project สัตว์

ฟื้นฟูสวัสดิภาพช้างเลี้ยง ป้องกันการทารุณกรรมช้างเลี้ยงทุกรูปแบบ

เนื่องจากประเทศไทยถูกมองและถูกจัดอันดับให้ประเทศที่การทรมานช้างเลี้ยงเป็นอันดับต้นๆของโลก และมีการเข้าใจรวมถึงมุมมองที่ผิดของชาวต่างชาติ มูลนิธิฯจึงมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนและแก้ไขภาพลักษณ์การเลี้ยงช้างบ้านในประเทศไทย อีกทั้งยังต้องการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของช้างเลี้ยงให้ดียิ่งขึ้น จัดให้มีการสำรวจและตรวจสอบความเป็นอยู่ของช้างเลี้ยงในประเทศไทย รวมถึงเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงให้กับปางช้างต่างๆ โดยจะเริ่มจากปางช้างในบริเวณภาคเหนือ

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.พ. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ปางช้างในเขตภาคเหนือ 10 ปาง

ยอดบริจาคขณะนี้

114,000 บาท

เป้าหมาย

379,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 30%
จำนวนผู้บริจาค 136

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ปรับสภาพที่อยู่อาศัยของช้างเลี้ยงในเขตภาคเหนือ

24 เมษายน 2023

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียได้เข้าปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของช้างเลี้ยงในเขตภาคเหนือ โดยมีการมอบงบประมาณให้กับปางช้าง ในเขตอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่วาง เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของช้างเลี้ยง ดังต่อไปนี้

  1. ปรับสภาพที่อยู่อาศัยของช้างเลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะ โดยที่พักของช้างจะต้องมีน้ำดื่มที่สะอาด และไม่สกปรก
  2. อาหารที่เพียงพอในแต่ละวัน โดยเฉลี่ยวันละ 300 กิโลกรัม
  3. ควาญช้างและเจ้าของปางช้างได้รับความรู้ในการดูแลช้างอย่างถูกวิธี

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

“ ขอขอบคุณมูลนิธิที่ให้หนังสือความรู้เกี่ยวกับการดูแลช้างให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนอาหารช้าง ทำให้ช้างมีอาหารเสริมเข้ามาแทนที่อาหารแบบเดิม ” นายอภิชิต ดวงดี เจ้าของปางช้าง Rescue elephant park 

“ ขอบพระคุณเทใจและมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย ที่เข้ามาซัพพอตอาหารช้าง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับช้างเลี้ยง ” นางสุดาพร เสนาวงศ์ เจ้าของปางช้าง

“ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงที่เสื่อมโทรม เพื่อให้ช้างเลี้ยงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาหารที่เพียงพอ มีชีวิตที่ดีในบั้นปลาย ” นายณัฐกานต์ แก้วกันภัย มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สัตว์ช้างในเขตจังหวัดเชียงใหม่65 เชือกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถูกสุขลักษณะ
อื่นๆปางช้างในเขตจังหวัดเชียงใหม่8 ปางช้างแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอาหารช้าง ยารักษา และการปรับปรุงโรงเลี้ยง

รูปภาพกิจกรรม

  ภาพ : ปรับปรุงบ่อสำหรับอาบน้ำช้าง ให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

 ภาพ : ตรวจเช็คสุขภาพช้าง ในเขตอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และ อำเภอแม่วาง

 ภาพ : บริจาคอาหารแก่ปางช้างในเขตอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และ อำเภอแม่วาง

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันมีช้างเลี้ยงในประเทศไทยมากกว่า 3,000 เชือก และยังพบปัญหาการทารุณกรรมช้างเลี้ยงในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เเรงงานช้างที่เกินขอบเขต การฝึกฝนช้างเลี้ยงที่ขาดความเข้าใจหรือขาดการสอนที่ถูกวิธี รวมถึงความเป็นอยู่ของช้างเลี้ยงที่ถูกปล่อยปะละเลย ทั้งที่ยู่อาศัย อาหารการกิน รวมถึงยารักษาช้าง โดยในขณะนี้กฏหมายบังคับใช้สำหรับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพช้างยังอยู่ในระหว่างดำเนินการของภาครัฐ ยิ่งในวิกฤตโควิด-19 หลายๆปางช้างยังขาดทั้งความรู้ และ ปัจจัยที่สำคัญต่อการเลี้ยงช้างทำให้สวัสดิภาพช้างเลี้ยงไทยยิ่งน่าเป็นห่วง

ดังนั้นเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกว่าช้างไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางมูลนิธิฯจึงจัดให้มีการดำเนินการจัดตั้งแผนฟื้นฟูสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในประเทศไทยและงบประมาณสำหรับช้างเลี้ยงเเละปางช้างโดยเริ่มจาก 10 ปางแรกในเขต ภาคเหนือ  ที่จะทำให้ช้างประมาณ 300 เชือก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สำรวจและตรวจสอบปางช้างในประเทศไทย ภาคเหนือ - กลาง - อีสาน - ใต้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงช้างในปางช้างว่าเกิดการทารุณกรรมช้างหรือไม่ โดยหัวข้อในการตรวจสอบมีดังนี้ การให้อาหารช้างในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน การใช้งานช้างอยู่ในขอบเขตหรือไม่ สภาพที่อยู่อาศัยของช้าง และการตรวจสุขภาพช้าง

2. วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาและวางแผนฟื้นฟูสำหรับปางช้างที่เข้าข่ายมีการทารุณกรรมช้าง

3. จัดงบประมาณสำหรับพัฒนาและฟื้นฟูสวัสดิภาพช้างเลี้ยง โดยแบ่งเป็นค่าอาหารและยาสำหรับปางช้าง การสนับสนุนทางวิชาการและการอบรมการเลี้ยงช้างที่ถูกวิธีโดยผู้คณะเชี่ยวชาญ การสนับสนุนตรวจสุขภาพช้างโดยคณะสัตวแพทย์ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมถึงระบบน้ำสำหรับช้างดื่มกิน

4. สรุปผลการดำเนินการในระยะหกเดือนแรก สำรวจและวิเคราะห์แนวโน้มการฟื้นฟูสวัสดิภาพช้างเลี้ยง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นาย ณัฐกานต์ แก้วกันภัย (ผู้จัดการมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย)

ปรับสภาพที่อยู่อาศัยของช้างเลี้ยงในเขตภาคเหนือ

24 เมษายน 2023

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียได้เข้าปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของช้างเลี้ยงในเขตภาคเหนือ โดยมีการมอบงบประมาณให้กับปางช้าง ในเขตอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่วาง เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของช้างเลี้ยง ดังต่อไปนี้

  1. ปรับสภาพที่อยู่อาศัยของช้างเลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะ โดยที่พักของช้างจะต้องมีน้ำดื่มที่สะอาด และไม่สกปรก
  2. อาหารที่เพียงพอในแต่ละวัน โดยเฉลี่ยวันละ 300 กิโลกรัม
  3. ควาญช้างและเจ้าของปางช้างได้รับความรู้ในการดูแลช้างอย่างถูกวิธี

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

“ ขอขอบคุณมูลนิธิที่ให้หนังสือความรู้เกี่ยวกับการดูแลช้างให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนอาหารช้าง ทำให้ช้างมีอาหารเสริมเข้ามาแทนที่อาหารแบบเดิม ” นายอภิชิต ดวงดี เจ้าของปางช้าง Rescue elephant park 

“ ขอบพระคุณเทใจและมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย ที่เข้ามาซัพพอตอาหารช้าง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับช้างเลี้ยง ” นางสุดาพร เสนาวงศ์ เจ้าของปางช้าง

“ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงที่เสื่อมโทรม เพื่อให้ช้างเลี้ยงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาหารที่เพียงพอ มีชีวิตที่ดีในบั้นปลาย ” นายณัฐกานต์ แก้วกันภัย มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สัตว์ช้างในเขตจังหวัดเชียงใหม่65 เชือกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถูกสุขลักษณะ
อื่นๆปางช้างในเขตจังหวัดเชียงใหม่8 ปางช้างแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอาหารช้าง ยารักษา และการปรับปรุงโรงเลี้ยง

รูปภาพกิจกรรม

  ภาพ : ปรับปรุงบ่อสำหรับอาบน้ำช้าง ให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

 ภาพ : ตรวจเช็คสุขภาพช้าง ในเขตอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และ อำเภอแม่วาง

 ภาพ : บริจาคอาหารแก่ปางช้างในเขตอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และ อำเภอแม่วาง

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารสำหรับช้างในเขตภาคเหนือ (กล้วย อ้อย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน 30 เชือก 120,000.00
2 ค่ายาสำหรับรักษาช้างในเขตภาคเหนือ (กล้วย อ้อย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน 10 ปาง 40,000.00
3 สนับสนุนทางวิชาการและการอบรมการเลี้ยงช้างที่ถูกวิธีโดยผู้คณะเชี่ยวชาญให้กับปางช้างในเขภาคเหนือ 10 ปาง 25,000.00
4 เสริมสร้างปัจจัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัย ระบบน้ำสำหรับช้างดื่มกิน 10 ปาง 160,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
345,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
34,500.00

ยอดระดมทุน
379,500.00