project ผู้พิการและผู้ป่วย ภัยพิบัติ

จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) อย่างเร่งด่วนครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 เครื่อง

ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Fingertip Pulse Oximeter) ครั้งที่ 3 ซึ่งมีความจำเป็นและต้องการอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และกำลังขยายตัวจากกรุงเทพไปยังจังหวัดต่าง ๆ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดจัดเป็นอุปกรณ์สำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาล รวมทั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมสูงมากเป็นประวัติการณ์ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม) จวบจนวันนี้ ชมรมผู้รับพระราชทานทุน ฯ ได้บริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดให้กับ 344 โรงพยาบาล ใน 71 จังหวัดไปแล้ว จำนวน 5,090 เครื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในเวลานี้

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ค. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

776,819 บาท

เป้าหมาย

880,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 88%
4 วัน จำนวนผู้บริจาค 598

ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Fingertip Pulse Oximeter) ครั้งที่ 3 ซึ่งมีความจำเป็นและต้องการอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และกำลังขยายตัวจากกรุงเทพไปยังจังหวัดต่าง ๆ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดจัดเป็นอุปกรณ์สำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาล รวมทั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมสูงมากเป็นประวัติการณ์ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม) จวบจนวันนี้ ชมรมผู้รับพระราชทานทุน ฯ ได้บริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดให้กับ 344 โรงพยาบาล ใน 71 จังหวัดไปแล้ว จำนวน 5,090 เครื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในเวลานี้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เกินกว่าศักยภาพการรองรับผู้ติดเชื้อในสถานพยาบาลของรัฐแทบทุกแห่ง ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมสูงมากเป็นประวัติการณ์ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม) ทำให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ ๆ คือ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Fingertip Pulse Oximeter) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบและเฝ้าระวังอาการความก้าวหน้าของการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าทำลายระบบทางเดินหายใจจนผู้ติดเชื้อมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำและเข้าขีดอันตราย ในบางครั้งการติดต่อประสานงานเพื่อนำผู้ติดเชื้อที่มีอาการทรุดหนักเข้าห้องฉุกเฉินก็กระทำการได้ไม่ทันเวลา

เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดนี้มีประโยชน์อย่างมากในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพราะสามารถใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ก่อนที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนัก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้ยาต้านไวรัส การให้ออกซิเจน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลดีมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้วัดระดับออกซิเจนในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อบ่งบอกภาวการณ์ตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

จวบจนวันนี้ ชมรมผู้รับพระราชทานทุน ฯ ได้บริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดให้กับ 344 โรงพยาบาล ใน 71 จังหวัดไปแล้ว จำนวน 5,090 เครื่อง แต่ก็ยังได้รับการติดต่อขอรับบริจาคเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้น ๆ ในหลายวันที่ผ่านมา ทำให้ต้องจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพาเพิ่มเติมอีก 2,000 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการทั่วประเทศที่ติดต่อขอรับบริจาคเข้ามาในขณะนี้  โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง สามารถแสดงเจตจำนงติดต่อขอรับบริจาค โดยตรงผ่านทางแพทย์ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม ฯ และ เพจฝ่าไข้ โดยทางชมรม ฯ จะจัดสรรให้อย่างน้อยแห่งละ 10-15 เครื่องหรือมากกว่าตามความประสงค์

ตัวอย่างโรงพยาบาลที่ได้รับเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดจากโครงการระยะที่ 1-2 

รายชื่อโรงพยาบาลที่จะได้รับเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดจากโครงการนี้ จำนวน 2,000 เครื่อง


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย มูลนิธิอานันทมหิดล 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Fingertip Pulse Oximeter) รุ่น YK-80 (เครื่องละ 400บาท) 2000 เครื่อง 800,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
800,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
80,000.00

ยอดระดมทุน
880,000.00

บริจาคให้
จัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) อย่างเร่งด่วนครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 เครื่อง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน