project เด็กและเยาวชน

พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง กับน้องๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

การศึกษาเป็นเรื่องของเด็กทุกคน น้องๆ ที่มีความต้องการพิเศษก็ควรจะเข้าถึงหนังสือและสื่อที่เหมาะสมกับตนเอง นานมีบุ๊คส์และเทใจดอทคอมชวนทุกคนช่วยส่งหนังสือที่สอดคล้องกับกับการเรียนรู้ อาทิหนังสือและสื่อเด็กบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม โดยมีเป้าหมาย 15 โรงเรียน เพื่อให้น้องสุขสันต์จากการปันของเรา

ระยะเวลาโครงการ 01 ต.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

40,720 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
7 วัน จำนวนผู้บริจาค 75


ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้บุคคลพัฒนาตนเองตลอดชีวิต สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านต่าง ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามสภาพทางสังคม ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาจึงมีหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความแตกต่างของตัวบุคคล รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และอื่น ๆ การจัดการศึกษาจึงมีทั้งการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจำเป็นต้องจัดให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เนื่องด้วยสื่อการเรียนการเรียนรู้ บุคคลากร อาจจะยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการสำหรับผู้เรียนกลุ่มนี้

นานมีบุ๊คส์ เป็นองค์กรที่ทำงานด้านส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen ซึ่งเรานิยามว่าเป็นคนเก่ง คนดี รับผิดชอบตัวเองได้ และมีจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษา และมอบโอกาสที่ดีให้กับทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ที่เป็นบุคคลทั่วไปและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เราจึงเชื่อมั่นว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างยังยืนคือหนังสือ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นร่วมกับเทใจดอทคอม เพื่อมอบโอกาสและหนังสือที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และคู่มือสำหรับบุคคลกรเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนต่อไป โดยตั้งเป้าหมาย 15 โรงเรียน

กลุ่มน้องๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรงจนถึงระดับน้อย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ คนหูหนวก และคนหูตึง

 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disability: ID) หมายถึง คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติทั่วไปเมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน แล้วมีสติปัญญาต่ำกว่าคนปกติ (ต่ำกว่า 70) และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย 2 ทักษะหรือมากกว่า

 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) หมายถึง ความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ การใช้ภาษา การพูด หรือการเขียน ซึ่งแสดงออกโดยความไม่สมบูรณ์ของความสามารถด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคำ และการคำนวณทางคณิตศาสตร์

 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ หมายถึง บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องหรือความผิดปกติ ทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น

 5. บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการทางสังคม ภาษาและการสื่อความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากการทำงานของสมองบางส่วนที่ผิดปกติไป และ พบได้ก่อนวัย 30 เดือน

ตัวอย่างหนังสือ

*แยกตามความบกพร่องด้านต่างๆ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ผู้จัดจะคัดเลือกหนังสือ สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษในแต่ละเรื่องและเหมาะสมกับช่วงวัยและการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน โดยจำนวนที่ได้รับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียน

2. คัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมและมีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามเป้าหมายของโครงการ โดยทีมผู้จัดได้มีการประสานงานไปที่โรงเรียนเพื่อพูดคุยกับครูผู้สอน จึงได้รวบรวมหนังสือที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยกำหนดงบประมาณโรงเรียนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)


ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าหนังสือ ชุดละ 20,000 บาท 15 โรงเรียน 300,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00

บริจาคให้
พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง กับน้องๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน