project เด็กและเยาวชน

สร้างรั้วโรงเรียนและทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย

ค่ายเพื่อนดอยพัฒนา ชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมพลนักศึกษาไปสร้างรั้วโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย และทาสีอาคารเรียนที่มีความทรุดโทรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและยังทำให้ครูสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกภายในโรงเรียนได้ง่าย จึงอยากช่วยทุกท่านมาร่วมสนับสนุนค่าอุปกรณ์ทำรั้วและทาสี

ระยะเวลาโครงการ 08 ต.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย)

ยอดบริจาคขณะนี้

304 บาท

เป้าหมาย

41,052 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 1%
33 วัน จำนวนผู้บริจาค 4

ค่ายเพื่อนดอยพัฒนา ชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมพลนักศึกษาไปสร้างรั้วโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย และทาสีอาคารเรียนที่มีความทรุดโทรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและยังทำให้ครูสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกภายในโรงเรียนได้ง่าย จึงอยากช่วยทุกท่านมาร่วมสนับสนุนค่าอุปกรณ์ทำรั้วและทาสี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ค่ายเพื่อนดอยพัฒนา ชุมนุม เพื่อนโดมสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นชุมนุมที่ทำกิจกรรมรวมกันระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาไม่พิการ  พวกเราเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิตแก่นักเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสม เป็นการพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชน

กิจกรรมที่จะเข้าไปพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย

1.มอบความรู้และมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย


2.สร้างรั้วโรงเรียนและปรับปรุงอาคารเรียนใหม่เพื่อให้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่นักเรียน


3.กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนให้นักศึกษาพิการและนักศึกษาไม่พิการได้เรียนรู้

4.กิจกรรมสานสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนนักศึกษาทั้งนักศึกษาพิการและไม่พิการ


กิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 31 ธันวาคม 2565 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการคิดและวางรูปแบบโครงการ

2.ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการเข้าที่ประชุม

3.ส่งโครงการเพื่อรออนุมัติโครงการ

4.ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกในชุมนุมร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการ

5.สมาชิกที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายเริ่มดำเนินการโดยใช้หลักการการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ

6.ระดมทุนการจัดทำค่าย และการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน

7.ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกในชุมนุมร่วมกันดำเนินการและแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินการ

8.ผู้เข้าร่วมค่ายประเมินผลการดำเนินโครงการ

9.ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปโครงการจากการสังเกตและแบบสอบถาม

ติดตามการดำเนินงานได้ที่ : https://www.facebook.com/Doifriends

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะทำงาน (บางส่วน)

น.ส.สโรชา ชินอานต์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ประธานค่าย)

นยา ศราดนย์ สอนการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (จัดหาทุน)

น.ส.ปนัดดา ธรรมวงค์การ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (เหรัญญิก)

น.ส.สิธารา น่วมศิริ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ประชาสัมพันธ์)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ไม้ ขนาด 2 เมตร 230 ชิ้น 14,720.00
2 ไม้ ขนาด 3 เมตร 10 1,600.00
3 หินทรายละเอียด 3 ลูก 4,500.00
4 ตะปู - 1,000.00
5 อิฐบล็อก 150 2,100.00
6 ปูนฉาบ 7 ลูก 2,000.00
7 ปูนก่อ 6 ลูก 1,600.00
8 ปูนถม 12 ลูก 4,800.00
9 ค่าขนส่งจากข้างล่าง - 5,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
37,320.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
3,732.00

ยอดระดมทุน
41,052.00

บริจาคให้
สร้างรั้วโรงเรียนและทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน