นกกระเรียนกลางสนามหญ้า

#คนอยู่ได้ สิ่งแวดล้อมอยู่ได้

โครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย

คือ หนึ่งในโครงการของ UNDP เพื่อรักษาชีวิตบนผืนดินให้อุดมสมบูรณ์

เป้าหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

การผลิตและบริโภคที่มีความรับผิดชอบ

การผลิตและบริโภคที่มีความรับผิดชอบ

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรบนบก

การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรบนบก

ไอคอนรูปต้นไม้

เพราะสัตว์ป่าสงวนหายาก ไม่ได้อยู่แค่ในพื้นที่คุ้มครอง

แต่อาศัยอยู่ร่วมกับเราในพื้นที่เดียวกัน
เราจึงต้องทำให้
ทั้งคน และสัตว์ป่า อยู่ร่วมกันได้ในทุกพื้นที่

ในอดีตพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์ เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของนกกระเรียนพันธุ์ไทย แต่ความนิยมในการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ดังกล่าว ทำให้นกกระเรียนพันธุ์ไทยสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยกว่า 40 ปี โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP จึงร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทำให้นกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง มาเป็นส่วนหนึ่งในการคืนชีวิตและดูแลนกกระเรียนพันธุ์ไทยให้กลับมาชีวิตบนผืนดินและโบยบินในผืนฟ้าของประเทศไทยด้วยกัน

นกกระเรียน
การสนับสนุนของท่านจะช่วยปกป้องทั้ง ผู้คน และพันธุ์สัตว์หายาก ที่ล้วนต้องอาศัยในธรรมชาติอย่างพึ่งพาพากัน มาร่วมกับเราสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ คนอยู่ได้ และสิ่งแวดล้อมอยู่ได้

กระบวนการทำงานของเรา

เมื่อชีวิตของคน ต้นไม้ และสัตว์ป่า ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย จึงมิใช่เป็นเพียงการอนุรักษ์สัตว์ป่า แต่เป็นการทำให้ทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เราร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรมองหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกชีวิตก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นเมื่อ “คนอยู่ได้ สิ่งแวดล้อมอยู่ได้”

ทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยรุ่นใหม่ ส่งเสริมการเลี้ยงดูนกกระเรียนพันธุ์ไทยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ส่งเสริมอาชีพที่สร้างความยั่งยืนทั้งต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนโดยรอบ อาทิ สนับสนุนการปลูกข้าวปลอดสารพิษ ซึ่งสร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ชุมชน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของนกกระเรียน

จัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ถูกต้อง และลดผลกระทบที่อาจเกิดจากความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างคนและสัตว์ป่า และเพิ่มรายได้จาการท่องเที่ยวให้กับชุมชน

การฟื้นคืนของนกกระเรียนพันธุ์ไทย คือ หนึ่งในโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก
ในพื้นที่ภาคการผลิตของ UNDP โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนหายาก ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้

การสนับสนุนของท่านจะช่วยปกป้องสัตว์ป่าสงวนหายากและชุมชนโดยรอบ ที่ต่างก็ต้องพี่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
มาร่วมกับเราสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่คนอยู่ได้ และสิ่งแวดล้อมอยู่ได้