โครงการสิ่งแวดล้อม

"ผู้พิทักษ์ป่า" เราเฝ้าป่าไว้ให้คนไทยทั้งชาติ

สนับสนุนเสบียงอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนที่จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กลางป่า กินนอนอยู่ท่ามกลางเห็บและทาก ต้องเผชิญหน้ากับพราน คนรุกป่า บางครั้งถึงกับยิงต่อสู้กัน

ระยะเวลาโครงการ มกราคม 2560 – ธันวาคม 2561 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทุกจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

299,150 Baht

เป้าหมาย

400,000 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 75%
40 วัน จำนวนผู้บริจาค 259

ในผืนป่าตะวันตกครอบคุลมพื้นที่ 6 จังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 12 ล้านไร่ มีกิจกรรมการลาดตระเวนร่วมเพื่อปกป้องผืนป่าตะวันตกกระบวนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่คุ้มครองตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชรและตาก


แบ่งออกเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตมรดกโลก เขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ (แนวป่ากันชน) โดยมีมรดกทางธรรมชาติของโลกคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ตั้งอยู่กลางผืนป่าตะวันตก

ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ที่มีเกือบครบทุกประเภทป่าที่มีอยู่ในเมืองไทย และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่สำคัญในเมืองไทย เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง ควายป่า สมเสร็จ เสือโคร่ง ฯลฯ

รวมถึงชุมชนที่อยู่รอบผืนป่าตะวันตก 400 กว่าชุมชนที่มีปัญหาภัยคุกคาม เช่น การล่าสัตว์ป่า ตัดไม้ ฯลฯ สาเหตุส่วนใหญ่นั้นล้วนมาจากคนทั้งภายในและภายนอกชุมชนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก (พ.ศ. 2559-2562) เพื่อรับผิดชอบขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน และนำไปเป็นตัวอย่างสู่พื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ในประเทศต่อไปส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการ คือแผนงานสนับสนุนการลาดตระเวนอย่างมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่จัดตั้งขึ้นเข้ามาร่วมรับผิดชอบการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชนและบริเวณโดยรอบที่ตั้งชุมชนขณะเดียวกันการดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์จะสนับสนุนงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เป็นหลัก ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังขาดความพร้อมเรื่องเสบียงอาหารซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่ชุดลาดตระเวนเป็นผู้รับผิดชอบตนเอง ทั้งการเดินลาดตระเวนเป็นงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายจากผู้กระทำผิดกฎหมาย และจากการเดินลาดตระเวนในป่าโดยไม่มีสวัสดิการ/สวัสดิ์ภาพอื่นใด มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงได้จัดทำโครงการรักษาป่าใหญ่ ให้คนไทยทั้งชาติขึ้นเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารและอุปกรณ์ในการเดินลาดตระเวนป้องกันทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตกเพื่อมอบให้พื้นที่อนุรักษ์ใช้ในการเดินลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานต่อไปประโยชน์ของโครงการ

 1. เจ้าหน้าที่พื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก มีเสบียงอาหารในการเดินลาดตระเวนป่าอย่างเพียงพอ
 2. เจ้าหน้าเกิดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้งานลาดตระเวนป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. หน่วยงานต่างๆ สาธารณชน และชุมชนที่ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

 1. สนับสนุนเสบียงอาหารในการเดินลาดตระเวนป่าของเจ้าหน้าที่พื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก 
 2. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้งานลาดตระเวนป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากทุกภาคส่วน (ชุมชน/สาธารณะชน หน่วยงานอนุรักษ์ และหน่วยงานต่าง ๆ )

หน่วยงานเป้าหมายในการสนับสนุน

 1. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
 2. อุทยานแห่งชาติลำคลองงูจังหวัดกาญจนบุรี
 3. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จังหวัดกาญจนบุรี
 4. อุทยานแห่งชาติพุเตยจังหวัดสุพรรณบุรี
 5. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จังหวัดกำแพงเพชร
 6. อุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
 7. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร
 8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงจังหวัดกำแพงเพชร
 9. อุทยานแห่งชาติไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
 10. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรี
 11. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี
 12. อุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรี
 13. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี
 14. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตาก
 15. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออกจังหวัดตาก
 16. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี
 17. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
http://www.seub.or.th/

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการจำนวนราคาต่อหน่วยบาท
เปลมุ้ง ยี่ห้อ GRAND ZEBRA Cocoon hammock220900198,000
เป้ทหาร (มีโครง)2201500330,000
ฟลายชีส Waterproof Ripstop Nyton Flysheet 2.5*3 m.220850187,000
ถุงนอน รุ่นPeacock220750165,000
หม้อสนาม7545033,750
เตาแก๊สสนาม รุ่น Fire maple FMS-1052590022,500
ถุงกรองน้ำ Platypus Gravity Works Filter 256000150,000
GPS ยี่ห้อ Garmin 64s GPSmap2524000600,000
กล้องกันน้ำ ยี่ห้อ Fuji file finepix xp-80257000175,000
ถุงกันน้ำ2550012,500
รวม  1,873,750

หมายเหตุ เทใจรวมระดมทุนเป้าหมาย 400,000 บาท

บริจาคให้
"ผู้พิทักษ์ป่า" เราเฝ้าป่าไว้ให้คนไทยทั้งชาติ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน