project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

รถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

สมทบทุนจัดซื้อรถ 6 ล้อ เพื่อใช้ในโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ออกหน่วยทำฟันฟรีให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ 27 ก.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

926,996 บาท

เป้าหมาย

1,232,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 75%
33 วัน จำนวนผู้บริจาค 1,272

สมทบทุนจัดซื้อรถ 6 ล้อ เพื่อใช้ในโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ออกหน่วยทำฟันฟรีให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาพื้นฐานของการเข้าถึงบริการด้านทันตสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทย ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ยังพบว่าไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึง

เด็กในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 80% พบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขแบบเร่งด่วนและบูรณาการผสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตร ได้เริ่มออกให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยในระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2551 ได้แก่โครงการหน่วยรถแว่นตาร่วมกับแว่นท็อปเจริญ ออกให้บริการด้านจักษุ ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาฟรีแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ 99 ทริป ตรวจวัดสายตาเด็กไปกว่า 42,661 คน และมอบแว่นสายตาไปทั้งสิ้น 13,692 อัน


จากความสำเร็จในโครงการระยะที่ 1 จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการช่วยเหลือในระยะที่ 2 โดย ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ พร้อมทั้งทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาจากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินทร มูลนิธิทันตแพทย์ เอกชน (ประเทศไทย) ได้ทำการปรับหน่วยรถแว่นตาเป็นหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่


ภายในรถทันตกรรมเคลื่อนที่จะมีเตียงทำฟันบนรถ 1 ยูนิต และมีเตียงทำฟันภาคสนาม 4 ยูนิต ให้บริการตรวจรักษาฟัน เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน ถอนฟัน กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 8-18 ปีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

6 ปีที่ผ่านมาได้ให้บริการตรวจรักษาฟันเด็กมากกว่า 37,000 คนในพื้นที่ห่างไกลใน 56 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งยังช่วยให้เด็กสามารถเข้าถึงการทำฟันอย่างทั่วถึงดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน

กว่าระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา รถให้บริการเคลื่อนที่คันดังกล่าวนี้ได้ขับเคลื่อนความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเดินทางไปยังจังหวัดเหนือสุดจนถึงใต้สุดของประเทศ ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ บัดนี้ รถคันดังกล่าวได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและถึงเวลาที่ต้องปลดระวาง มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ผู้สนับสนุนโครงการในด้านการจัดหารถเคลื่อนที่ในการดำเนินโครงการจึงจำเป็นต้องจัดหารถ 6 ล้อคันใหม่ทดแทนคันเดิมเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มีผู้สนับสนุนสมทบทุนบางส่วนแต่ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเปลี่ยนรถคันใหม่

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. มูลนิธิฯ จัดหาคุณสมบัติของหัวลากรถ 6 ล้อ
  2. ประสานงานเพื่อขอใบเสนอราคา
  3. จัดหาหัวลากรถ 6 ล้อ
  4. ย้ายตู้คอนเทนเนอร์ทันตกรรมจากหัวลากรถคันเดิมไปติดตั้งยังหัวลากรถคันใหม่
  5. ออกให้บริการ

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย (Ronald McDonald House Charities Foundation Thailand) หรือ RMHC Thailand จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาผ่านกิจกรรม 3 โครงการหลัก ได้แก่

  1. สร้างหรือปรับปรุงห้องสันทนาการ (Ronald McDonald Playroom)
  2. หน่วยบริการเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Care Mobile) และ
  3. บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House)

โครงการนี้ ร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย / กองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนและกรมแพทย์ของทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ / มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล / หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สำนักงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด / สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด / สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

ค่าหัวลากรถ 6 ล้อยี่ห้อฮีโน่ 

6-wheeled truck trailer branded HINO

1 คัน 1,120,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,120,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
112,000.00

ยอดระดมทุน
1,232,000.00

บริจาคให้
รถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน