project เด็กและเยาวชน

สร้างอาคารศูนย์การเรียน ตชด.บ้านโกแประ

อาคารเรียนเก่าพื้นเป็นดิน หลังคารั่ว ผนังทำจากไม้เก่า ช่วงฝนตกพื้นห้องเรียนจะกลายเป็นโคลน นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้เลยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างอาคารเรียนใหม่ให้เด็กและเยาวชนทุกคนในหมู่บ้านโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาโครงการ 29 มี.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย.2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: หมู่บ้านโกแประ หมู่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

169,982 บาท

เป้าหมาย

906,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 19%
จำนวนผู้บริจาค 184

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สร้างอาคารเรียนที่ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านโกแประ

13 พฤศจิกายน 2023

บ้านโกแประตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตําบลแม่คง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 228 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง

ทางมูลนิธิไอแคร์ จึงได้ดำเนินการสร้างอาคาเรียนให้กับนักเรียนบ้านไกล ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ซึ่งสามารถรับนักเรียนได้ถึง 120 คน เพื่อมีโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้น ซึ่งการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จและได้ทำการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 " ขอขอบคุณทางมูลนิธิไอแคร์เป็นอย่างยิ่ง ที่มีความพยายามอย่างสูงในการที่มาร่วมกันสนับสนุนอาคารเรียนในพื้นที่ ซึ่งมีความทุรกันดารจริงๆ ในการที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน ที่เป็นความหวังดีของมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย เป็นสิ่งที่ตื้นตันใจและอยากจะขอบคุณครับ " ด.ต.ชายแดน ภู่นายพล ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ

 " ขอขอบพระคุณมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ได้สนับสนุนมาสร้างอาคารเรียนใหม่ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแห่งนี้ ทำให้เด็กนักเรียนของเรามีสถานที่ในการเรียนที่สะดวกสบาย ขอขอบพระคุณค่ะ " ส.ต.ท.หญิงสุธีรา แก้วตาสาละวิน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักเรียนที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ120 คนเด็กนักเรียนได้มีห้องเรียนที่เหมาะสมในการเรียน และเด็กนักเรียนที่บ้านไกลสามารถพักอาศัย เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน
รูปภาพการดำเนินกิจกรรมอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

อาคารเรียนเก่าพื้นเป็นดิน หลังคารั่ว ผนังทำจากไม้เก่า ช่วงฝนตกพื้นห้องเรียนจะกลายเป็นโคลน นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้เลยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างอาคารเรียนใหม่ให้เด็กและเยาวชนทุกคนในหมู่บ้านโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

อาคารเรียนแห่งเดียวในโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งการศึกษาเดียวของชุมชนแห่งนี้

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  ระยะทางจากหมู่บ้านถึงอำเภอเมืองแม่ฮองสอนประมาณ 256 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง164 กิโลเมตร เมื่อถึงบ้านโพซอ อำเภอแม่เสรียงจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เราสามารถเลือกทางได้ 2 เส้นทางคือ

เส้นทางบก จะเป็นถนนลูกรัง ข้ามน้ำห้วยกองสุมและห้วยแม่แตะหลวงจนถึงบ้านจอซิเดอร์ใต้ เส้นทางนี้เป็นทางแคบและลาดชัน รถยนต์ไม่สามารถไปได้ ต้องใช้รถจักรยานยนต์เท่านั้น

เส้นทางทางเรือ ล่องทวนแม่น้ำสาละวินประมาณ 45 นาที จากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นไปตามลำห้วยโกแประ ระยะทาง 6 กิโลเมตร 

ฤดูฝน เด็กนักเรียนทั้งหมดกว่า 132 คน ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ เพราะพื้นห้องเรียนที่พื้นเป็นดินจะเปลี่ยนกลายเป็นโคลน เนื่องจากน้ำฝนไหลเข้าตามรอยรั่วบนหลังคา ผู้ปกครองฐานะยากจน ประกอบอาชีพ ปลูกข้าวไร่ ปลูกพริกกะเหรี่ยง เลี้ยงสัตว์ และหาของป่าเพื่อยังชีพ

มูลนิธิไอแคร์จึงได้ร่วมมือกับช่างชำนาญในพื้นที่การออกแบบอาคารเรียนใหม่แล้วตามมาตรฐาน เพื่อสร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่

หากเป็นไปได้ถ้าโรงเรียนสามารถสร้างก่อนฤดูฝนได้ จะทำให้ปีนี้เด็กมีที่เรียนตลอด ไม่ต้องหนีฝนไปหลบอื่นอีกต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ออกแบบอาคารเรียนใหม่แล้วตามมาตรฐานการสร้างโรงเรียน โดยมีหน่วยงานและกองช่างรับรอง

2.ระดมทุนค่าก่อสร้าง

3.สร้างเสร็จแล้วจะมีการตรวจสอบอาคารได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ทุกประการก่อนที่จะส่งมอบอาคารให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

Icare foundation

สร้างอาคารเรียนที่ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านโกแประ

13 พฤศจิกายน 2023

บ้านโกแประตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตําบลแม่คง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 228 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง

ทางมูลนิธิไอแคร์ จึงได้ดำเนินการสร้างอาคาเรียนให้กับนักเรียนบ้านไกล ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ซึ่งสามารถรับนักเรียนได้ถึง 120 คน เพื่อมีโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้น ซึ่งการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จและได้ทำการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 " ขอขอบคุณทางมูลนิธิไอแคร์เป็นอย่างยิ่ง ที่มีความพยายามอย่างสูงในการที่มาร่วมกันสนับสนุนอาคารเรียนในพื้นที่ ซึ่งมีความทุรกันดารจริงๆ ในการที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน ที่เป็นความหวังดีของมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย เป็นสิ่งที่ตื้นตันใจและอยากจะขอบคุณครับ " ด.ต.ชายแดน ภู่นายพล ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ

 " ขอขอบพระคุณมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ได้สนับสนุนมาสร้างอาคารเรียนใหม่ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแห่งนี้ ทำให้เด็กนักเรียนของเรามีสถานที่ในการเรียนที่สะดวกสบาย ขอขอบพระคุณค่ะ " ส.ต.ท.หญิงสุธีรา แก้วตาสาละวิน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักเรียนที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ120 คนเด็กนักเรียนได้มีห้องเรียนที่เหมาะสมในการเรียน และเด็กนักเรียนที่บ้านไกลสามารถพักอาศัย เพื่อสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน
รูปภาพการดำเนินกิจกรรมแผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง 1 824,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
824,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
82,400.00

ยอดระดมทุน
906,400.00