project ผู้พิการและผู้ป่วย

ช่วยซื้อผ้าอ้อม ให้ผู้ป่วยติดเตียง

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่มีราคาสูงเกินกว่าที่ครอบครัวรายได้น้อยจะซื้อไหว ส่งผลต่อสุขอนามัยและสุขภาพจิตทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล มูลนิธิสันติสุขจึงอยากชวนมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ครอบครัวยากจนที่มีผู้ป่วยติดเตียง 35 ครอบครัว

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ย. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (ชุมชนแออัด)

ยอดบริจาคขณะนี้

138,758 บาท

เป้าหมาย

176,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 79%
จำนวนผู้บริจาค 226

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบแผ่นรอบซับให้ผู้ป่วยติดเตียง 35 คน

7 ตุลาคม 2022

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสันติสุข ได้ลงพื้นที่ เพื่อนำผ้าอ้อม(แผ่นรองซับ)มอบให้กับให้ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาทิ ครอบครัวผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับความช่วย จำนวน 35 คน สามารถจำแนกความช่วยเหลือตามชุมชนที่ได้รับ ต่อไปนี้

 • ชุมชนเคหะฉลองกรุง จำนวน 15 คน
 • ชุมชนประเวศ 14 ไร่ จำนวน 8 คน
 • ชุมชนวัชรพล จำนวน 10 คน
 • ชุมชนคลองเตย จำนวน 2 คน

สิ่งที่ได้รับผลและเกิดการเปลี่ยนแปลง

 1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้
 2. ผู้ดูแลมีโอกาส ใช้เวลาทำสิ่งอื่น ๆ ได้
 3. บรรเทาความทุกข์ในด้านจิตใจ คนภายในครอบครัว
 4. ช่วยในด้านสุขอนามัยจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ความประทับใจจากผู้ป่วยติดเตียง

ภาพประกอบอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

งานหลักของมูลนิธิสันติสุข เราให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ยากจนซึ่งมาจากครอบครัวที่แตกแยก ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในชุมชนแออัดกว่า 40 แห่ง ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ได้เห็นถึงความยากไร้ของครอบครัวเด็กทุนโนโครงการ ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อแผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) เราจึงทำโครงการเฉพาะกิจเพื่อนำไปมอบให้

โดยผู้ป่วย 35 ครอบครัวที่จะได้รับการช่วยเหลือนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้พิจารณาจาก

 1. ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเข้าห้องน้ำ
 2. ถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ ไม่เป็นที่เรี่ยราดกระจายอย่างเลอะเทอะ
 3. แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) มีราคาสูง เกินที่ครอบครัวมีจะแบกภาระไว้
 4. ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อย บางครอบครัวหาเช้ากินค่ำ จึงไม่สามารถแบกรับภาระในด้านสุขอนามัยของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้

ในปัจจุบัน ประเทศไทย มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้สูงอายุก็มีความเสื่อมถอยด้านสุขภาพ และมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆสูงขึ้น และนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้วยังมีผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือให้เข้าถึงการดูแลที่มีประสิทธิภาพ เนื่องด้วย ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือในด้านสุขอนามัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดต่างๆ

การนำผ้าอ้อมไปช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้ป่วยที่ยากจนและมีความลำบาก จะช่วย

 1. ด้านสุขอนามัยให้กับผู้ป่วยจะช่วยลดภาวะความตึงเครียดให้ผู้ป่วยติดเตียงได้
 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 3. ให้ผู้ดูแลมีโอกาส มีเวลาทำสิ่งอื่นๆ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ลงพื้นที่เดือนละ 1 ครั้ง มอบผ้าอ้อมให้ครั้งละ 120 ชิ้น (1 ลัง) เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดย

 1. นำวัสดุอุปกรณ์คลายทุกข์แก่ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม ) วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ไปมอบให้กับผู้ป่วย
 2. ติดตามและเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยคลายเศร้าและมีความหวังที่ดำเนินชีวิตต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิสันติสุข

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณเลดี้  คะระนันท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงาน : คุณสุรีย์รัตน์  ขันคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไอทีและมีเดีย

มอบแผ่นรอบซับให้ผู้ป่วยติดเตียง 35 คน

7 ตุลาคม 2022

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสันติสุข ได้ลงพื้นที่ เพื่อนำผ้าอ้อม(แผ่นรองซับ)มอบให้กับให้ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาทิ ครอบครัวผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับความช่วย จำนวน 35 คน สามารถจำแนกความช่วยเหลือตามชุมชนที่ได้รับ ต่อไปนี้

 • ชุมชนเคหะฉลองกรุง จำนวน 15 คน
 • ชุมชนประเวศ 14 ไร่ จำนวน 8 คน
 • ชุมชนวัชรพล จำนวน 10 คน
 • ชุมชนคลองเตย จำนวน 2 คน

สิ่งที่ได้รับผลและเกิดการเปลี่ยนแปลง

 1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้
 2. ผู้ดูแลมีโอกาส ใช้เวลาทำสิ่งอื่น ๆ ได้
 3. บรรเทาความทุกข์ในด้านจิตใจ คนภายในครอบครัว
 4. ช่วยในด้านสุขอนามัยจะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ความประทับใจจากผู้ป่วยติดเตียง

ภาพประกอบแผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ลังละ 1,529 บาท (มอบให้ 35 ครอบครัว เดือนละ 1 ลัง เป็นระยะเวลา 3 เดือน) 105 ลัง (12,600 ชิ้น) 160,545.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
160,545.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
16,054.50

ยอดระดมทุน
176,599.50