เด็กๆกำลังนั่งอ่านหนังสือ

#คนอยู่ได้ สิ่งแวดล้อมอยู่ได้

โครงการดูแลคน ดูแลป่า รักษาเสือ

คือ หนึ่งในโครงการของ UNDP เพื่อรักษาชีวิตบนผืนดินให้อุดมสมบูรณ์

เป้าหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรบนบก

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรบนบก

ไอคอนรูปต้นไม้

เสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ถูกล่า

และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุด

ในประเทศไทยพบเสือโคร่งอยู่ในธรรมชาติประมาณ 250 ตัว กว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ในธรรมชาติเสือเป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่บนยอดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร เป็นผู้ควบคุมสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติ การที่ประชากรเสืออยู่รอดและมีจำนวนเพิ่มขึ้นจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าโดยรอบ การอนุรักษ์เสือ นอกจากจะต้องปกป้องผืนป่าที่เป็นบ้านของเสือแล้ว ยังจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้คนและชุมชนโดยรอบด้วย เพราะทุกชีวิตจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

และเราเชื่อว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “คนอยู่ได้ สิ่งแวดล้อมอยู่ได้”

ทหารผู้ดูแลเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า5คน กำลังดูแผนที่
การสนับสนุนของท่านจะช่วยปกป้องสัตว์ป่า ป่าไม้ และผู้คน ที่ล้วนต้องอาศัยพึ่งพาพากัน
มาร่วมกับเราเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่คนอยู่ได้ และสิ่งแวดล้อมอยู่ได้

กระบวนการทำงานของเรา

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP มุ่งเน้นแนวทางการทำงานที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการลาดตระเวนด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน

ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตร และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ด้วยกลไกทางการเงินที่ยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อให้ผู้คนเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่า และการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบริเวณโดยรอบผืนป่ามรดกโลก ส่งเสริมอาชีพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับการปกป้องผืนป่า และลดการพึ่งพิงทรัพยากรจากป่าอนุรักษ์ เพราะชุมชนที่เข้มแข็งเปรียบเสมือน “รั้วมีชีวิต” ที่ช่วยในการอนุรักษ์ผืนป่า

การปกป้องบ้านของเสือโคร่ง เป็นหนึ่งในโครงการของ UNDP มีเป้าหมายเพื่อปกป้องและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ในผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนในทุกภาคส่วนของประเทศ

การสนับสนุนของท่านจะช่วยปกป้องสัตว์ป่า ป่าไม้ และผู้คน ที่ต่างก็ต้องพี่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
มาร่วมกับเราสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่คนอยู่ได้ และสิ่งแวดล้อมอยู่ได้