project สุขภาพ ผู้พิการและผู้ป่วย

ศูนย์ดูแลพระป่วยวัดทับคล้อ

เพราะการเดินทางไปหาหมอของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมป่วย ที่พักอาศัยและปฎิบัติธรรมอยู่แถววัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) ราว 300-400 คนยากลำบาก วัดจึงจัดศูนย์ที่อำนวยความสะดวกเพื่อรับส่งไปยังโรงพยาบาล และดูแลเรื่องการจ่ายยา และตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ

ระยะเวลาโครงการ ปัจจุบัน ถึง 31 ธ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

86,604 บาท

เป้าหมาย

518,100 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 17%
116 วัน จำนวนผู้บริจาค 157


ปัจจุบันผู้สูงวัยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้นแม้แต่สังคมของทางคณะสงฆ์ ประกอบกับพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยอยู่ในสภาวะป่วยติดเตียง บางรูปทุพพลภาพ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พระที่อยู่ด้วยก็ไม่สามารถดูแลได้เนื่องจากแก่ชราด้วยเหมือนกัน ศูนย์ดูแลพระภิกษุอาพาธวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)จึงจัดตั้งศูนย์ดูแลพระ สามเณรแลญาติโยมที่ป่วยราว 300-400 เพื่อรับส่งไปยังโรงพยาบาล และดูแลเรื่องการจ่ายยา และตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพระป่วยไปกับเรา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้เห็นทั้งพระ และญาติโยมมีปัญหาด้านสุขภาพ จากโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมาก ทางมูลนิธิจึงตั้งศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ ขึ้นมาเพื่อดูแลด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น เหตุด่วนฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกในการรับส่งพาไปหาหมอตามนัด ทั้งพระและโยมนำส่งโรงพยาบาล เฉลี่ยวันละ 2-3 รอบต่อวันโดยพื้นที่ที่รับส่งก็มี โรงพยาบาลทับคล้อ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชตะพานหิน และโรงพยาบาลพิจิตร 

ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธเริ่มดำเนินงานมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จากอดีตทั้งพระและญาติโยม เดินทางไปหาหมอลำบาก เพราะสถานที่ตั้งของวัดไม่มีรถประจำทาง ต้องเหมารถออกไปทั้งพระและญาติโยมก็ไม่ค่อยมีรายได้ พระและญาติโยม ก็เลือกที่จะซื้อยากินมากกว่าไปหาหมอ ทางมูลนิธิอิงบุญมองเห็นปัญหาตรงนี้ จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมา นอกจากนี้ในศูนย์ยังจัดตั้งศูนย์ดูแลพระป่วยเพื่อดูแลพระสงฆ์ชราที่อาพาธหนักอีกด้วย

เราได้เก็บสถิติ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.สร้างพระคิลานุปัฏฐากขึ้นมา หรือที่เรียกว่า พระอาสาสมัครประจำวัด (พระ อสว.) ทำหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่ อสม.

2.จัดตั้งศูนย์ดูแลพระภิกษุอาพาธประจำอำเภอขึ้นมา ศูนย์ประจำอำเภอมีหน้าที่รับพระที่ทุพพลภาพ พระป่วยติดเตียงเข้ามาดูแลที่ศูนย์ดูแลพระภิกษุอาพาธวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)

3.สนับสนุนให้มีศูนย์ดูแลพระภิกษุอาพาธประจำตำบล ทำหน้าที่ดูแลด้านสุขภาวะพระสงฆ์ ในเขตตำบลที่ตัวเองดูแล พระแต่ละวัดควรที่จะต้องมีพระที่ผ่านการอบรมหลักสูตร พระคิลานุปัฏฐาก พระภิกษุบริบาลไข้ หรือพระที่ผ่านการอบรมหลักสูตร CG 70 ชั่วโมงอยู่อย่างน้อย 1 รูปต่อ 1 วัด เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างทั่วถึง และเป็นกิจกรรมที่พระได้ดูแลพระภิกษุอาพาธด้วยกันเอง ลดความกังวลใจให้กับพระที่ป่วยอาพาธด้วย


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 3,900 บาทต่อวัน เป็นเวลา 90 วัน 13 คน 351,000.00
2 ค่าไฟฟ้า-ประปา 3 เดือน 30,000.00
3 ค่าน้ำมันยานพาหนะ 3 เดือน 60,000.00
4 ค่าอาหารพระอาพาธ 3 เดือน 30,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
471,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
47,100.00

ยอดระดมทุน
518,100.00

บริจาคให้
ศูนย์ดูแลพระป่วยวัดทับคล้อ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน