project ผู้พิการและผู้ป่วย ภัยพิบัติ

จัดหาเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดลได้ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 ระบาดครั้งล่าสุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดนี้ มีประโยชน์อย่างมากในสภาวะการณ์แพร่ระบาดปัจจุบัน เพราะเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดจะช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ก่อนที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนัก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การให้ยาต้านไวรัส การให้ออกซิเจน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้องและเกิดผลดีมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้วัดระดับออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อบ่งบอกภาวะการตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างดีและต่อเนื่อง

ระยะเวลาโครงการ 03 พ.ค. 2564 ถึง 24 พ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

1,193,590 บาท

เป้าหมาย

1,193,280 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 248

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

โรงพยาบาลโนนสูงได้รับของแล้วค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

5 พฤษภาคม 2021
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดลได้ร่วมกันจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในสภาวะการณ์โควิด-19 ระบาดครั้งล่าสุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดนี้ มีประโยชน์อย่างมากในสภาวะการณ์แพร่ระบาดปัจจุบัน เพราะเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดจะช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ก่อนที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนัก ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การให้ยาต้านไวรัส การให้ออกซิเจน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้องและเกิดผลดีมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องดังกล่าวมาใช้วัดระดับออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เพื่อบ่งบอกภาวะการตอบสนองต่อการรักษาได้อย่างดีและต่อเนื่อง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เกินกว่าศักยภาพการรองรับผู้ติดเชื้อในสถานพยาบาลโดยทั่วไป ทำให้รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์ส่งต่อผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น แต่โรงพยาบาลสนามและศูนย์ส่งต่อผู้ติดเชื้อเหล่านี้ ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ ๆ คือ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบและเฝ้าระวังอาการความก้าวหน้าของการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าทำลายระบบทางเดินหายใจจนผู้ติดเชื้อมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำจนเข้าขีดอันตราย ในบางครั้งการติดต่อประสานงานเพื่อนำผู้ติดเชื้อที่มีอาการทรุดหนักเข้าห้องฉุกเฉินก็กระทำการได้ไม่ทันเวลา

เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (Portable Pulse Oximeter) นั้นมีขนาดเล็กราคาไม่แพงมาก สามารถนำมาใช้เสริมศักยภาพการทำงานของโรงพยาบาลสนามและศูนย์ส่งต่อผู้ติดเชื้อได้ทุกหนแห่ง เพื่อช่วยในการทำงานของแพทย์ พยาบาล กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังอาการของผู้ติดเชื้อได้ตลอดเวลาและทั่วถึงกันทุกคน เป็นการช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่จะต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน ยกตัวอย่างเช่น หากวัดระดับออกซิเจนในเลือกด้วยเครื่อง Pulse Oximeter แล้วพบว่า ค่าต่ำกว่า 90% ก็แสดงว่าปอดเริ่มทำงานบกพร่อง ต้องรีบเอาหน้ากากออกซิเจนมาให้และเผ้าระวังเป็นพิเศษ หากไม่มีเครื่อง Pulse Oximeter คนไข้จะไม่รู้ตัวว่าปอดมีปัญหาจนกว่าลงไปถึง 80% ทำให้เกิดอาการหน้ามืดและอาจจะปฐมพยาบาลไม่ทัน ซึ่งผู้ป่วยบางคนร่างกายแข็งแรง ทำให้เชื้อไม่ทำเข้าไปทำลายปอดมาก ก็สามารถรักษาตามอาการไปจนหาย แต่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือภูมิไม่แข็งแรงก็มีความเสี่ยงที่เชื้อจะลงปอดมากกว่า ถ้าตรวจเจอเร็วก็สามารถช่วยได้ทันท่วงที

โดยเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ขนาดพกพานี้ สามารถช่วยให้แพทย์และพยาบาลวัดระดับออกซิเจนของผู้ป่วยได้ 3-5 ครั้งต่อคนต่อวัน ซึ่งทั่วถึงกว่าเครื่องวัดออกซิเจนขนาดใหญ่และมีราคาแพงที่โรงพยาบาลมีอยู่แล้ว 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล ทำการติดต่อจัดซื้อเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพาจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดส่งไปให้กับหน่วยงานทางสาธารณสุขที่แสดงเจตจำนงขอรับบริจาค แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้ต้องจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ให้เพียงพอกับความต้องการทั่วประเทศ 

โครงการนี้จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบพกพา และแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานที่แสดงความจำนงค์เข้ามาแล้วจำนวน 104 แห่ง ทั่วประเทศ โดยจะจัดสรรให้เบื้องต้นแห่งละ 10-15 เครื่อง ดังนี้ 

ทั้งนี้ จำนวนและรายชื่อของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่จะได้รับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

ส่วนหน่วยงานหรือศูนย์บริการสาธารณสุขใดที่มีความสนใจขอรับบริจาค เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด

กรุณาติดต่อเข้ามาที่เพจฝ่าไข้ https://www.facebook.com/farkhai.th/ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสานงานเพื่อจัดส่งอุปกรณ์ต่อไป 


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดยชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดลโรงพยาบาลโนนสูงได้รับของแล้วค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

5 พฤษภาคม 2021


แผนการใช้เงิน

ลำดับรายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1

เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)

ล๊อตแรก 1,500 เครื่อง เครื่องละ 380 บาท

ล๊อตที่สอง 1,200 เครื่อง เครื่องละ 429 บาท 

2,700 เครื่อง1,084,800.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,084,800.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
108,480.00

ยอดระดมทุน
1,193,280.00