project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

อุดหนุนข้าวสารที่เด็กๆบ้านนานา ปลูกเพื่อช่วยผู้ยากไร้ 5 หมู่บ้านในจังหวัดเชียงรายและนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้เด็ก 150 คน

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) ริเริ่มโครงการข้าวสารช่วยเด็กและผู้ยากไร้ โดยมีผลผลิตข้าวสารที่เด็กๆในมูลนิธิฯ บ้านนานาปลูกไว้ จำนวน 5 ตัน มาระดมทุนเพื่อนำข้าวสารดังกล่าว บริจาคต่อไปให้กับชุมชนและครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารในพื้นที่ อ. เเม่สาย จ.เชียงราย ทุนทรัพย์ที่ได้จากการระดมทุนบริจาคข้าวสารในครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นและทุนการศึกษาให้กับเด็กในมูลนิธิฯ จำนวน 150 คน ต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 01 มิ.ย. 2564 ถึง 01 มิ.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยอดบริจาคขณะนี้

115,092 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 35%
45 วัน จำนวนผู้บริจาค 195

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) ริเริ่มโครงการข้าวสารช่วยเด็กและผู้ยากไร้ โดยมีผลผลิตข้าวสารที่เด็กๆในมูลนิธิฯ บ้านนานาปลูกไว้ จำนวน 5 ตัน มาระดมทุนเพื่อนำข้าวสารดังกล่าว บริจาคต่อไปให้กับชุมชนและครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารในพื้นที่ อ. เเม่สาย จ.เชียงราย ทุนทรัพย์ที่ได้จากการระดมทุนบริจาคข้าวสารในครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นและทุนการศึกษาให้กับเด็กในมูลนิธิฯ จำนวน 150 คน ต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา ) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 ในนาม "ศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและป้องกันชีวิตเด็ก ( บ้านนานา )" มีระยะเวลาการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันรวม 21 ปี โดยการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเด็กเร่ร่อนขอทาน และเด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กจากครอบครัวแตกแยก เด็กที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในสวนผลไม้และเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้าแรงงานเด็ก การค้ามนุษย์และได้รับผลกระทบจากครอบครัวติดเชื้อ HIV/ Aids ที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนบริเวณอำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน แม่สรวยและบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย จ.เชียงราย

กลุ่มเด็กขอทานดังกล่าวจะมีสภาพปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันสืบเนื่องมาจากการไม่ใด้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย ใช้แรงงาน และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้ยาเสพติดตามคนในครอบครัว ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาด้านต่างๆ ในชีวิตต่อไป

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน ( บ้านนานา ) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสทางด้านการศึกษา จึงได้ช่วยเหลือส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็ก โดยปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่มูลนิธิฯ ให้การช่วยเหลือทั้งอาศัยอยู่ในบ้านพัก และช่วยเหลือต้านทุนการศึกษา จำนวน 150 คน โดยเด็กจะได้รับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาทางเลือก และการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดค่ายฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การอบรมความรู้ด้านทักษะการใช้ชีวิตกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับตนเองและผู้อื่นต่อไปในอนาคต

กิจกรรมสำคัญของมูลนิธิฯ คือ กิจกรรมปลูกข้าวเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 10 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลผลิตมาอุปโภค บริโภคภายในมูลนิธิฯ และจำหน่ายเพื่อหารายได้  มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 30 ไร่ และมีผลผลิตทั้งสิ้น 15 ตัน. ในแต่ละปี มูลนิธิฯ จะนำรายได้ที่ได้มาจากการจำหน่ายข้าว นำมาเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญในมูลนิธิฯ ประกอบด้วย ค่าอาหาร, ยารักษาโรค, ทุนการศึกษา และค่าอุปโภคบริโภคต่างๆ

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) จึงริเริ่มโครงการเปลี่ยนข้าวสารมาเป็นทุนการศึกษาให้เด็ก 150 คนและช่วยผู้ยากไร้ 5 หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมปลูกข้าวที่ในปีนี้มูลนิธิฯมีผลผลิตข้าวสารที่เด็กๆในมูลนิธิฯ บ้านนานาปลูกไว้ จำนวน 5 ตัน มาระดมทุนเพื่อ

1. นำข้าวสารไปมอบให้กับชุมชนและครอบครัวผู้ประสบภัยจากโควิด และผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ตัน*

*จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับข่าวจากมูลนิธิ 5 หมู่บ้าน

 • หมู่บ้านที่ 1 โครงการบ้านเอื้ออาทรแม่สายหมู่ 5 ตำบลโป่งผาจำนวน 200 หลังคาหลังคาละ 5 กิโลกรัม
 • หมู่บ้านที่ 2 บ้านสันโค้งหมู่ 3 ตำบลศรีเมืองชุมจำนวน 200 หลังคาหลังคาละ 5 กิโลกรัม
 • หมู่บ้านที่ 3 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญหมู่ 5 จำนวน 200 หลังคาหลังคาละ 5 กิโลกรัม
 • หมู่บ้านที่ 4 บ้านน้ำจำหมู่ 12 200 หลังคาหลังคาละ 5 กิโล
 • หมู่บ้านที่ 5 บ้านโป่งเหนือตำบลโป่งงาม 60 หลังคาหลังคาละ 17 กิโลกรัม


2. นำทุนทรัพย์ที่ระดมในครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นและทุนการศึกษาให้กับเด็กในมูลนิธิฯ จำนวน 150 คน ต่อไป

เงินที่ได้รับจากการระดมทุนจะถูกนำไปจัดสรรให้เด็กๆ ดังนี้ 

 • ทุนการศึกษาค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆสำหรับเด็ก150คน ต่อคนต่อปี 500 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับเด็ก 150 คน ต่อคนต่อปี 1,000 บาท 20 บาท
 • ค่าไฟฟ้าสำหรับเด็ก 150 คน ต่อคนต่อปี 480 บาท


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชุมวางแผนการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
 2. ลงพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิฯ
 3. นำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาจัดเรียงลำดับความช่วยเหลือที่เร่งด่วน
 4. ระดมทุนจากเว็บไซต์เทใจ เพื่อเตรียมนำข้าวสารไปส่งมอบให้กับชุมชน
 5. ติดตามประเมินผลหลังจากได้รับความช่วยเหลือและประเมินการช่วยเหลือครั้งต่อไป

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา)


มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนหรือบ้านนานาได้เริ่มทำงานกับเด็กกลุ่มเด็กเร่ร่อนตามแนวตะเข็บชายแดงไทยพม่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพ.ศ 2543 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิพันธกิจและชุมชนเมื่อปีพ.ศ2553ปัจจุบันปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นเป็นศูนย์การเรียนบ้านนานาเมื่อปี 2562

 • เพื่อเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมในการสร้างอาชีพที่จะสามารถนำออกไปต่อยอดหารายได้และการดำรงชีพอยู่ได้อย่างปรกติสุข
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมในสังคม
 • เพื่อให้การส่งเสริมด้านสิทธิขั้นพื้นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 • เพื่อเป็นการป้องกันการสกัดกั้นและช่วยลดปัญหาความรุนแรงจากเด็กเร่ร่อน ขอทาน
 • เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

บ้านนานาดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 21 ปีสามารถช่วยเหลือเด็กได้ทั้งหมด 1,000 กว่าคนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 7 คนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 300 คนสำเร็จระดับการศึกษามัธยมตอนต้น 500 คนสามารถช่วยเหลือเด็กในเรื่องของการถ่ายบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้ทั้งหมด 250 คน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ข้าวกล้อง กิโลกรัมละ 60 บาท เงินที่ได้รับจากการระดมทุนจะถูกนำไปจัดสรรให้เด็กๆ ดังนี้ - ทุนการศึกษาค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆสำหรับเด็ก150คน ต่อคนต่อปี 500 บาท - ค่าอาหารสำหรับเด็ก 150 คน ต่อคนต่อปี 1,000 บาท 20 บาท - ค่าไฟฟ้าสำหรับเด็ก 150 คน ต่อคนต่อปี 480 บาท 5,000 กิโลกรัม 300,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00

บริจาคให้
อุดหนุนข้าวสารที่เด็กๆบ้านนานา ปลูกเพื่อช่วยผู้ยากไร้ 5 หมู่บ้านในจังหวัดเชียงรายและนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้เด็ก 150 คน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน