project สัตว์

ฟื้นฟูสวัสดิภาพช้างเลี้ยง ป้องกันการทารุณกรรมช้างเลี้ยงทุกรูปแบบ

เนื่องจากประเทศไทยถูกมองและถูกจัดอันดับให้ประเทศที่การทรมานช้างเลี้ยงเป็นอันดับต้นๆของโลก และมีการเข้าใจรวมถึงมุมมองที่ผิดของชาวต่างชาติ มูลนิธิฯจึงมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนและแก้ไขภาพลักษณ์การเลี้ยงช้างบ้านในประเทศไทย อีกทั้งยังต้องการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของช้างเลี้ยงให้ดียิ่งขึ้น จัดให้มีการสำรวจและตรวจสอบความเป็นอยู่ของช้างเลี้ยงในประเทศไทย รวมถึงเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงให้กับปางช้างต่างๆ โดยจะเริ่มจากปางช้างในบริเวณภาคเหนือ

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.พ. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ปางช้างในเขตภาคเหนือ 10 ปาง

ยอดบริจาคขณะนี้

114,000 บาท

เป้าหมาย

379,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 30%
จำนวนผู้บริจาค 136

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันมีช้างเลี้ยงในประเทศไทยมากกว่า 3,000 เชือก และยังพบปัญหาการทารุณกรรมช้างเลี้ยงในหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เเรงงานช้างที่เกินขอบเขต การฝึกฝนช้างเลี้ยงที่ขาดความเข้าใจหรือขาดการสอนที่ถูกวิธี รวมถึงความเป็นอยู่ของช้างเลี้ยงที่ถูกปล่อยปะละเลย ทั้งที่ยู่อาศัย อาหารการกิน รวมถึงยารักษาช้าง โดยในขณะนี้กฏหมายบังคับใช้สำหรับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพช้างยังอยู่ในระหว่างดำเนินการของภาครัฐ ยิ่งในวิกฤตโควิด-19 หลายๆปางช้างยังขาดทั้งความรู้ และ ปัจจัยที่สำคัญต่อการเลี้ยงช้างทำให้สวัสดิภาพช้างเลี้ยงไทยยิ่งน่าเป็นห่วง

ดังนั้นเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกว่าช้างไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางมูลนิธิฯจึงจัดให้มีการดำเนินการจัดตั้งแผนฟื้นฟูสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในประเทศไทยและงบประมาณสำหรับช้างเลี้ยงเเละปางช้างโดยเริ่มจาก 10 ปางแรกในเขต ภาคเหนือ  ที่จะทำให้ช้างประมาณ 300 เชือก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สำรวจและตรวจสอบปางช้างในประเทศไทย ภาคเหนือ - กลาง - อีสาน - ใต้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงช้างในปางช้างว่าเกิดการทารุณกรรมช้างหรือไม่ โดยหัวข้อในการตรวจสอบมีดังนี้ การให้อาหารช้างในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน การใช้งานช้างอยู่ในขอบเขตหรือไม่ สภาพที่อยู่อาศัยของช้าง และการตรวจสุขภาพช้าง

2. วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาและวางแผนฟื้นฟูสำหรับปางช้างที่เข้าข่ายมีการทารุณกรรมช้าง

3. จัดงบประมาณสำหรับพัฒนาและฟื้นฟูสวัสดิภาพช้างเลี้ยง โดยแบ่งเป็นค่าอาหารและยาสำหรับปางช้าง การสนับสนุนทางวิชาการและการอบรมการเลี้ยงช้างที่ถูกวิธีโดยผู้คณะเชี่ยวชาญ การสนับสนุนตรวจสุขภาพช้างโดยคณะสัตวแพทย์ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมถึงระบบน้ำสำหรับช้างดื่มกิน

4. สรุปผลการดำเนินการในระยะหกเดือนแรก สำรวจและวิเคราะห์แนวโน้มการฟื้นฟูสวัสดิภาพช้างเลี้ยง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นาย ณัฐกานต์ แก้วกันภัย (ผู้จัดการมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารสำหรับช้างในเขตภาคเหนือ (กล้วย อ้อย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน 30 เชือก 120,000.00
2 ค่ายาสำหรับรักษาช้างในเขตภาคเหนือ (กล้วย อ้อย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน 10 ปาง 40,000.00
3 สนับสนุนทางวิชาการและการอบรมการเลี้ยงช้างที่ถูกวิธีโดยผู้คณะเชี่ยวชาญให้กับปางช้างในเขภาคเหนือ 10 ปาง 25,000.00
4 เสริมสร้างปัจจัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัย ระบบน้ำสำหรับช้างดื่มกิน 10 ปาง 160,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
345,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
34,500.00

ยอดระดมทุน
379,500.00