project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

ซื้อผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง โดยมูลนิธิสันติสุข

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชน ที่มีฐานะที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ ด้วยผ้าอ้อม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ต้องติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และอุบัติเหตุ

ระยะเวลาโครงการ 01 มิ.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ชุมชนแออัด), ชุมชนคลองเตย (ชุมชนแออัด), ชุมชนประเวศ 14 ไร่ (ชุมชนแออัด), ชุมชนฉลองกรุง (ชุมชนแออัด), ชุมชนวัชรพล (ชุมชนแออัด), จังหวัดสมุทรสงคราม (ชุมชนแออัด)

ยอดบริจาคขณะนี้

111,718 บาท

เป้าหมาย

274,890 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 41%
จำนวนผู้บริจาค 186

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 40 ครอบครัว

15 พฤศจิกายน 2023

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสันติสุขได้ลงพื้นที่ ตามบ้านชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำมีรายได้น้อยและไม่แน่นอน อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวละ 120 ชิ้น

 • เขตพื้นที่ประเวศ จำนวน 4 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ฉลองกรุง จำนวน 17 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่สงคราม จำนวน 5 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่คลองเตย จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่วัชรพล จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่บางจาก จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 8 ครอบครัว

รวมทั้งหมด 40 ครอบครัว

ก่อนดำเนินกิจกรรม
เป็นครอบครัวมีฐานะยากจนและผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเข้าห้องน้ำ ถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ ไม่เป็นที่เรี่ยราดกระจายอย่างเลอะเทอะ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) มีราคาสูง เกินที่ครอบครัวมีจะแบกภาระไว้ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย บางครอบครัว หาเช้ากินค่ำ จึงไม่สามารถแบกรับภาระในด้านสุขอนามัยของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้ 

หลังดำเนินกิจกรรม
ทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ได้รับการแบ่งเบาภาระ ในเรื่องค่าใช้จ่าย และการดูแลผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิฤตโควิด ที่ครอบครองอยู่ในช่วงที่ตกงาน ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว พอได้การช่วยเหลือในเรื่องผ้าอ้อม ผู้ป่วยติดเตียงกับครอบครัวมีความสุขและความหวังมากขึ้นและป้องกันการติดเชื้อ

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้พิการและผู้ป่วย
 • เขตพื้นที่ประเวศ
 • เขตพื้นที่ฉลองกรุง
 • เขตพื้นที่สงคราม
 • เขตพื้นที่คลองเตย
 • เขตพื้นที่วัชรพล
 • เขตพื้นที่บางจาก
 • เขตพื้นที่ต่างจังหวัด
40 ครอบครัว
 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในเรื่องค่าใช่จ่าย
 2. ช่วยทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 3. ช่วยให้คุณลักษณะชีวิตผู้ป่วยติเตียงที่มีฐานะยากจนมีความกำลังใจและความหวัง
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


วิดีโอการดำเนินกิจกรรม


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชน ที่มีฐานะที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ ด้วยผ้าอ้อม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ต้องติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และอุบัติเหตุ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเข้าห้องน้ำ ถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ เรี่ยราดกระจายอย่างเลอะเทอะ แม้ผ้าอ้อมจะช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลได้ แต่ก็มีราคาสูง เกินที่ครอบครัวมีจะแบกภาระไว้

ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย บางครอบครัว หาเช้ากินค่ำ จึงไม่สามารถแบกรับภาระในด้านสุขอนามัยของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้  แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) สามารถป้องกันการติดเชื้อได้  ครอบครัวของผู้ป่วยอยากให้ช่วยอยากต่อเนื่อง  ผู้ป่วย/ผู้พิการขอความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นมูลนิธิสันติสุข จึงเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนชุดวัสดุอุปกรณ์คลายทุกข์แก่ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อลดภาวะความตึงเครียดให้ผู้ป่วยติดเตียงได้และค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

ข้อมูลเพิ่มเติม : นอกเหนือจากการช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้นแล้ว มูลนิธิฯ ยังช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน ที่ขอความช่วยเหลือมาทางสื่อต่างๆของมูลนิธิสันติสุขอีกด้วย

ตัวอย่างเคสขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนแออัดเพื่อคัดกรองและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

2.นำวัสดุอุปกรณ์คลายทุกข์แก่ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม ) วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ไปมอบให้กับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน

3. ติดตามและเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยคลายเศร้าและมีความหวังที่ดำเนินชีวิตต่อไป

4.ประสานงานกับประธานชุมชน และ อสม.ในชุมชนต่าง ๆ ที่รู้จักผู้ป่วยจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณเลดี้ คะระนันท์เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงาน : คุณสุรีย์รัตน์ ขันคำ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไอทีและมีเดีย


มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 40 ครอบครัว

15 พฤศจิกายน 2023

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสันติสุขได้ลงพื้นที่ ตามบ้านชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำมีรายได้น้อยและไม่แน่นอน อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวละ 120 ชิ้น

 • เขตพื้นที่ประเวศ จำนวน 4 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ฉลองกรุง จำนวน 17 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่สงคราม จำนวน 5 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่คลองเตย จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่วัชรพล จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่บางจาก จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 8 ครอบครัว

รวมทั้งหมด 40 ครอบครัว

ก่อนดำเนินกิจกรรม
เป็นครอบครัวมีฐานะยากจนและผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเข้าห้องน้ำ ถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ ไม่เป็นที่เรี่ยราดกระจายอย่างเลอะเทอะ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) มีราคาสูง เกินที่ครอบครัวมีจะแบกภาระไว้ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย บางครอบครัว หาเช้ากินค่ำ จึงไม่สามารถแบกรับภาระในด้านสุขอนามัยของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้ 

หลังดำเนินกิจกรรม
ทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ได้รับการแบ่งเบาภาระ ในเรื่องค่าใช้จ่าย และการดูแลผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิฤตโควิด ที่ครอบครองอยู่ในช่วงที่ตกงาน ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว พอได้การช่วยเหลือในเรื่องผ้าอ้อม ผู้ป่วยติดเตียงกับครอบครัวมีความสุขและความหวังมากขึ้นและป้องกันการติดเชื้อ

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้พิการและผู้ป่วย
 • เขตพื้นที่ประเวศ
 • เขตพื้นที่ฉลองกรุง
 • เขตพื้นที่สงคราม
 • เขตพื้นที่คลองเตย
 • เขตพื้นที่วัชรพล
 • เขตพื้นที่บางจาก
 • เขตพื้นที่ต่างจังหวัด
40 ครอบครัว
 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในเรื่องค่าใช่จ่าย
 2. ช่วยทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 3. ช่วยให้คุณลักษณะชีวิตผู้ป่วยติเตียงที่มีฐานะยากจนมีความกำลังใจและความหวัง
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


วิดีโอการดำเนินกิจกรรม


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ใช้ผ้าอ้อมวันละ 4 ชิ้น/วัน จำนวน 30 วัน (ระยะเวลา 3 เดือน) 120 ชิ้น x 3 เดือน = 360 ชิ้น (1,666 บาท x 3 เดือน ) /1 ครอบครัว หมายเหตุ ขนาดแต่ไซต์ ราคาไม่เท่ากัน เช่น M , L , XL , XXL , XXXL 1,666 บาท x 3 เดือน = 4,998 ต่อครอบครัว ครอบครัวละ 4,998 บาทx50ครอบครัว เป็นเงินทั้งหมด 249,900 บาท 50 ครอบครัว 249,900.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
249,900.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
24,990.00

ยอดระดมทุน
274,890.00