพื้นที่โครงการ

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือไม่มีงานทำ

- ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยโดยลำพังหรือดูแลตนเองได้ยาก อยู่ในพื้นที่โครงการ

กลุ่มร้านค้าชุมชน

- ร้านขายของชำบริเวณโดยรอบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2

- ทางร้านขายผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียวและไม่ได้ขายแบบออนไลน์

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอาศัยอยู่ในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2
  2. ติดต่อประสานงานกับนิติบุคคลของโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2 เพื่อขอดำเนินโครงการ Share for You
  3. เก็บข้อมูลร้านค้าที่มีการขายผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการขายแบบออนไลน์ บริเวณรอบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2
  4. เปิดรับบริจาคและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสร้าง Facebook page, Instagram ,Twitter เชิญชวนร่วมกันระดมทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำเงินที่ได้ไปจัดซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
  5. หลังจากปิดรับบริจาค โครงการ Share for You จะประสานงานกับฝ่ายนิติบุคคลของโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชมลาดกระบัง 2 เพื่อจัดตั้งจุดมอบอาหารสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
  6. ติดต่อประสานงานสั่งซื้อจากร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ร้านขายของชำในพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 2 และติดต่อประสานงานกับทีมวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผู้นำส่งมอบอาหารให้กับผู้ป่วย
  7. รวบรวมเงินที่ได้รับบริจาคไปซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นจากร้านค้าที่ได้ไปติดต่อไว้
  8. ดำเนินการจัดซื้ออาหารและสิ่งจำเป็น เพื่อให้ทีมวินมอเตอร์ไซค์ นำไปส่งมอบให้กับแก่ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และจัดทำใบเสร็จให้เรียบร้อยเพื่อส่งให้ เทใจดอทคอม ชี้แจงให้แก่ผู้บริจาค
  9. ติดตามผลของโครงการในแต่ละวัน โดยลงพื้นที่และติดต่อผ่านนิติบุคคลพร้อมรายงานความคืบหน้าของโครงการในหน้า Facebook page, Instagram ,Twitter

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าจัดซื้ออาหาร 3 มื้อต่อวัน (40*3=120 บาท) ทั้งหมด 7 วัน 50 คน 42,000.00
2 ค่าเครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ (ชุดละ 80 บาท) ทั้งหมด 7 วัน 50 คน 28,000.00
3 ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit 2 ชิ้น/คน (ราคา 300 บาท) 100 ชุด 30,000.00
4 ผ้าอนามัย 1 ห่อ 12 ชิ้น (ราคา 42 บาท) 20 ชุด 840.00
5 ถุงขยะ 1 ห่อ 30 ใบ (ราคา 40 บาท) 50 ชุด 2,000.00
6 ชุด PPE ในการจัดส่งอาหารให้ผู้ป่วย 7 วัน (ราคา 300 บาท) วินมอเตอร์ไซค์ 7 คน 4 คน/วัน 8,400.00
7 ค่าจัดส่งอาหารให้กับวินมอเตอร์ไซค์ คนละ 350 บาท ทั้งหมด 7 วัน 4 คน/วัน 9,800.00
8 ค่าดำเนินโครงการ ค่าเดินทาง ค่าแพคเกจ -ถุงกระดาษหูหิ้ว 50 ใบ ราคา 120บาท -สติ๊กเกอร์ 300 บาท 10 วัน 4,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
125,040.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
12,504.00

ยอดระดมทุน
137,544.00

บริจาคให้
Share for You มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน